Handel med utsläppsrätter för transportsektorn 2027

Publicerad 2023-01-03 / 10:51 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Europaparlamentet och Europeiska rådet har nått en provisorisk överenskommelse om ett system för handel med utsläppsrätter för byggnader och vägtransportsektorn (ETS II) från 2027.

De två EU-institutionerna har kommit överens om att skapa ett nytt separat system för handel med utsläppsrätter för byggnader och vägtransportsektorn (ETS II) med start 2027. Samtidigt togs ett beslut att ETS II kan skjutas upp till 2028 för att skydda medborgarna om energipriserna är exceptionellt höga 2027. Systemet innefattar både privata och kommersiella vägtransporter.

ETS II för vägtransportsektorn kommer att tillämpas av bränsledistributörerna. Med andra ord kommer vägtransportoperatörerna inte att behöva auktionera ut och handla med utsläppsrätter.

Några viktiga punkter i överenskommelsen:

 • ETS II kommer att starta 2027 (om energipriserna blir exceptionellt höga kommer starten av det nya ETS att skjutas upp till 2028.)
 • Överenskommelsen innehåller en tillfällig möjlighet för medlemsländerna att undanta leverantörer från att överlämna utsläppsrätter fram till december 2030, om de är föremål för en koldioxidskatt på nationell nivå (detta för att undvika dubbelbeskattning av koldioxid)
 • Förenklade övervakningsrapportering och verifieringskrav för små bränsleleverantörer är en del av överenskommelsen
 • En del av intäkterna från auktioneringen kommer att användas för att stödja utsatta hushåll och mikroföretag genom en särskild social klimatfond
 • Om priset på utsläppsrätter överstiger 45 euro under en viss tidsperiod, när systemet väl har startat, kommer ytterligare utsläppsrätter att släppas ut vilket ökar utbudet på marknaden

Den politiska överenskommelse som nåtts väntar nu på formellt godkännande. Parlamentet och sedan rådet kommer att anta lagstiftningen vid kommande möten, varefter de kommer att publiceras i EU:s officiella tidning och då träda i kraft.

Vårt gemensamma Brysselkontor NLA kommentarer beslutet:

 • NLA stöder alla mål att skapa lika villkor inom klimatpolitiken, och ETS II skulle kunna vara ett bra instrument för detta. Det kan fungera som en hävstång för att öka den gröna utvecklingen i alla EU-medlemsstater.
 • ETS II får inte innebära en extra kostnad utöver andra politiska åtgärder som införs inom ramen för Fit for 55-paketet och relaterad lagstiftning
 • Som det ser ut idag har kommersiella vägtransportaktörer som arbetar med tunga fordon ha mycket begränsade möjligheter att byta ut sina fordonsflottor till exempelvis el eller vätgas på kort/medellång sikt eftersom det helt enkelt inte finns någon infrastruktur eller fordon tillgängliga till konkurrenskraftiga priser
 • Multipla och överlappande skatter, avgifter och tullar för CO2-utsläpp måste undvikas då detta straffar kommersiella vägtransporter utan att erbjuda realistiska alternativ
 • Alla bränslen måste behandlas lika ur ett well-to-wheel-perspektiv, även el
 • Vi behöver ha en pragmatisk diskussion om kapacitet, behov och tillgång på el för att kunna skala upp de batteridrivna bilparkerna i Europa