Dom kan upphäva svensk skattebefrielse för biogas

Publicerad 2023-02-14 / 11:23 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Biogasens skattebefrielse är nu hotad efter en dom i tribunalen från den 21 december 2022 där Sveriges skattebefrielse för biogas förklarades ogiltig.

Tribunalen har i sin dom inte bedömt om Sveriges skattebefrielse är förenlig med stadsstödsregelverket utan primärt om EU-kommissionen handlat korrekt vid handläggningen av ärendet. I domen fastslår tribunalen att kommissionen borde ha gjort en fördjupad granskning innan beslutet fattades för att säkerställa att den svenska skattebefrielsen inte riskerar att medföra problem med konkurrenssnedvridning på biogasmarknaden.  

Efter domslutet finns det en tidsfrist på drygt två månader för EU-kommissionen eller Sverige att överklaga beslutet till EU-domstolen innan domen vinner laga kraft. 
Om domen inte överklagas så kommer Sveriges skattebefrielse att ogiltigförklaras i slutet av februari. 

  • Domslutet utgår från att formalia kring beslutsprocessen för skattebefrielsen inte uppfyllts av EU-kommissionen och är således inte ett ställningstagande mot biogasens skattebefrielse i sig.
  • Överklagande av domen kan göras av EU-kommissionen eller Sverige inom drygt två månader från att domen meddelades.
  • Det är ännu oklart om EU-kommissionen eller Sverige avser att överklaga domen.
  • Om domen träder i kraft kommer biogasens skattebefrielse att bli ogiltig i slutet av februari.
  • Det är i nuläget väldigt osäkert vad som kommer att ske framöver och hur priset på biogas kommer att påverkas av detta men om det blir skatt på biogas kan den komma att ligga på strax under 4 kr/kg för såväl CBG som LBG.

Konsekvenser för åkerinäringen 
Denna process skapar stora osäkerheter på den svenska biogasmarknaden och får därmed också en betydande påverkan på åkerinäringen, inte minst för de åkerier som redan idag har biogasdrivna fordon i sin flotta eller de som är på väg att investera i det. Hur marknaden för biogas som drivmedel kommer att påverkas i detalj är idag för tidigt att säga men vi bör redan nu förbereda oss på att biogaspriset kan gå upp på grund av denna dom om det blir skatt på biogasen. Det är därför en god idé att så fort som möjligt ta en dialog med transportköpare kring den osäkerhet som nu finns kring gaspriset framöver. 

Eftersom biogasen är en viktig del i omställningen av åkerinäringen kommer givetvis Sveriges Åkeriföretag att arbeta hårt för att få så bra villkor som möjligt för biogasen som drivmedel även framöver, både i ett kortare och i ett mer långsiktigt perspektiv. Vi kommer också att hålla er uppdaterade allt eftersom processen fortskrider och ny information framkommer.