Får vi installera kameror på vårt område och övervaka området till förhindrande av lagöverträdelser (t.ex. Stöld) och av säkerhetsskäl?

Kameraövervakning omfattas av bestämmelserna i GDPR då det ofta rör en behandling av personuppgifter i rörligt bildformat. Det finns dock särskilda bestämmelser om kamerabevakning i den nya Kamerabevakningslagen. Om ni utför uppgifter av allmänt intresse kan det innebära att ni måste söka tillstånd för kamerabevakningen.
Det kan föreligga ett berättigat syfte och ändamål i att kameraövervaka exempelvis företagets terminalområde till förhindrande av stöld eller annan brottslighet inne på området.  Ert intresse av att få kamerabevaka ett område ska dock väga tyngre än en enskild persons rätt att inte behöva bli kamerabevakad.

Så få uppgifter som möjligt ska samlas in för att ändå kunna uppfylla syftet med bevakningen, tex genom att inte bevaka en plats större än nödvändigt utan i stället endast rikta kameran mot ett begränsat område där det stöldbegärliga godset finns. Om ni kan uppnå samma resultat, dvs att förhindra stöld, med andra mindre integritetsingripande åtgärder såsom tex larm, ökad belysning eller vaktstyrka så ska detta användas i första hand. Alla bedömningar ni gör om kamerabevakning ska dokumenteras.

Det är viktigt att inte använda det inspelade materialet för andra ändamål än vad man ursprungligen hade som syfte för att sätta upp kameran och ni får inte sprida inspelat material på tex sociala medier. Vid ett konstaterat inbrott får materialet endast delas med polisen vid en upprättad polisanmälan.
Inspelat material får endast lagras under en begränsad tid och ska hanteras på ett säkert sätt och omfattas av tystnadsplikt. Det är också högt ställda krav på den information som ska lämnas på en särskild skylt vid den plats som kamerabevakas. Dold kamerabevakning är förbjudet.
Om kamerabevakningen omfattar anställda måste ni även förhandla med facket. 

Ett sätt att ha god kontroll på sin kamerabevakning och på så sätt säkerställa att den är laglig är att dels göra en konsekvensbedömning (riskanalys) innan kamerabevakningen påbörjas, men också att ha en rutin kring själva hanteringen av det inspelade materialet som inte får spridas till obehöriga.
Då olaglig kamerabevakning kan leda till höga sanktionsavgifter i enlighet med GDPR rekommenderar vi på Sveriges Åkeriföretag att medlemsföretag först konsulterar vår juridikavdelning innan någon form av kameraövervakning inleds. 

Visa alla