Debatt om fossilfria alternativ

Ge oss fossilfria alternativ till rimligt pris

Publicerad 2019-12-09 / 14:51 av Charlotta.Nilsson i Hållbara transporter

Alltför stort fokus på höga bränsleskatter riskerar att drabba småföretagen eftersom fungerande fossilfria alternativ är dyrare eller saknas helt på många håll. Det skriver Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag och Günter Mårder, Företagarna i en debattartikel publicerad i Ny Teknik.

Att nå utsläppsmålen för 2030 är en stor utmaning för transportsektorn. För att få till en omställning krävs att utfasningen av den gamla tekniken går hand i hand med framväxten av mer hållbara sätt att organisera produktion och konsumtion, inte minst ny teknik för fordon och drivmedel.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, där tunga lastbilar står för sju procent av utsläppen. Effektiva omställningsåtgärder inom denna sektor skulle därmed ha stor effekt för svensk utsläppsminskning.

Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar, enligt Företagarnas rapport ”Hållbarhet som konkurrensfördel”. Störst möjligheter att minska sina utsläpp av växthusgaser ser företagen bland annat i egna och inköpta godstransporter.

Förnybar diesel

Ett sätt att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn är att ersätta fossila bränslen med el och biodrivmedel (biogas, biodiesel, etanol, vätgas). Redan i dag finns möjligheten att ersätta stora delar av den fossila dieseln med biodiesel, exempelvis HVO och FAME. Den svenska konsumtionen av framför allt den förnyelsebara dieseln HVO har ökat snabbt de senaste åren. Fördelen med förnybar diesel är att det inte kräver några förändringar av motorer eller fordon.

Men även om förnybar energi ökar i Sverige, så är energianvändningen i transportsektorn fortfarande till störst del fossilbaserad. Ett alltför stort fokus på höga bränsleskatter riskerar därmed att drabba småföretagen, då fungerande alternativ till dagens fordon och fossila drivmedel är dyrare eller saknas helt på många håll i landet.

Svenska råvaror

För att företagen på ett enkelt, lönsamt och långsiktigt hållbart sätt ska kunna fortsätta bidra till omställningen efterfrågar vi följande från politiskt håll.

Öka kunskapen om lokala resurser. Av den mängd biodrivmedel som säljs i Sverige var endast 6 respektive 5 procent av råvarorna för de två vanligaste biodieseltyperna FAME och HVO samt 16 procent för etanol av svenskt ursprung 2018. Eftersom råvarorna som används har begränsad tillgänglighet och konkurrerande användningsområden är det viktigt att öka kunskapen om lokala resurser. Dessutom måste den inhemska produktionen av förnybara drivmedel som kan användas i transportsektorn skalas upp. Aktörer på olika nivåer i försörjningskedjan har viktiga roller i utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen.

Ekonomiska incitament för omställningen. Kostnader är en avgörande faktor för alla småföretagare, så även för åkerierna. En stor ekonomisk skillnad att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen. Styrmedel bör utformas enligt principen om att förorenaren betalar. Fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser för småföretag att investera i fossilfria alternativ behövs - framförallt i tekniksprång, energieffektivisering och fossilfria transporter. Detta kräver investeringar i infrastruktur som möjliggör omställningen, exempelvis laddinfrastruktur och elvägar för lastbilar och gasmackar.

Stimulera efterfrågan av hållbara varor och tjänster. Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete. Detta kan effektivt stimuleras genom inköp och upphandlingar med höga ambitioner, men med rimliga krav anpassade efter småföretagen. Inom transportsektorn har Sveriges Åkeriföretags initiativ Fair Transport tagit ansvar för att garantera hållbara transporter. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Genom att redovisa sitt hållbarhetsarbete och förklara att hållbara transporter också ställer krav på en hållbar affär blir Fair Transport en kraftfull produkt. Detta är ett viktigt steg för att ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens.

Småföretagen (0 – 49 anställda) utgör 99,4 procent av alla privata företag i Sverige. Deras roll i omställningen är utan tvekan stor. Med en tydlig och långsiktig prioritering gällande företagens förutsättningar finns goda möjligheter att nå transportsektorns utsläppsmål för 2030.