Eldrivna lastbilar ökar snabbt i treårsprognos

Publicerad tors, 05/16/2024 - 09:07

Antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024. Under 2025–2027 förväntas nyregistreringarna öka igen. Av de tunga lastbilar som nyregistreras 2027 kommer omkring 15 procent att vara eldrivna. För lätta lastbilar handlar det om 37 procent. Det spår Trafikanalys i sina fordonsprognoser för de kommande åren.

Trafikanalys tar fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år. Årets prognoser handlar om åren 2024–2027 och de präglas i år framför allt av lågkonjunktur och en minskad köpkraft hos de svenska hushållen.

Hushållens försämrade köpkraft har medfört att betydligt färre nya bilar köps eller leasas av en privatperson. De senaste åren har privatleasingen av elbilar bidragit till att antalet nyregistrerade elbilar har ökat. 

– När nu hushållen i lägre grad köper eller leasar nya bilar tappar elbilarna sin tidigare tillväxttakt. För 2024 är prognosen att drygt 80 000 elbilar nyregistreras, vilket kan jämföras med drygt 110 000 under 2023. Åren därefter väntas en ökning, säger Mikael Levin, projektledare på Trafikanalys.                    

När 2024 summeras kommer andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar vara densamma som under 2023, enligt prognosen.

Under 2023 nyregistrerades närmare 8 000 tunga lastbilar, vilket historiskt sett är ett högt antal. Prognosen för 2024 är något lägre ställd, och för åren 2025–2027 är prognosen på ungefär samma nivå som innan coronapandemin, dvs. 7 000–8 000 nya fordon per år. 

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har förändrats. Innevarande år spås andelen nyregistrerade eldrivna tunga lastbilar landa på strax under 6 procent för att 2027 nå 15 procent. Även antalet och andelen tunga gasfordon spås öka, om än inte i samma takt. År 2027 antas andelen tunga gaslastbilar ligga på 12,5 procent av nyregistreringarna. För lätta eldrivna lastbilar är bedömningen att antalet ökar kraftigt de kommande två åren. Från 19 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna 2023 till 37 procent 2027.

Volvo FM Electric.