omprövning tulltillägg

Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

Publicerad 2020-09-15 / 11:47 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Tullverket har ofta utsett transportföretagen, såsom transiteringsansvarig, som gäldenär för den tullskuld som uppkommer om en transitering inte har slutförts på ett korrekt sätt. Tullverket har även i många fall tagit ut tulltillägg. Fram tills nu.

Efter ett antal domar i Kammarrätten i Göteborg saknas förutsättningar att ta ut tulltillägg. Detta innebär att åkerier och transportföretag som har debiterats tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 § i tullagen kan begära omprövning av beslutet. Företag kan begära omprövning inom tre år från dagen för meddelande om tullskulden. Har det gått längre tid än så måste företag ansöka om återställande av förlorad tid till antingen kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. 

Som medlem kan du ställa eventuella frågor om omprövning till SÅ Juridik. 

Läs mer om vad en begäran om omprövning måste innehålla och var du skickar den hos Tullverket.