Fullt automatiserade godstransporter

Publicerad 2018-09-21 / 12:17 av Charlotta.Nilsson i Självkörande fordon

Nordiskt Vägforum, NVF, har genomfört Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Mariehamn där samtliga nordiska länder var representerade. Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag medverkade med föredrag om vad som kan uppnås inom miljö, trafiksäkerhet och ekonomi och vilka barriärer som måste övervinnas när självkörande fordon införs för vissa godstransporter på väg. 

Barriärer eller hinder för att införa nya tekniska lösningar kan till exempel vara tekniska, juridiska, politiska eller ekonomiska. Exempel på barriärer för självkörande fordon och delvis självkörande fordon är beslut om vilket straffrättsligt ansvar som ska gälla för de olika aktörerna om det sker olyckor i trafiken. 

profilbild Mårten Johansson

För självkörande fordon bör det straffrättsliga ansvaret vid olyckor ligga på fordonstillverkaren.

Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag

En lastbilsförares roll är underskattad eftersom föraren har många arbetsuppgifter utöver körning, till exempel kundkontakter, kontroller, lastning, säkring av last, lossning, dokumenthantering med mera. Den ekonomiska potentialen med självkörande fordon är inte obetydlig men ändå bara delar av förarlönen.

Högkapacitetsfordon, 74 ton och 34,5 meter, på hela vägnätet är ett framgångsrecept för miljön med lägre utsläpp per transporterat ton, för trafiksäkerhet och ekonomi med färre men effektivare fordon. Om självkörande fordon blir mindre med lägre lastkapacitet så riskerar de att bli ineffektiva, och påverka miljön negativt. Då krävs det fler fordon vilket innebär mer trängsel och sämre trafiksäkerhet. När självkörande transportsystem tas fram bör fokus vara stora effektiva fordon.

Se Mårten Johanssons presentation från föredraget.