Bygg- och anläggningstransporter

Bygg- och anläggningsåkerier, cirka 5 500 företag med cirka 9 000 fordon, utgör den största andelen av medlemsåkerierna i Sveriges Åkeriföretag. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler. Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning. 

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Vi strävar mot: 

  • Ett gott samarbete mellan företagen 
  • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen 
  • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
  • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Exempel på disskussionsfrågor: 

  • Följa och påverka offentliga beställares policy vid upphandling 
  • Förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier

 


 

Branschgemensamt artikelnummerregister

Branschgemensamt artikelnummerregister för lastbilar och tjänster, entreprenadmaskiner och tillbehör.

Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Sveriges Åkeriföretags uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

Artikelnummerregister finns tillgänglig i pdf-format, men kan lämnas i excel vid förfrågan. Förvaltning av register kommer ske via Sveriges Åkeriföretags nätverk för bygg- och anläggningstransporter, och ändringar kommuniceras via Sveriges Åkeriföretags hemsida.
 

Artikelnummerregister

 

Här hittar ni Återvinningsindustriernas artikelnummerregister.