Pressmeddelande NLA

Åkeriorganisationer välkomnar grön omställning

Publicerad 2020-05-12 / 16:05 av Charlotta.Nilsson i EU

De nordiska, tyska och franska åkeriförbunden välkomnar en grön omställning av transportsektorn: Det finns ett behov av en tydlig färdplan och tydliga signaler om investeringar.

Den gröna omställningen av transportsektorn är en avgörande och stor utmaning. Men inget sker av sig själv. Hela åkeribranschen, som till stor del består av små och medelstora företag, har under mer än 20 års tid arbetat hårt för att säkerställa säkra och hållbara transporter genom att minska utsläppen av luftföroreningar och genom att reducera bränsleförbrukningen. Åkerierna, som har visat sig vara av strategisk betydelse under pågående covid -19-krisen, har åtagit sig att ytterligare sänka utsläppen av växthusgaser för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Mot bakgrund av detta, uppmanar de nordiska, tyska och franska åkeriförbunden lagstiftarna inom EU att inta en pragmatisk strategi där lämpliga ekonomiska incitament måste införas samtidigt som man säkerställer en rättvis konkurrens över landgränserna.

För närvarande diskuterar europeiska lagstiftare höjningen av minskningsmålen för utsläpp av växthusgaser, från 40 procent till 50, 55 eller till och med 65 procent fram till 2030.  Tiden är förbi för långa debatter om målen för utsläppsminskningen. Samtliga transportrelaterade sektorer, inklusive energiförsörjningssektorn, tankstationer och tjänsteleverantörer, behöver en strategisk färdplan med ett bindande ramverk för att införa grön teknik.

Vägtransportsektorn måste känna till den väg de ska följa för att kunna genomföra rätt investeringar och för att effektivt delta i den gröna omställningen av samhället.
Den europeiska politiken måste fastställa allmänna regler genom att definiera framtidens energikällor, ge fordonstillverkarna en pålitlig signal för framtida investeringar och överlåta åt industrin att bestämma vilken lämplig teknik som ska användas, samtidigt som medlemsstaterna kommer att genomföra färdplanen på ett harmoniserat sätt.Med rätt incitamentsprogram, eller program för att påskynda introduktionen av grön teknik på marknaden, kan åkeriföretag ”översätta” den tillgängliga gröna tekniken till sin verksamhet som stöds av de offentliga myndigheterna.

Genom att göra detta kommer Europa att kunna driva ett snabbt utnyttjande av ny teknik för att transportsektorn ska bli ännu grönare.

Vi är beredda att göra vår del av jobbet, på samma sätt som de övriga transportslagen måste göra, och ser fram emot en nära dialog med Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet”.

Läs pressmeddelandet hos NLA.