header_nyckeltalsrapport

Åkerinäringen indikerar en kommande lågkonjunktur

Publicerad 2018-10-25 / 14:40 av Charlotta.Nilsson i Transportekonomi

De ekonomiska trenderna inom åkerinäringen är en tidig indikator på konjunkturläget i landet. Historiskt sett, både 1999 och 2007, har vikande vinstmarginaler i åkerinäringen förebådat en allmän lågkonjunktur. Är 2017 nästa exempel? Årets nyckeltalsrapport visar att så kan vara fallet. Nyckeltalsrapporten tas fram för att analysera branschens ekonomiska och finansiella utveckling. 

Vad är det vi ser?
En fortsatt inbromsning för åkerierna är tydlig. Inbromsningen beror på minskat byggande men även av en löneglidning inom näringen på grund av personalbrist och snabbt stigande dieselpriser. Kombinationen av inbromsande efterfrågan och ökande kostnader pekar mot en fortsatt försvagad lönsamhet för en stor grupp åkerier. En tredjedel av våra medlemmar utför miljö- och byggtransporter – sektorer känsliga för byggkonjunkturen. Ytterligare varningssignaler är att konkurserna inom transportsektorn (september 2018) växer i den snabbaste takten sen 2009. 

Vart är vi på väg?
Vi kan konstatera att bostadsmarknaden har en stor inverkan på omsättningen både för bygg- och miljötransportörer som utgör en tredjedel av Sveriges åkeriföretags medlemmar. Signalerna att bostadsmarknaden bromsar in på bred front blir allt tydligare. Nyhetsrapporteringen senast från helgen där byggbranschen bekräftar en avmattning stärker bilden ytterligare. Sveriges Byggindustrier menar att bolånetak och skärpta amorteringskrav kraftigt har begränsat andelen hushåll som kan finansiera en bostad. Enligt dem har en tredjedel av marknaden för nyproduktion försvunnit på två år.  

Styrkan hos Sveriges Åkeriföretags medlemsföretag inför en eventuell lågkonjunktur är att de är flexibla. Vid ett eventuellt kapacitetöverskott i byggtransporter kan företagen byta segment och utföra andra typer av transporter.

Frågan är ändå hur djupt byggkonjunkturen kan falla (90-talsscenario eller 00-talsscenario)? Under 90-talskrisen föll kronan dramatiskt, men eftersom det samtidigt ledde till ökad export blev konjunkturförsvagningen inte så kraftfull som först befarats. Nu är kronan sedan sex månader tillbaka redan svagare än under den akuta Lehman-krisen 2008. Vilka stödjande åtgärder finns kvar? Penningpolitiken är urvattnad då reporäntan fortsatt är lägre än noll. Infrastrukturinvesteringar tar mycket lång tid att besluta och implementera.