Certifierngsprocessen

 

Översiktbild certifieringsprocess

 

Uppstart

  1. Kontakta Sveriges Åkeriföretag regionalt eller centralt om ni behöver hjälp att komma igång.
  2. Företagets ledning tar beslut om vilka områden som ska finnas med i ledningssystemet.
  3. Arbetet påbörjas med att ta fram ett ledningssystem.
  4. En tidplan tas fram för att få in de olika byggstenarna i god ordning när det gäller dokumentframtagning, information, utbildning, implementering och marknadsföring. 

 

Planering

En ansökan om revision skickas till Sveriges Åkeriföretag. Den berättar om er verksamhet och vilka områden certifieringen ska omfatta. I Sveriges Åkeriföretags ”Allmänna bestämmelser” finns mer information.

En revisor som genomför revisionen i företaget utses. 

 

Dokumentgranskning

I god tid (senast två veckor) före revisionen måste revisorn ha tillgång till ert ledningssystem för att kunna granska att dokumentationen motsvarar kraven i standarden. 

 

Förrevision (frivillig)

Väljer företaget att genomföra en förrevision gör revisorn en genomgång och kan sedan bedöma om företaget är redo att gå vidare med en certifieringsrevision. Revisorn kan också tillsammans med er planera för upplägget vid certifieringsrevisionen. 

 

Certifieringsrevision

När det är dags för den stora revisionen görs stickprov på olika delar i ledningssystemet. Det genomförs också kortare intervjuer med personalen för att säkerställa att ledningssystemet är implementerat. Revisorn vill även träffa någon från ledningen för att diskutera ledningssystemet. 

Revisionen genomförs enligt en revisionsplan och avslutas med att revisorn muntligen ger synpunkter och formella observationer till ledningen. Efter revisionen får företaget skriftligen de observationer som kommit fram. 

Åtgärder för att släcka avvikelser Efter revisionen har företaget två månader på sig att åtgärda det som kommit fram vid revisionen och åtgärda avvikelserna. När revisorn godkänt åtgärderna kan revisorn ge sitt godkännande till att certifikat utfärdas. 

 

Utfärdande av certifikat

Efter revisorns godkännande utfärdar Sveriges Åkeriföretag certifikatet/certifikaten. Ett certifikat har en giltighetstid på tre år och våra certifieringssymboler kan användas i företagets marknadsföring. 

 

Uppföljningsrevision

För att certifikatet ska var giltigt krävs minst en årlig uppföljningsrevision. Vid en uppföljningsrevision går revisorn igenom valda delar i ledningssystemet. På en treårsperiod ska hela systemet ha gåtts igenom.