Här är de viktigaste frågorna för höstens vägval 

Här är de viktigaste frågorna för höstens vägval 

Publicerad 2022-05-09 / 09:17 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Valet 2022 blir ett vägval där flera viktiga frågor kommer att vara avgörande för hur den samhällsbärande åkeribranschen kan agera fram till 2030. I åkerinäringens nya valmanifest har vi listat 37 punkter som är nödvändiga att hantera och ta ställning till inom elva olika områden. Varje parti och varje valbar politiker bör ha ett svar på hur vi ska agera kring dessa punkter!  

Åkerinäringen är en samhällsviktig bransch. Den är helt avgörande för industri och handel, för sjukvård och varuförsörjning, för samhällsbyggande, för att säkra både rent vatten och värme och är en viktig resurs för svenskt försvar. Åkeribranschen är oerhört mångfacetterad och många gånger är frågorna komplicerade, det finns väldigt många stora och små åtgärder där vi behöver politiker som är insatta och kan fatta beslut.

I åkerinäringens valmanifest för 2022 har vi listat 37 punkter som vi anser nödvändiga inom 11 olika områden. Punkter där varje parti borde ha en åsikt, en plan eller åtminstone vara så pass insatt att det går att komma framåt. Det här är viktiga frågor som spelar en roll inte enbart för det enskilda åkeriföretaget utan alla människor eftersom branschen i sin helhet är en otroligt viktig del för att samhällets grundläggande funktioner fungerar, något som vi såg var viktigt under pandemin och i andra aktuella kriser.

Åkeriföretagen verkar på en global marknad vilket innebär att konkurrens på lika villkor inom EU är avgörande. Regelverk och förutsättningar att bedriva åkeriverksamhet måste vara jämförbara för att säkra utvecklingen av svensk åkerinäring och stärka näringslivets konkurrenskraft. 

Nedan listar vi några av de 37 punkter inför Vägvalet 2022. Ni hittar alla våra frågor här.

 • Reduktionspliktsnivån för diesel måste omedelbart ses över och tillfälligt ändras eller pausas för att medverka till att Sverige kan uppnå ett betydligt lägre dieselpris i nivå med medelpriset inom EU
 • Bryt ut vinterväghållningen och upphandla dessa akuta åtgärder separat i driftområdena
 • Energi- och koldioxidskatten på diesel bör sänkas permanent till EU:s mininivå och om möjligt ännu lägre eller tas bort för att motverka de högre kostnaderna som reduktionsplikten ger i ett nytt säkerhetspolitiskt läge
 • Öka antalet utbildningsplatser i gymnasieskolornas yrkesprogram – Fordon och Transport för fler yrkesförare
 • Öka inhemsk produktion av biobränslen och vidta andra åtgärder för att minska kostnaderna som inblandningen av biobränslen i reduktionsplikten medför
 • Koordinera behovet av elektrifiering och laddinfrastruktur för åkerinäringen. Det behövs ett helhetsperspektiv kring utbyggnad, tillgång och betalning av laddinfrastruktur 
 • Kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken bör kunna utföras av andra specialutbildade kontrollanter än polismän
 • Mer resurser behövs för att stärka befintlig väginfrastruktur och minska den underhållsskuld vi har på vårt vägnät och som fortsätter växa
 • Eventuellt införande av vägavgifter bör koordineras och balansera en rimlig total skattenivå genom skatteväxling för yrkesmässig trafik
 • Utred vem som äger och ska få tillgång till fordonsdata. Detta är viktigt ur ett konkurrens- och företagsekonomiskt perspektiv
 • Öka antalet rastplatser, parkeringsplatser och stoppfickor längs våra vägar, och dimensionera för tillträde för längre och tyngre ekipage
 • Inför säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar på vinterväg likt förslagen som var ute på remiss våren 2020