Begäran om omedelbart undantag för antisprejskydd i stänkskärmar och förtydligande av föreskrifter

Publicerad 2021-01-19 / 08:03 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har framfört krav till Transportstyrelsen på tydliga regler om undantag från krav på så kallade antisprayskydd i stänkskärmar på vissa tunga lastbilar och släpvagnar då antisprejskydden medför avsevärd olägenhet vid användning av fordon. Exempel på olägenhet för timmer- och anläggningsfordon är körning på vägar som inte är asfaltsvägar där antisprejskydd binder lera, smuts, snö och is som fordonen tar med sig ut på vägen där det delvis lossnar och blir en risk för andra trafikanter. Nuvarande regler tillåter undantag men är svåra att tolka för en besiktningstekniker. Fordon kan därmed ha blivit felaktigt underkända. 

I början av 2019 var antalet underkända fordon med brister på antisprejskydd i stänkskärmar cirka 12 fordon per månad för att öka till cirka 1200 anmärkningar per månad från december 2019. Under de fem första månaderna 2020 rapporterades det sex gånger så många brister mot dessa system, jämfört med hela 2019. Detta har förorsakat åkerinäringen mycket stora kostnader.

Transportstyrelsens Besiktningskommitté där bland annat Sveriges Åkeriföretag och representanter från besiktningsorgan, polismyndigheten och fordonstillverkare ingår, har hörsammat behovet av förändrade regler och har i januari 2021 överlämnat ett förslag till Transportstyrelsen till förtydligat regelverket med fler exempel på vilka fordon som kan undantas från krav på antisprejskydd i stänkskärmar på tunga fordon.  

Sveriges Åkeriföretag stödjer Besiktningskommitteens konsensus-förslag som innebär att fordon som undantas från krav på antisprejskydd i stänkskärmar är bland annat följande: 

  • skogs-/anläggningsfordon, betongfordon, tippfordon(bakåttipp), bärgningsfordon, brandfordon, timmerfordon, liftdumperfordon samt fordon för renhållning, asfaltering, gatusopning och med betongpump eller lyftkrok. 

För att inte förorsakar åkerinäringen ytterligare onödiga kostnader på grund av underkännanden och reparationsåtgärder så vill Sveriges åkeriföretag att:

  • Transportstyrelsen omedelbart kontaktar besiktningsorganen, Swedac och polismyndigheten, för att informellt och obyråkratiskt uppnå en pausning av besiktning och flygande inspektion av kontrollpunkten antisprejskydd i stänkskärmar på tunga lastbilar 
  • Transportstyrelsen med högsta prioritet omedelbart uppdaterar reglerna för kontrollbesiktning enligt Besiktningskommitténs förslag som bland annat innebär att antisprejanordning inte krävs i stänkskärmar på skogs-/anläggningsfordon, betongfordon, tippfordon(bakåttipp), bärgningsfordon, brandfordon, timmerfordon, liftdumperfordon samt fordon för renhållning, asfaltering, gatusopning och med betongpump eller lyftkrok