bild lastbil på väg

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Publicerad 2024-05-21 / 13:08 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sedan 1 januari 1998 har Sverige varit en del av eurovinjettsamarbetet, ett gemensamt system för uttag av vägavgifter för tunga godstransporter på vissa vägar. I samarbetet omfattas Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag om att acceptera ett protokoll med ändringar i detta samarbetsavtal.

Riksdagen har även godkänt ändringar i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon samt i vägtrafikskattelagen. Beslutet innebär att vägavgifterna kommer att höjas och differentieras, samtidigt som fordonsskatten för vissa fordon kommer att justeras. Det är regeringen som kommer att besluta när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag att godkänna protokollet om ändringar i avtalet från 1994, vilket reglerar avgifter för tunga fordon som använder vissa vägar. Ändringarna innebär bland annat höjda och differentierade vägavgifter samt justeringar av fordonsskatten för vissa fordon. Propositionen föreslår att vägavgifterna höjs och differentieras enligt överenskommelserna, samt att vissa kompletterande regler införs. Vidare föreslås ändringar i fordonsskatten för vissa fordon till följd av att vägavgiftsplikten utvidgas.

De beslutade ändringarna innebär att eurovinjettdirektivets tillämpningsområde nu omfattar både tunga godstransportfordon och lätta fordon. Möjligheten att endast ta ut vägavgift för tunga godsfordon med en bruttovikt på minst 12 ton upphör den 26 mars 2027. Direktivet kräver också att vägavgifter för tunga fordon differentieras baserat på koldioxidutsläpp.

Eurovinjettdirektivet innehåller även flera möjligheter till undantag från avgiftsplikt, varav några nya undantag har tillkommit i samband med ändringarna. Dessutom reglerar direktivet hur vägavgiftens storlek ska förhålla sig till olika tidsperioder. Vägavgifter ska tas ut för perioder om en dag, en vecka, en månad och ett år, med bestämda procentsatser för varje period i förhållande till årsavgiften.

Regeringen föreslår att vägavgiftsplikten ska utvidgas den 26 mars 2027 till att omfatta:

  • Motorfordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton
  • Motorfordonskombinationer där totalvikten överstiger 3,5 ton
  • Motorfordonskombinationer där motorfordonet har en totalvikt på högst 3,5 ton men kombinationens totalvikt överstiger 3,5 ton
  • Vägavgiften för dessa fordon ska vara en tredjedel lägre än för övriga fordon. Ett undantag från vägavgiftsplikt föreslås för utsläppsfria fordon med en totalvikt på högst 4,25 ton

För tunga lastbilar som kan drivas med dieselolja föreslås följande fordonsskatt:

  • 300 kronor per år för lastbilar utan draganordning
  • 300 kronor per år för lastbilar med annan draganordning än för påhängsvagn
  • 1 000 kronor per år för lastbilar med anordning för påhängsvagn

Läs mer i skatteutskottets hela betänkande.