Cementa får fortsatt tillstånd att bryta kalk

Publicerad 2021-11-18 / 16:20 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Cementa får ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland, med en del villkor om vattnet. Beslutet innebär att Cementa får bryta den volym som de tidigare hade tillstånd för, men som bolaget inte hann bryta före 31 oktober när tillståndstiden löpte ut. Tillståndet förlängs till och med den 31 december 2022.

Regeringen har beslutat att ge Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid täkterna i Slite på Gotland. Tillståndet omfattar den volym kalk som vid tidpunkten för ansökan omfattades av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kunnat slutföras på grund av tidsbegränsningen i det tillståndet. Tillståndet börjar gälla så fort det tas i anspråk av Cementa och gäller till och med den 31 december 2022. Dagens beslut innebär att allvarliga samhällskonsekvenser undviks på kort sikt.
Regeringen bedömer att verksamheten, åtminstone på kort sikt, behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och att behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt.

Verksamheten är därför av nationell betydelse. En utebliven produktion i Cementas anläggning i Slite kan medföra allvarliga samhällskonsekvenser på kort sikt i form av betydande följder för bostadsbyggande, underhåll och byggande av infrastruktur samt för arbetsmarknad och samhällsekonomi i Sverige.
Regeringen har vid prövningen av ansökan tillämpat miljöbalkens bestämmelser och därmed fäst stor vikt vid frågan om påverkan på grundvattnet i området kring Cementas verksamhet i Slite. Tillståndet är villkorat med krav på åtgärder för att minska behovet av grundvattenbortledning. Regeringens tillstånd omfattar en period fram till 31 december 2022, vilket begränsar möjligheterna att vidta mer långtgående försiktighetsmått. Regeringen haräven föreskrivit särskilda villkor i syfte att skapa en beredskap för att i framtiden vidta ytterligare åtgärder, genom exempelvis olika försiktighetsmått, omlokalisering av anläggning och åtgärder som på annat sätt skulle kunna bidra till en god vattenförsörjning.

Det är även angeläget att säkra en långsiktigt hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige. Regeringen arbetar aktivt med frågan och gav den 20 oktober i år ett uppdrag till flera myndigheter att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Syftet med uppdraget är att i förlängningen kunna möjliggöra alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.