Åkeriföretag kan vara undantagna personalliggare

Publicerad 2018-10-02 / 16:07 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. Som Åkeriföretag kan du dock vara undantagen.

Ett av undantagen gäller den som bara lastar och lossar på byggplatsen.

”Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte antecknas i personalliggaren (39 kap. 11 a § andra stycket SFL). Uttrycket kortare tid kan enligt Skatteverket inte avse arbete som tar större delen av en arbetsdag att utföra. Att det ska vara fråga om personer som bara lastar eller lossar tydliggör vidare att en person som lossar t.ex. material och sedan även vidtar ytterligare åtgärder i form av t.ex. montering av materialet inte är undantagen registreringsplikten (prop. 2014/15:6 s. 50).”

Det är Byggherren, eller ansvarig för personalliggaren, som bestämmer vilket system som ska användas på respektive arbetsplats. ID06 är en av de vanligaste tekniska lösningarna. Flera byggföretag har dock satt som krav att man måste ha ID06 för att komma in på byggarbetsplatsen.


Fakta
En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. 

Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. Det är Skatteverket som ansvarar för kontroller och utfärdandet av eventuella avgifter gentemot byggherren eller annan utsedd ansvarig för personalliggaren. 

Byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen.

Elektroniska personalliggare kan kräva tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Det finns inget krav på certifiering av systemet utan val av system kan göras utifrån de som erbjuds på marknaden men systemet måste uppfylla de krav som framgår av 9 kap 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2015:6.

Personalliggare används inom flera branscher.

Läs mer och källa: Skatteverket