bild färdplan

Åkerinäringens uppdaterade färdplan till fossilfrihet överlämnas

Publicerad 2023-10-18 / 05:28 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Idag, onsdag den 18 oktober, lämnas åkerinäringens uppdaterade färdplan över till Romina Pourmokhtari. Syftet med färdplanen är att visa hur åkerinäringen kan bli fossilfri till 2045 och därigenom också bidra till att göra Sverige världsledande i den gröna omställningen.

De allra flesta andra branscher är helt beroende av att deras transporter ska bli fossilfria, och därför är genomförandet av åkerinäringens färdplan en viktig möjliggörare för stora delar av samhället. De åkeriföretag som redan nu arbetar aktivt och utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kommer att få stora konkurrensfördelar i sina transportaffärer framåt.

Sedan 2018 då åkerinäringens färdplan togs fram har teknikutvecklingen gått snabbt inom bland annat elektrifiering och även inom olika förnybara drivmedel – därför var behovet stort att uppdatera vår färdplan.

Färdplanen är en framåtsyftande färdplan som visar hur vi ska nå nästa steg som är 70 % minskning av åkeriernas utsläpp till 2030.

Det vi ser framåt är att lastbilarna kommer att elektrifieras i snabb takt. Vätgas och elektrobränsle kommer att spela en större roll som komplement till den växande andelen biogaslastbilar. Stor potential finns även i effektivisering och införandet av längre och tyngre lastbilar.

Med hjälp av effektiv klimat- och näringspolitik och framsynta modiga transportköpare kan åkerinäringen ställa om snabbare än vad de flesta tror är möjligt. Åkerinäringen har redan påbörjat resan mot ett fossilfritt samhälle. Nu vill och måste vi växla upp för att tillsammans nå klimatmålen.   

Fem prioriterade åtgärder i färdplanen

  1. Det krävs en långsiktig energipolitik med en tydlig nationell plan för utbyggnad av elnät samt laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för fossilfri el och fossilfria drivmedel
  2. Den tioåriga skattebefrielsen för biogas måste återinföras omgående, och ge långsiktig skattebefrielse även för andra fossilfria alternativ
  3. Ansökningsprocesserna för stöd till laddinfrastruktur och fordon måste förenklas och möjliggöra stöd även för semipublik/destinationsladdning. Allt stöd bör samlas hos en myndighet och det bör finnas möjlighet för en samlad ansökan (både fordon och laddinfrastruktur)
  4. Förutsättningarna för snabbare utrullning av längre och tyngre fordon måste stärkas
  5. Finansdepartementet bör snarast tillsätta en utredning med uppdrag att i samverkan med vägtrafikens intressenter ta fram förslag till nytt miljödifferentierat system för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar

Läs färdplanen