Bilbärgning, viktiga nyheter till följd av rättsliga prövningar

Bilbärgning, viktiga nyheter till följd av rättsliga prövningar

Publicerad 2022-11-15 / 18:49 av Charlotta.Nilsson i Juridik

I Sverige har sedan många år våra bilbärgare ofta använt ett praktiskt redskap som nu förutsättningarna för att använda kraftigt har inskränkts. Fråga är om med vilken hastighet bilbärgning får ske? Det finns bestämmelser i trafikförordningen om med vilken hastighet olika fordonskategorier får högst framföras. För bärgningsbilsklassat fordon har det sedan länge gällt generellt 40 km/tim, men häromåret kom en rätt att köra 80 km/tim om haveristen tillsammans med bärgningsbilen har en bruttovikt som understiger bärgningsbilens totalvikt. Förutsättningarna i båda fallen är att haveristens hjul med minst en hjulaxel rullar mot vägen. Den omstridda bärgningsutrustningen kallar förare ofta för ”dollyvagn”. Det är två lösa axlar med små hjul i varje ända som surras fast runt haveristens axel, alltså den som ska rulla med egna hjul, så att haveristens axel lyfts upp en lite bit ovan marken. Orsakerna till att man behöver använda denna metod är många; haveristens egna hjul kan vara skadade, ha punktering eller kanske vanligast att de egna hjulen inte får rulla med avstängd motor. Dit hör fyrhjulsdrivna bilar, många av våra nya elbilar och bilar som bärgaren inte kan komma in i för att exempelvis lägga ur ilagd växel. Det berör fler och fler bärgningsuppdrag.

Att använda denna praktiska utrustning som ofta är av tillverkare godkända för att köra i 80 till 100 km/tim med har sedan många år ansetts likställt med att haveristen rullar på egna hjul, närmast då som en form av reservhjul. Det har polisen runt om i Sverige så vitt känt inte haft synpunkter på.
Bilinspektörer och poliser i framförallt Stockholmsområdet har på senare tid utan att några regeländringar skett börjat se dessa bärgningar som att de bara får utföras i 30 km/tim eftersom det inte är just haveristens egentligen egna hjul som rullar mot vägbanan. Polispersonal har pratat om att utrusningen ska ses som efterfordon och därför varit begränsade till 30 km/tim. Den rubriceringen har i och för sig visat sig felaktig. Att vare sig haveristen eller de runt haveristens axel monterade stödaxlarna har någon egen bromsfunktion har inte varit en del i detta. 

Konsekvensen av detta synsätt innebär att bärgning på motorväg bara får ske till närmaste avfart eftersom för att få köra på motorväg måste man ha rätt att köra som minst 40 km/tim. Effekten av det blir att den som använder motorväg vid bärgningsuppdrag och säg kör i 55 km/tim fast man enligt gängse synsätt tidigare borde fått köra 80 km/tim gör sig skyldig till två olika brott samt blir av med körkortet. Om hastighetsgräns är lägre än 50 km/tim räcker nämligen ett överskridande på 20 km/tim för att överträdelsen ska ses som så avsevärd att polisen kan ta körkortet på plats. Dessutom får föraren böter att ha kört på motorväg utan att ha rätt till det eftersom maxhastighet ju bara var 30 km/tim.

En bärgningsförare i huvudstadsområdet åtalades för att för två år sedan ha kört 50 km/tim i ett sådant här fall. Då polisen och inte heller åklagaren i stämningsansökan kunde på ett korrekt sätt ange vad det var för utrustning som använts, d vs vad den ska ses som ur ett fordonsperspektiv, så var förutsättningarna för en rättssäker prövning i tingsrätten mycket begränsade. SÅ:s jurist som var försvarare i målet begärde då ett så kallat klassificeringsbeslut hos Transportstyrelsen och framförde att utrustningen skulle ses som någon form av reservhjul och INTE som ett fordon i sig.
 
Transportstyrelsen fann dock att detta var att anse som så kallat ”övrigt fordon”. Sådana får bara framföras i 30 km/tim. Detta beslut överklagade Sveriges Åkeriföretag till Regeringen i form av Infrastrukturdepartementet som valde att gå på Transportstyrelsens bedömning. Därmed kan man ju säga att föraren som åtalats hade kört på motorväg fast han inte fick och dessutom 20 km/tim för fort. Men tingsrätten ansåg efter att ha hört flera vittnen från bärgningsbranschen att detta var ju inte kända tolkningar vid tiden för den åtalade bärgningen och då ska heller föraren bötfällas. Åtalet ogillades därför. MEN från och med denna dom och Regeringens fastställa klassificeringsbeslut så SKA bärgningsförare anses känna till de nya tolkningarna. Räkna med ökad rapportering på sina håll!

Det finns dock vissa möjligheter att begära undantag hos Transportstyrelsen för en del verksamheter som exempelvis fordonsbärgning. Sveriges Åkeriföretag tillsammans med sin Bärgningssektion håller på att starta upp en sådan framställan tillsammans med våra myndigheter med målet inställt på att trots klassningen ”Övrigt fordon” få ett generellt undantag för sådan här utrustning så att man kan använda motorvägar och de vanliga bärgningshastigheterna 40 eller 80 km/tim.

Till dess branschen haft framgång med ett undantag så är det viktigt sprida information till alla berörda bilbärgare att det är 30 km/tim och INTE färd på motorväg som gäller då man använder så kallad dollyvagn!