regeringsuppdraget om säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers.

Åtgärder för säkrare EU-trailers på vintervägar

Publicerad 2020-10-16 / 11:20 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Olycksrisken vintertid är högre för EU-trailers än för andra lastbilskombinationer. Det redovisar Transportstyrelsen i sitt regeringsuppdraget om säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers.

– En faktor som skulle kunna förklara varför just utländska ekipage är överrepresenterade i lindrigare olyckor är förarnas erfarenhet av att köra dessa fordon på vintervägar. Förare som har lång erfarenhet att framföra dessa ekipage på vintervägar kan sannolikt bättre förutse riskfyllda situationer och därmed anpassa körningen vid behov, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen.

Utredningen visar att faktorer som har betydelse för att minska risken för fällknivssituationer och vagnsving är tillräckligt drivaxeltryck, låg friktion i vändskivan samt att fordonen är utrustade med ABS-bromsar. För framkomligheten för dragbilar med påhängsvagn är friktionen mot vägbanan den viktigaste faktorn.
 
Olycksrisken, uttryckt som antal olyckor per miljoner kilometer, beräknas till 0,29 för svenska lastbilar och 0,70 för utlandsregistrerade fordon.

Utredningens bedömning är att ställa krav på hur lasten fördelas. Därigenom minskas risken att hamna i kritiska situationer beroende på väglag samt att villkoret ökar medvetenheten hos förare och åkerier att ha ett tillräckligt högt drivaxeltryck när vinterväglag råder.

Utredningen föreslår att det införs en ny 18 b § i 4 kap. trafikförordningen med följande lydelse:

För en tung lastbil med två axlar varav en är drivande, till vilken det kopplats ett eller flera släpfordon, gäller vid färd på väg den 1 december–31 mars att: 

  1. minst 25 procent av fordonståget sammanlagda bruttovikt ska belasta drivande axel, eller 
  2. den sammanlagda bruttovikten av de tillkopplade släpfordonen inte överskrider lastbilens bruttovikt med mer än 1,5 gånger.

– När en alltför stor del av lastvikten hamnar på släpvagnen så får lastbilen svårt att bibehålla greppet mot vägbanan och risken att hamna i en kritisk situation som kan leda till en olycka ökar. Det gäller då i synnerhet kombinationer med lastbilar med två axlar, säger Omar Bagdadi.

Lastbilar med tre eller flera axlar har generellt sett bättre förutsättningar att ta sig fram vid vinterväglag samt bättre sidostabilitet än lastbilar med två axlar. De kan till exempel lyfta en axel i boggin och därigenom tillfälligt öka trycket mellan däcken på drivaxeln och vägen. Vikten som den extra axeln på en treaxlad lastbil har, cirka ett ton, innebär att dessa har ett högre drivaxeltryck även när de kör olastade än 2-axlade dragbilar. Vidare bedöms viktförhållande mellan lastbilen och den tillkopplade släpvagnen eller släpvagnarna vara bättre eftersom lastbilar med tre eller fler axlar får bära en större lastvikt än motsvarande lastbil med endast två axlar. Utredningen bedömer därför att regleringen inte bör omfatta lastbilar med fler än två axlar, eller lastbilar med mer än en drivande axel.

En av slutsatserna från utredningen är att det är av yttersta vikt att vägbanan har så bra väglag som möjligt under vintertid. Under vissa perioder med mycket nederbörd eller snabbt skiftande temperaturer kan detta vara en stor utmaning för vinterväghållningen.

Läs rapporten här.