Bygg- och anläggningstransporter

Bygg- och anläggningsåkerier, cirka 5 500 företag med cirka 9 000 fordon, utgör den största andelen av medlemsåkerierna i Sveriges Åkeriföretag. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler. Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning. 

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Vi strävar mot: 

  • Ett gott samarbete mellan företagen 
  • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen 
  • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
  • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Exempel på disskussionsfrågor: 

  • Följa och påverka offentliga beställares policy vid upphandling 
  • Förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier