Åligger det inte transportören att säkra lasten tex med spännband?

Här får man skilja på olika typer av ansvar. 

Att ansvaret för att lastsäkringen är korrekt utförd vid vägtransporter i Sverige regleras i första hand av Trafikförordningen, vilken anger att det är den som framför ett motordrivet fordon som vid kontroll kan dömas till penningböter (dvs chauffören). 

Alltrans2007 å sin sida som avser att reglera ansvaret för godset mellan parterna, anger i punkten 15 bland annat att ”Säkringen av lasten åvilar den part som lastar godset eller som enligt transportavtalet skall ombesörja lastning av godset, om inget annat avtalats.”
Punkten är utformad på samma sätt som punkten 2.2 angående vem som är ansvarig för lastning och lossning, dvs det krävs att parterna uttryckligen avtalar om vem som är ansvarig för lastning och lossning och därmed enligt 15 även ansvarar för lastsäkring - i kontraktsförhållandet. 
Dessa punkter hänger vidare samman med det som anges i punkten 13.  ”Att transportören kan gå fri från ansvar om förlust, minskning eller skada härrör av sådan särskild risk som är förbunden med d) handhavande, lastning, stuvning eller lossning som ombesörjts av avsändaren eller mottagaren eller annan för deras räkning.  Visar transportören att förlusten, minskningen eller skadan med hänsyn till föreliggande omständigheter kan härröra från sådan risk, skall den antas härröra därav, om inte annat kan bevisas.”

Regleringen i Alltrans kan alltså med ett uttryckligt tillägg om vem som ansvarar för lastning och lossning även reglera vem som i kontraktsförhållandet skall ansvara för lastsäkringen. Dock gäller detta mellan avtalsparterna och hänger också på vad som i övrigt kan bevisas (punkten 13) och har inte samma bäring på vad som gäller vid kontroll på väg eller vid en trafikolycka. I händelse av en olycka som förorsakas av tappad last finns det således ytterligare regelverk som skulle kunna sprida ansvaret till andra aktörer i transportkedjan. 

Glöm inte att diskutera även denna fråga med ert försäkringsbolag för att inte missa vilka rutiner och åtaganden som måste ligga till grund för ert uppdrag och i slutändan för att få en heltäckande försäkring.

Visa alla