Återkallelse av körkort vid användning av annans förarkort

Publicerad 2023-06-20 / 10:03 av Charlotta.Nilsson i Juridik

I sin tillämpning av regelverket bedömer Transportstyrelsen att användandet av annans förarkort utgör grund för att ett körkort ska återkallas. Normal spärrtid uppgår enligt Transportstyrelsen till två månader. Sveriges Åkeriföretag bevakar domstolspraxis och hur Transportstyrelsen tillämpar regelverket, både vad gäller återkallelse av körkort och påförande av sanktionsavgift.

Det finns ett stort antal situationer när ett körkort kan återkallas till följd av att körkortshavaren vid framförande av motordrivet fordon har brutit mot regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt, och det inte är fråga om en liten sådan överträdelse. En sådan situation kan vara att körkortshavaren systematiskt struntar i att följa regelverket om kör- och vilotider eller begår allvarliga överträdelser mot det, exempelvis att föraren har manipulerat färdskrivaren eller använt ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort.

Utöver att chaufförens körkort kan komma att återkallas, får användandet av dubbla förarkort konsekvenser för åkeriföretaget eftersom detta är en sådan överträdelse av regelverket om kör- och vilotider som ger en sanktionsavgift om 20 000 kr.

När ett körkort kan och ska återkallas beskrivs i körkortslagen (1998:488). I lagen finns det i 5 kap. 3 § uppställt ett antal situationer när körkort ska återkallas. I punkten 4 i denna bestämmelse står det bland annat att körkort ska återkallas om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa. 

Utöver de situationer som omnämns i punkten 4, finns det inte någon uttömmande lista över vilka regler som är väsentliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Överträdelser av bestämmelser som finns till för att kunna kontrollera fordon och trafik har dock i förarbeten och praxis omnämnts som skäl till att körkort ska återkallas.

I bilaga till förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. finns det beskrivet ett antal överträdelser mot kör- och vilotidsregelverket (EU-förordningarna 561/2009 och 165/2014), och vad dessa överträdelser innebär i form av allvarlighetsgrad samt sanktionsavgift. Ju allvarligare en överträdelse av regelverket är, desto större risk är det att körkortet återkallas. 

De allvarligaste överträdelserna benämns i bilagan som synnerligen allvarlig överträdelse och det är även för dem som de högsta sanktionsavgifterna tas ut. Exempel på synnerligen allvarliga överträdelser är mer omfattande överträdelser mot bestämmelserna om raster och viloperioder (B4, B8, B12 och B16), samt även om det inte är en typgodkänd färdskrivare som installerats i fordonet (G1).

Även överträdelser som gäller när föraren framför fordonet med ett förfalskat förarkort (H3) eller att denne har ett förarkort som denne inte är rättmätig innehavare till (H4) utgör synnerligen allvarlig överträdelse. Dessa överträdelser medför en sanktionsavgift om 20 000 kr. 

I sin tillämpning av regelverket bedömer Transportstyrelsen att användandet av annans förarkort utgör grund för att ett körkort ska återkallas. Normal spärrtid uppgår enligt Transportstyrelsen till två månader. Sveriges Åkeriföretag bevakar domstolspraxis och hur Transportstyrelsen tillämpar regelverket, både vad gäller återkallelse av körkort och påförande av sanktionsavgift.