Ansvarsregler för lastsäkring behöver ses över

Publicerad 2023-08-24 / 10:59 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med medlemmarna i samrådsforumet SAGITs (Säkring av Gods i Trafik) skickat en skrivelse till Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson och Generaldirektören för Transportstyrelsen som belyser problematiken med nuvarande ansvarsregler för lastsäkring samt vikten av att svenska myndigheter snarast återupptar arbetet med att se över och ändra dessa.

Trots att Riksdagen år 2004 godtog en proposition att Regeringskansliet ska arbete vidare med en översyn av reglerna för ansvar vid lastsäkring för vägtransporter, har detta inte lett till någon förändring av Trafikförordningen. Den utveckling som sker på logistikområdet har föranlett våra grannländer att se över sina regler för ansvar för lastsäkring. 

I skrivelsen uppmanar vi regeringen och Transportstyrelsen att skyndsamt se över och ändra ansvarsbestämmelserna för lastens säkring vid transport på fordon med totalvikt över 3,5 ton så att alla inblandade i en transportkedja ansvarar för sin del av lastningen och lastsäkringen. Det är inte vår avsikt att arbeta för att ta bort förarens ansvar för en säker transport, utan att i de fall föraren har att lita på att andra, till exempel transportör, speditör, avsändare eller utlastare, har utfört sitt arbete korrekt att även de ska ha ett ansvar för sitt bidrag.

Till skrivelsen hör fyra bilagor som, även om de inte ger en fullständig statistik på hur frekventa och farliga olyckor med tappad last är på våra vägar, ändå visar på att bristfällig lastsäkring innebär en stor fara för yrkesförare och andra trafikanter och att denna insikt har hanterats på olika sätt i ansvarsbestämmelserna i våra grannländer.