Bristfällig utredning om förbättrad förpackningsinsamling

Publicerad 2022-02-18 / 13:24 av Charlotta.Nilsson i

Sveriges Åkeriföretag har svarat på remissen – En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Vi avstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Våra invändningar berör bland annat:

·         Utredningen lägger fram tekniska förslag till hur insamlingen ska gå till i stället för att med målstyrning överlåta till producenterna att uppnå de av EU uppsatta målen för återvinning av förpackningar

·         13 miljarder ska investeras i ett nytt system som endast sänker avfallsmängderna med 3%

·         I utredningen sägs att ”Dagens återvinningsstationer kommer att försvinna med förslaget”.  Detta citat visar på en stor okunskap om behovet att ta hand om skrymmande förpackningar och svårigheterna att bygga om fastigheter för FNI i stadsmiljöer.  

  • De ekonomiska konsekvenserna av utredningen är inte utredda för vare sig producenterna eller för de entreprenörer som investerat i dagens FNI.
  • Utredningen saknar en klimatanalys. Det är inte rimligt att insatserna i form av utrustning och transporter förorsakar större koldioxidutsläpp än vad den ökade återvinningen innebär av koldioxidreduktion.

Branschens bild av offentlig upphandling är att det många gånger landar i att den entreprenör som vinner och blir utförare är den som har det lägsta priset och inte den bästa lösningen, eftersom lösningen styrs i upphandlingen och inte i dialog med utföraren.

Vi anser även att stora delar av utredningen har blivit en partsinlaga som ska tillfredsställa Avfall Sveriges snart 30-åriga önskan om att kommunalisera insamlingen av förpackningar. Utredningen hade direktiv om att utreda två alternativ. Tyvärr ser vi inte mycket av det i utredningen.

Läs vårt remissvar här.