Allmänt om skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen

Arbetsgivarens skyldighet att systematiskt och fortlöpande bedriva ett arbetsmiljöarbete innefattar som bekant att arbetsgivaren även är skyldig att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. Se arbetsmiljöverkets hemsida för uppdaterad information och följ löpande folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vad gäller Coronaviruset aktualiserar detta att arbetsgivaren kan vara skyldig att vidta smittskyddsåtgärder och smittbegränsningsåtgärder för att skydda verksamheten och anställda för att drabbas av ohälsa (smitta). Exempelvis säkerställa handhygien, hantera personalens oro m.m. Till detta relaterar också arbetsgivarens skyldighet att göra en riskbedömning. Skyldigheten att göra en riskbedömning omfattar även risker för smittspridning på arbetsplatsen eller risken för att en anställd smittas av Coronaviruset.

Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter (AFS 2018:4) i syfte att förebygga att anställda drabbas av smittämnen eller blir varaktigt bärande av smittämnen som en följd av sina arbetsuppgifter.

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår bland annat, 6 § AFS 2018:4, vad arbetsgivaren särskilt ska hänsyn till i en riskbedömning över ett arbetsmoment med smittrisk. Arbetsgivare som har arbetsmoment med smittrisk ska särskilt ta hänsyn till:

  1. Vilka moment som kan innebära smittrisk.
  2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka en infektion.
  3. Vilka och hur allvarliga konsekvensers det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smitta.
  4. Under hur lång tid en arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Visa alla