Åkeribarometern visar minskad efterfrågan men fortsatt satsning på fossilfrihet

Publicerad 2024-06-03 / 16:31 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretags senaste Åkeribarometer visar en minskad efterfrågan inom åkerinäringen under de senaste sex månaderna, men en försiktig optimism inför framtiden. Undersökningen, som genomförs två gånger per år, ger en bred översikt av konjunkturläget och branschens omställning till fossilfrihet.

Minskad efterfrågan och stabila priser
Under de senaste sex månaderna rapporterar 36 % av åkeriföretagen en minskad efterfrågan på sina tjänster, medan 12 % uppger en betydande minskning. Endast 16 % har sett en ökning och 1 % en betydande ökning. Trots detta har personalstyrkan bara minskat något, vilket pekar på att företagen väljer att behålla erfaren personal i dessa osäkra tider.

Priserna har varit relativt stabila, med 52 % av företagen som rapporterar oförändrade priser. Samtidigt uppger 25 % att priserna har ökat och 22 % att de har minskat. Beläggningsgraden visar att 86 % av företagen rapporterar en beläggning på över 60 %.

Framtidsutsikter
Inför de kommande sex månaderna förväntar sig 34 % av företagen en ökad efterfrågan, medan 16 % förutser en minskning. Majoriteten, 66 %, tror att priserna kommer förbli oförändrade, och en mindre ökning i personalstyrkan förväntas.

Efterfrågan på fossilfria transporter förväntas också öka. Trots detta anser 48 % av företagen att betalningsviljan för dessa tjänster är dålig eller mycket dålig.

Utmaningar och investeringar i fossilfrihet
Åkerinäringen står inför betydande utmaningar i omställningen till fossilfrihet. På frågan om hur omställningen påverkar lönsamheten, rapporterar 55 % en negativ påverkan. Endast 10 % ser någon form av positiv påverkan. 45 % av företagen har satt klimatmål och 54 % av dessa följer upp sin klimatpåverkan regelbundet.

Investeringar i fossilfria fordon är fortsatt en utmaning. 7 % av företagen har redan beställt elfordon, medan 56 % inte har några planer på att investera i dagsläget. När det gäller gasdrivna fordon har 10 % redan beställt medan 65 % inte har några planer på att beställa. Vi ser dock att viljan finns och intresset ökar från åkeriföretagen.

Behov av stöd och samverkan
För att nå målet om fossilfrihet krävs ökad efterfrågan och betalningsvilja från kunder, konkurrenskraftiga priser på alternativa drivmedel och fordon, utbyggd tankinfrastruktur och längre räckvidd för elfordon. Med dagens förutsättningar tror 30 % av företagen att de kommer att kunna bli fossilfria.

"Miljön är viktig, men på grund av pressat ekonomiskt läge är det priset som styr," säger en respondent. "Vi behöver investera i bilar med annat än diesel för att inte halka efter, men vi kan inte ta ut det på kund."

Åkeribarometern visar tydligt att åkerinäringen står inför utmaningar framåt, men viljan finns och med rätt stöd och samverkan kan vi nå en hållbar och fossilfri åkerinäring.

Läs hela rapporten