kör- och vilotidsregler för förare av godstransporter i internationell trafik.

Ändrade kör- och vilotidsregler

Publicerad 2020-08-12 / 11:59 av Charlotta.Nilsson i EU

Den 20 augusti ändras vissa kör- och vilotidsregler. Regeländringen är en del i Mobilitetspaket 1 som antogs den 8 juni av Europaparlamentet. Syftet är att få schyssta arbetsvillkor för förarna och att stävja den osunda konkurrensen inom vägtransportsektorn. 

Bestämmelserna regleras i nya kör- och vilotidsförordningen (EU) 2020/1054 och ändringarna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Vi har sammanfattat de största ändringarna: 

 • Under vissa förutsättningar får förarna som utför internationella transporter, under två veckor i följd, ta två reducerade veckovilor utanför etableringsstaten förutsatt att föraren under fyra på varandra följande veckor tar minst fyra veckovilor, varav två ska vara normala veckovilor.
   
 • Normal veckovila eller veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila, får inte ske i ett fordon eller på ett parkeringsområde. Den ska tas i lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Det är viktigt att förarna kan hitta trygga och säkra parkeringsområden som har en lämplig säkerhetsnivå och lämpliga faciliteter. Alla kostnader för logi utanför fordonet ska betalas av arbetsgivaren.
   
 • Kommissionen ska säkerställa att information om trygga och säkra parkeringsområden är lättillgänglig. Detta genom att på en gemensam webbplats publicera en lista över alla certifierade parkeringsområden så att förarna i lämplig utsträckning kan få tillgång till 

         -    upptäckt och förebyggande av intrång
         -    belysning och synlighet 
         -    kontaktpunkter och förfaranden för nödsituationer
         -    könsanpassade sanitära inrättningar
         -    möjligheter att köpa livsmedel och drycker
         -    kommunikationsanslutningar
         -    strömförsörjning

 • Förarna ska var fjärde vecka antingen återvända till 

         -    arbetsgivarens arbetsställe där föraren normalt är stationerad och där veckovilan tas
         -    den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad 
         -    sin bostad

Där ska förarna ta en normal veckovila eller en veckovila på mer än 45 timmar om föraren reducerat sin veckovila under perioden. Om föraren tagit ut två på varandra reducerade veckovilor ska föraren återvända innan den normala veckovilan på mer än 45 timmar inleds. Åkeriet ska dokumentera hur detta uppfylls och förvara dokumentationen i sina lokaler för att kunna visa upp på kontrollmyndigheternas begäran.

 • Vid multibemanning har en förare rätt att ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte har till uppgift att bistå den förare som kör fordonet.
   
 • Förare till ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut en normal dygnsvila eller en reducerad veckovila kan avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller den reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats som står till förarens förfogande. 

         Med avseende på normal veckovila ska detta undantag endast tillämpas på resor med färja eller tåg om 
         a)    resan planeras att ta minst 8 timmar, och 
         b) föraren har tillgång till en sovhytt ombord på färjan eller tåget

 • Ersättningen till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor, leveranstid och/eller transporterad godsmängd, om betalningen är av sådan art att den utgör en fara för trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.
   
 • Förare kan, under exceptionella omständigheter som inte äventyrar trafiksäkerheten, överskrida den dagliga körtiden och körtiden per vecka med upp till en timme för att nå arbetsgivarens arbetsställe eller sin bostad i syfte att ta en veckovila. På samma villkor får föraren överskrida den dagliga körtiden och körtiden per vecka med upp till två timmar under förutsättning att en sammanhängande rast på 30 minuter togs omedelbart före den ytterligare körningen för att nå arbetsgivarens arbetsställe eller sin bostad i syfte att ta en normal veckovila. Föraren ska då ange orsakerna för en sådan avvikelse för hand på färdskrivarens diagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast vid ankomsten till destinationen eller den lämpliga platsen att stanna på.

Ni kan även läsa om detta hos Transportstyrelsen. 

Kontroller

I förordningen lyfts vikten av kontroller och att medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete med varandra och utan onödigt dröjsmål eller kostnad, bistå varandra för att underlätta effektiv kontroll av efterlevnaden.

 

Implementeringstid för huvuddelarna i mobilitetspaket 1

 • Kör och vilotidsförordningen – 20 augusti 2020
 • Lex-specialist på utstationerings- och verkställighetsdirektiv – februari 2022
 • Tillgång till företag och marknad, inklusive cabotage och lastbilsretur - februari 2022
 • Tillgång till affär och marknad (skåpbilar) - juni 2022

Smart färdskrivare:

 • Smart färdskrivare 2 i nya fordon - augusti 2023
 • Eftermontering av analog och digital färdskrivare - december 2024
 • Eftermontering av smart färdskrivare 1 - augusti 2025
 • Smart färdskrivare 2 i skåpbilar - juli 2026