Åkeriföretagen ökade omsättningen under pandemiåret 2020

Publicerad 2021-10-04 / 10:31 av Charlotta.Nilsson i

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar på en ökad efterfrågan på tunga godstransporter på väg. Detta trots störningar i industriproduktion, minskad utrikeshandel och kraftiga restriktioner i samhället. Lönsamheten för det genomsnittliga åkeriet i Sverige ökade påtagligt under pandemiåret 2020. Endast 2016 har hittills varit ett bättre år.

Svensk åkerinäring befann sig under 2020 i en mycket stark utveckling. Den totala omsättningen ökade med över sju procent och värdeskapandet närmade sig toppåret 2016. Kostnaderna för både bränsle och förare ökade i en lägre takt även under 2020, särskilt jämfört med 2018, som präglades av en brist på förare. I kombination med en gynnsam kapacitetsbalans på marknaden ökade vinstmarginalerna till den högsta nivån på över 10 år.

Åkerinäringen roll som samhällsbärare har stärkts under pandemiåret 2020. Trots försvårande omständigheter kring leveranser och sjukfrånvaro har stora delar av åkerinäringen fortsatt leverera. Inom vissa segment med en kraftigt ökad efterfrågan vilket vi ser i nyckeltalsrapporten. Olika verksamhetsområden inom åkerinäringen möter varierande marknadsförutsättningar - om det så gäller spannmålsskördar, leveranser av petroleumprodukter, eller e-handel.    

Vi hade anat att en del segment skulle se ökad omsättning och stärkta resultat trots pandemin under 2020, men bredden i uppgången är ganska slående när siffrorna väl kommit på plats.

  • Närdistributörerna mötte troligen den mest dramatiska ökningen av efterfrågan, i och med den kraftiga förstärkningen av dagligvaruhandeln och särskilt e-handeln som ökat kraftfullt under pandemin
  • Skogsåkerierna rapporterade 2020 sin stabilaste nivå på femton år - en tydlig efterfrågeökning på träprodukter kan möjligen också till viss del härledas till pandemins effekter på den allmänna renoveringsviljan
  • Miljötransportörerna är tillbaka och lämnar hög, stabil avkastning kombinerad med imponerande tillväxt. Detta efter ett litet svagare 2019. Vi tror det finns en tydlig koppling till svängarna i byggkonjunkturen här. Med ökat fokus på hållbarhet i samhället ser den närmaste framtiden fortsatt lovande ut
  • Transportörerna av produkter i tank har haft det tungt under några år. I och med att priset för de flesta fossila bränslen fallit kraftigt de senaste åren har hela värdekedjan dragits med dålig lönsamhet. Trots kraftigt fallande volymer av petroleumprodukter ökade omsättningen och marginalen påtagligt 
  • Jordbruk-, Bygg- och anläggning och Fjärrtransporterna ökar även de sin omsättning och lönsamhet, även om ökningen är mindre än för andra sektorer 

Vi gläder oss åt att se hur våra medlemmar inom de olika verksamhetsområdena arbetar mål-medvetet med att stärka sin långsiktiga lönsamhet, trots utmanande förutsättningar. Många företag ökade sin lönsamhet under 2020 men vi måste vara medvetna om att det många gånger är en ökning till en fortsatt låg nivå. Av alla sektorer väljer vi att lyfta fram miljöbilsåkarna, där man återigen framstår som klassens stjärna.

Läs rapporten i sin helhet. LÄNK.

Om nyckeltalsrapporten
Syftet med den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag i samarbete med Rementum är att belysa branschens ekonomiska och finansiella utveckling. Jämförande analyser av finansiella nyckeltal, över tid och mellan olika åkerityper, sätter ljuset på vilka mekanismer och trender som kan främja en livskraftig näring.