Följ med på samverkan med Trafikverket

Publicerad 2018-10-24 / 15:27 av Charlotta.Nilsson i BK4

Bärgning av fordon, EU-trailers, vinterväghållning, BK4 och kompetens var några av punkterna som togs upp på det senaste samverkansmötet mellan Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag. 

Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket har två samverkansmöten per år där många gemensamma beröringspunkter lyfts upp och ventileras. Syftet är att informera varandra, dels om vilka brister och vilka behov åkerinäringen ser och dels om Trafikverkets planer och utmaningar kring exempelvis investeringar, trafiksäkerhetssatsningar och miljöåtgärder. 

På dessa möten ges möjlighet att beskriva verkligheten utifrån åkerinäringens ögon, skapa kontakter, ge input och bidra till olika projekt och uppdrag. Samverkan som detta leder oss framåt och är nödvändig i viktiga frågor som rör vår infrastruktur och våra samhällsfunktioner.

På mötet som genomfördes i oktober diskuterades bland annat:

 • Problematiken med fordon som står och blockerar vägen vid exempelvis vinterväghållning och hur man tydligare kan förmedla vilket mandat myndigheter har för att bärga bort fordon. Vi på Sveriges Åkeriföretag upplever detta som ett stort problem som påverkar trafiksäkerheten och arbetsmiljön negativt för våra medlemmar.
   
 • 2 axlade dragbilar med 3 axlade trailers har visat sig vara mindre trafiksäkra i vinterväglag.  Trafikverket ska via ett regeringsuppdrag utreda dessa fordon ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och föreslå eventuella åtgärder och regeländringar.   Sveriges Åkeriföretag påpekade att i flera andra länder ger lagstiftningen stöd att stoppa denna typ av fordon i väntan på vinterväghållningsåtgärder om man anser att ekipaget utgör en trafikfara. Därefter kan de köra vidare. Alla som kör på vägarna ska givetvis ha godkända däck men här är det fordonskombinationen som har sämre prestanda på vinterväglag.
   
 • Vinterväghållning och de utmaningar som vi står inför kommande vintersäsong. Antalet åkerier och chaufförer som tar på sig vinterväghållningsuppdrag sjunker och på sikt kan det resultera i längre åtgärdstider, vilket ger sämre framkomlighet och minskad trafiksäkerhet längs vägarna. Viktiga samhällsåtgärder, vilket vinterväghållningen är, borde prioriteras mycket högre menar Sveriges Åkeriföretag. Upphandling och ersättningsmodeller måste ses över.
   
 • Slutrapporten för Trafikverket regeringsuppdrag, att utvärdera förra årets vintersäsong för väg och järnväg, gicks igenom. Vi konstaterade att Sveriges Åkeriföretag hade kommit med en del input som Trafikverket ska arbeta vidare med i sin åtgärdsplan för underhåll. Här kommer vi att fortsätta arbeta för säkrare vägar.
   
 • Kompetens, främst kopplat till underhåll såsom SIK kompetens och Arbete på väg, togs upp. Trafikverket har gjort en del ändringar i kommande upphandlingar vilket de kommer att informera kring.
   
 • Trafikverket har fått ett nytt regeringsuppdrag som gäller säkra uppställningsplatser. Sveriges Åkeriföretag kom med input i frågan och vill gärna delta i fortsatt arbete. Säkra uppställningsplatser är viktigt för Sveriges Åkeriföretags medlemmar, inte minst kring storstäderna, där det måste finnas plats att parkera släp och trailer för vidare levereras av varor med bilen. Uppdraget sträcker sig över planperioden. Arbetet kommer formaliseras inom kort. Ansvarig person är utsedd och kommer att bjudas in till nästa samverkansmöte.
   
 • Vikten av att få in miljödata med kvalitet för Trafikverket. Trafikverket driver bland annat projektet ELSA (Energiledningssystem för anläggningar) som syftar till att få grepp om infrastrukturens energiomsättning och effektivisera den. Dagens moderna fordon genererar väldigt mycket data och ger möjlighet att påvisa utsläpp i realtid. Sveriges Åkeriföretags beräkningsverktyg SÅ Klimatcalc och dess möjligheter lyftes fram.

Avslutningsvis fick gruppen en uppdatering kring arbetet med utbyggnaden av BK4 vägnätet och hur processen planeras framöver. De vägar som näringslivet vill se prioriterade samlas in genom regionala bärighetsgrupper som finns över hela Sverige. Sveriges Åkeriföretag ingår både i den nationella och i de regionala bärighetsgrupperna. 

Sveriges Åkeriföretag har också blivit inbjudna till ett högnivå-möte med Generaldirektören för Trafikverket, Rikspolischefen och några av Sveriges största transportköpare. Här ska SÅ presentera uppdateringen av Fair Transport som lanseras i början på 2019. Genom Fair Transport har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagen samlat hela transportbranschen för att visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats.