Euro 7: rådet antar nya regler om utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar 

Publicerad 2024-04-24 / 09:14 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Rådet har antagit Euro 7-förordningen, som innehåller regler om utsläppsgränser för vägfordon och om batteriers hållbarhet. Detta är det sista steget i beslutsprocessen.
Den text som antagits omfattar personbilar, skåpbilar och tunga fordon i en enda rättsakt och syftar till att ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från avgaser och bromsar. I den nya förordningen fastställs också strängare livslängdskrav.

Bättre och renare fordon
I Euro 7-förordningen fastställs regler för avgasutsläpp från vägfordon, men även för andra typer av utsläpp såsom däckslitage och bromspartikelutsläpp. Genom direktivet införs också krav på batteriernas hållbarhet. När det gäller personbilar och skåpbilar behåller förordningen de befintliga gränsvärdena för avgasutsläpp enligt Euro 6, men strängare krav införs för fasta partiklar. När det gäller tunga bussar och lastbilar införs genom förordningen strängare gränsvärden för olika föroreningar, bland annat vissa som hittills inte har reglerats, såsom dikväveoxid (N2O). Genom Euro 7 införs dessutom strängare gränsvärden för partikelutsläpp vid bromsning, med särskilda gränsvärden för elfordon. De nya reglerna innehåller också strängare livstidskrav för alla fordon, både när det gäller körsträcka och livslängd.

Nästa steg
Rådet har godkänt Europaparlamentets ståndpunkt och lagstiftningsakten har antagits.
När förordningen har undertecknats av Europaparlamentets talman och rådets ordförande kommer den att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft tjugo dagar därefter.

Tillämpningsdagen för förordningen kommer att bero på vilken typ av fordon det rör sig om:

  • 30 månader för nya typer av personbilar och skåpbilar och 42 månader för nya personbilar och skåpbilar
  • 48 månader för nya typer av bussar, lastbilar och släpfordon och 60 månader för nya bussar, lastbilar och släpfordon
  • 30 månader för nya system, komponenter eller separata tekniska enheter som ska monteras i personbilar och skåpbilar och 48 månader för sådana som ska monteras i bussar, lastbilar och släpfordon