Gemensamma standarder underlättar omställningen i byggbranschen

Gemensamma standarder underlättar omställningen i byggbranschen

Publicerad 2021-02-11 / 14:54 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Tillsammans med Closer och MIMIC-projektet anordnar Sveriges Åkeriföretag och några andra parter en webbinarieserie ”Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål”. I del ett lyfter vi upp att miljödata från byggprojekten krävs för en hållbar omställning men det behövs gemensamma digitala standarder och mallar för att ett enhetligt informationsutbyte ska kunna ske.  

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de sektorer i samhället som har störst miljöpåverkan och ger upphov till 25–40 % av de globala utsläppen av växthusgaser, samtidigt som det är den sektor som i störst utsträckning använder ändliga naturresurser. För att kunna säkerställa att utsläppsmålet nås behöver flera förändringar ske i branschen, inte minst genom ökade krav på rapportering av miljödata, som är en grundförutsättning för att kunna få en mer detaljerad bild och spårbarhet över utsläppen från transport, material, schaktmassor och avfallsflöden. 

Majoriteten av den miljödata som samlas in idag hämtas analogt, exempelvis genom följesedel och transportdokument etc. Samtidigt utvecklar flera aktörer idag egna unika digitala lösningar för att hantera stora informationsflöden med större automatik. Detta är en omständlig process som innebär en ökad mängd gränssnitt, portaler och olika sätt att rapportera för alla inblandade. 

För att det här ska kunna ske på ett effektivt sätt är det angeläget att säkerställa och framtidssäkra också ett enhetligt digitalt informationsutbyte när det gäller miljövarudeklarationer. Det behövs gemensamma standarder och mallar för digitala miljödata. Kravställningar behöver vara tillräckligt specificerade för att möjliggöra utveckling av system och arbetssätt. Det är viktigt att inte diskvalificera mindre aktörer i det här fallet och vi behöver se till att vi uppnår en enkelhet, mervärde och att det innebär låga trösklar ekonomiskt. 

Behov av digitalisering och standardisering inom branschen är stor. Det handlar inte bara om att dela miljödata utan även planering, beställning och faktureringsunderlag.

Titta på webbinariet i sin helhet här. Är du intresserad av att delta på i andra delen av serien som handlar om insamling och kvalitetssäkring av miljödata anmäler du dig hos Closer här.