Bulk 20

Bulk 20: Nya bestämmelser för bulktransporter

Publicerad 2020-06-11 / 15:07 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Nu finns nya Allmänna Bestämmelser för bulktransporter – Bulk 20. De nya bulkbestämmelserna är godkända av försäkringskollektivet i organisationen ”Svensk Försäkring” där alla stora transportförsäkringsbolag är med. De nya bestämmelserna måste ändå godkännas av varje enskilt försäkringsbolag som tar beslut om vilka försäkringsvillkor de går med på. Kontakta ditt försäkringsbolag och be om att få fortsätta ert försäkringsskydd under de nya villkoren Bulk 20. De kan hända att de bara åtar sig försäkra enligt Bulk 20 från och med nästkommande årsförfallodag på en nu löpande Bulk 91-försäkring. Ansvarig på Sveriges Åkeriföretag för de nya bestämmelsernas framtagande har varit juristen Fredrik Engström.

Vad är nytt

 • Det geografiska transportområdet där Bulk 20 kan tillämpas utvidgas, från att hittills har gällt enbart Sverige till att nu omfatta hela Norden
   
 • Nya Bulk 20 innehåller mer förklarande text, till exempel definition av avsändare/beställare, fraktförare och mottagare. Orsaken är att det ofta blivit otydligt, vilket ansvar avsändare eller mottagare själva haft för skador i samband med bulktransporter. Nu förtydligas detta med att det åligger uppdragsgivaren, den som beställer transporten, att vid kontakt med avsändaren och mottagaren kräva att dennes anläggning och utrustning är godkänd, välfungerande och ordnad för att lasta eller lossa ifrågavarande bulkleveranser. Silo eller andra lastnings- och lossningsutrymmen måste underhållas och det åligger uppdragsgivaren att på lämpligt sätt informera avsändaren och mottagaren om deras skyldigheter för att skador ska undvikas
   
 • En utökning är att fraktförarens ansvar är begränsat till åtta istället för sex prisbasbelopp 
   
 • En annan förändring är att om mottagaren vill begära ersättning av fraktföraren ska detta meddelas denne utan ”oskäligt uppehåll”, istället för som tidigare ”utan dröjsmål”. Detta anses minska utrymmet för en skadelidande mottagare att dröja med sin reklamation
   
 • Fraktföraren ansvarar endast fram till ”anslutningspunkten. Förhoppningsvis blir det nu tydligare när det betonas att om det är en okontaminerad vara som lämnar lastfordonet och dess anslutningsledningar/slangar, det vill säga anslutningspunkten, så tillämpas inte Bulk 20


Nya Bulk 20 kan alltså börja tillämpas redan nu. Men glöm inte att först reda ut försäkringsfrågan med ditt försäkringsbolag som beskrivits ovan.