Hårdare tag mot fusket i transportbranschen

Hårdare tag mot fusket i transportbranschen

Publicerad 2021-08-12 / 14:29 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Stopp för missbruket med kombinerade transporter, tuffare reglering vid användandet av utländska fordon och åtgärder för att svenska löner och villkor ska gälla på de svenska vägarna. Det är några av förslagen som regeringen nu remitterar i syfte att skapa mer ordning och reda på vägarna och schysstare villkor för yrkesförare.

Sveriges Åkeriföretag har under många år sett hur delar av åkerinäringen varit kraftigt ansatt av osund konkurrens och pekat på problem i delarna som rör utstationering och fel tillämpade kombitransporter. Som ett led i vårt påverkansarbete har vi kommit med en rad förslag på lösningar som regeringen glädjande har tagit till sig i arbetet med lagförslaget.

Förslaget att förare ska ha svenska löner när de kör i Sverige, undantaget internationell- och transittrafik, är nog den viktigaste delen för att få ordning ur en social- och konkurrensaspekt. Den nya lagstiftningen är efterlängtad men det är avgörande att regeringen samtidigt förbättrar och skapar en fokuserad kontrollorganisation hos Polisen och Transportstyrelsen. Då kommer den nya lagen att göra skillnad och det går att stoppa fusket inom åkerinäringen med större precision. 

I juli 2020 fattades ett historiskt beslut när EU:s mobilitetspaket antogs. Det innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan åkerier och företag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. Nu remitteras förslag på hur mobilitetspaketet ska införas i svensk lagstiftning. 
Ett av de remitterade förslagen är att det så kallade cabotageundantaget för kombinerade transporter tas bort, vilket innebär att reglerna om cabotagetransporter kommer att gälla vid alla transporter som ett utländskt transportföretag utför inom Sveriges gränser. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor.  

I remissen föreslås en skärpning av utstationeringslagen så att förare som utför cabotagetransporter eller kombitransporter ska anses vara utstationerade. Det innebär att de utländska yrkesförare som tillfälligt utför transporter i Sverige också ska omfattas av svenska löner och villkor. Om ett transportföretag inte kan uppvisa giltigt dokument om utstationering ska företaget betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor.

I remissen föreslås även att svenska tillståndshavare enbart ska få använda utländska fordon i sin verksamhet om särskilda skäl föreligger. För att säkerställa att svenska tillståndshavare inte verkar som bulvaner åt utländska transportföretag i syfte att kringgå cabotagereglerna ska de utländska fordonen enbart få köras av tillståndshavarens personal.

Förslagen går nu på remiss till den 29 oktober 2021.