Förtydligande om ADR-utbildning och examination

Publicerad 2021-11-11 / 11:26 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

MSB skickade 21 september ut information om giltighetstid avseende ADR-utbildning enligt nedan. Myndigheten vill på förekommen anledning göra ett förtydligande: Det gäller endast de förare vars intyg omfattats av det multilaterala avtalet M333.

Giltighetstid avseende ADR-utbildning
En ADR-utbildning är giltig i fyra månader, vilket innebär att ett prov med godkänt resultat behöver avläggas inom den tiden. Om inget godkänt prov avläggs inom den tiden blir utbildningen ogiltig och en ny utbildning behöver genomföras innan ett nytt prov kan avläggas. Giltighetstiden på fyra månader gäller även repetitionsutbildningar, men en sådan utbildning blir också ogiltig i det fall giltighetstiden på det befintliga ADR-intyget löper ut inom fyramånadersperioden. 

Under den pågående pandemin har MSB, i syfte att underlätta för transportbranschen, samt bidra till att upprätthålla en acceptabel nivå av utbildade och godkända ADR-förare, för Sveriges räkning undertecknat de multilaterala avtal som förhandlats fram internationellt och som medgivit förlängd giltighetstid på redan befintliga ADR-intyg. Slutdatumet på det nu gällande avtalet är den 30 september 2021 och det finns inga planer på att ta fram ett nytt avtal med ytterligare förlängning av giltighetstid. Detta innebär att många förare nu måste genomgå en repetitionsutbildning och avlägga ett godkänt prov innan detta datum. I annat fall kommer giltighetstiden på de ADR-intyg som har omfattats av de multilaterala avtalen att löpa ut den 1 oktober 2021.

MSB är sedan tidigare medveten om att det finns en risk att många förare inte kommer hinna genomgå utbildning och avlägga godkänt prov innan september månads utgång. Nu har myndigheten dessutom fått indikationer på att dessa problem visar sig i realiteten. Detta med anledning av att det på grund av den pågående pandemin fortsatt finns en begränsning i antalet tillgängliga platser på Trafikverkets förarprovskontor. Myndigheten har därför fattat beslut om att en repetitionsutbildning är giltig i fyra månader trots att intygets giltighetstid löpt ut. Under ordinarie omständigheter skulle det i sådant fall krävts en så kallad förstagångsutbildning.

MSB kan i enlighet med avsnitt 20.5.9 i ADR-S besluta om förlängd giltighet av utbildning för att genomföra prov vid extraordinära händelser, myndigheten anser att detta är en sådan. MSB hoppas på detta sätt bidra till att minska problematiken och därmed underlätta för branschen. 

Det ska också förtydligas att det inte är tillåtet att transportera farligt gods i det fall ADR-intygets giltighetstid löpt ut. Beslutet omfattar endast giltigheten på själva repetitionsutbildningen. Om ett nytt multilateralt förhandlas fram och undertecknas kommer MSB informera om det i särskild ordning.