Bygg- och anläggningstransporter

Bygg- och anläggningsåkerier utgör den största delen av medlemsföretagen med cirka 9 000 fordon. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler. Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning. 

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Nätverkets syfte och övergripande mål

 • Påverka regelverk inom området och vara en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare
 • Ett gott samarbete mellan företagen 
 • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen 
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
 • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Nätverket

 • följer och påverkar offentliga beställares policys vid upphandling 
 • ger förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier
 • ingår i forum som BEAst och Asfaltskolan
 • genomför samverkansmöten med Trafikverket 2 gånger/år
 • genomför konferensen Effektiva transporter tillsammans med nätverket dispenstransporter
 • genomför en konferens på mässan Load up North

 

Styrgrupp 

 • Anders Ökvist - A Ökvist Åkeri AB Kalix Nyborg 
 • Kenneth Wageby - Haga Mölndals LBC 
 • Magnus Lindby - Roma Grus AB 
 • Jonas Strömberg - Värmlandsschakt AB 
 • Mattias Carlsson - Broddetorps Åkeri AB 
 • Marcus Johansson - Transportcentralen Halmstad 
 • Henrik Carlsson - Nynäs Ösmo Lastbilscentral 

 

  

Branschgemensamt artikelnummerregister för lastbilar och tjänster, entreprenadmaskiner och tillbehör.

Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Sveriges Åkeriföretags uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

Artikelnummerregister finns tillgänglig både i pdf-format, och som skrivskyddad excell. Förvaltning av register kommer ske via Sveriges Åkeriföretags nätverk för bygg- och anläggningstransporter, och ändringar kommuniceras via Sveriges Åkeriföretags hemsida.
 

 

Här hittar ni Sveriges Bergmaterialindustris. -> LÄNK 
Här hittar ni Återvinningsindustriernas artikelnummerregister. -> LÄNK
 

Nyheter

2021-03-17
Miljörapportering för transporter och produkter i anläggningsbranschen måste styras upp

Beställare efterfrågar allt oftare data kring miljöpåverkan i sina entreprenader, gärna nedbrutet per transport eller delprojekt. Vi ser även en tydlig ökad efterfrågan på att upphandla och följa upp miljöparametrar som bedömningskriterier. En efterfrågan företagen gärna vill svara upp mot men som kräver samordning och synkning.

2021-02-11
Gemensamma standarder underlättar omställningen i byggbranschen

Tillsammans med Closer och MIMIC-projektet anordnar Sveriges Åkeriföretag och några andra parter en webbinarieserie ”Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål”. I del ett lyfter vi upp att miljödata från byggprojekten krävs för en hållbar omställning men det behövs gemensamma digitala standarder och mallar för att ett enhetligt informationsutbyte ska kunna ske. 

2021-01-14
Nätverket Bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningsåkerier utgör den största delen av Sveriges Åkeriföretags medlemsföretag vilket gör att de frågor som nätverk driver får stor påverkan. Aktuellt just nu är myndighetsgemensamma miljökrav och digital redovisning av dessa samt förbättringar i vägunderhåll och dess upphandlingar.

2020-11-04
Bygg- och anläggningsföretag överens om gemensamma artikelnummer

Branschen överens om de 100 vanligaste artikelnumren. 

2020-11-04
Vintern kommer i år igen

Vintern kommer även i år. Vad bör man tänka på. Nya regler i Norge från 1 november. 

2020-10-05
Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

2019-09-24
Beställning av nytt ID06-kort

ID06-kort LoA 2 ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-Systemet.

Kontakt

Peter Svensson

Ansvarig för nätverket bygg- och anläggning
Branschföreträdare
010-510 54 08
peter.svensson@akeri.se

dd