Kort och tänkvärt kring kör- och vilotider och trafiktillstånd

Publicerad 2024-05-13 / 13:26 av Charlotta.Nilsson in Nyheter

Sveriges Åkeriföretag vill vidarebefordra tips från Transportstyrelsen om tre rutiner som transportföretag kan införa för att minimera framtida överträdelser. 

  • Inför en rutin att alltid kontrollera klockan i färdskrivaren. Detta då Transportstyrelsen noterat en ökning av fall där klockan gått fel.  Följden blir många överträdelser och höga sanktioner.
  • Inför en rutin för kopiering av inhyrda fordon och förare. Många gånger missas det att kopiera uppgifter från de inhyra fordonen eller förarna med saknad data som följd.
  • Se över framkörningar i samband med undantagna transporter. En vanlig missuppfattning är att framkörning av utrustning som används vid undantagen transport även den är undantagen. Så kan vara fallet om det sker i direkt anslutning till den undantagna transporten men generellt så rekommenderar Transportstyrelsen att förarkort används vid denna typ av transport då den ofta inte faller in under undantag.

Glöm inte att skriftligen dokumentera företagets rutiner och förbyggande arbete. Låt det inte heller bli en pappersprodukt. Använd rutinerna, följ upp och dokumentera.

Trender kring kontroller

Enligt färsk statistik från Transportstyrelsen, områdena tillstånd, vägkontroll och företagskontroll kan följande tendenser skönjas för 2023/2024:

  • När det gäller yrkestrafiktillstånd kan noteras att färre antal tillstånd utfärdats och att andelen avslag har ökat. En orsak till att antalet avslag har ökat är att Transportstyrelsen det senaste året haft ett högre fokus på tillsyn och att deras utredning blivit mer omfattande och djupgående.
  • När det gäller företagskontroller av kör- och vilotider så visar statistiken att antalet kontroller och andel fusk har ökat under 2023. Med fusk avses här till exempel körningar på annan kort, mer än ett förarkort används och förarkort erhållits på oriktiga grunder. 
  • Antalet transportföretag som helt eller delvis ansvarsbefriats har ökat under 2023.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Transportstyrelsen skärpt kontrollerna och tillsynen när fusk uppdagas samtidigt som andelen som ansvarsbefrias har ökat, bland annat i fall där företagets arbete med efterlevnad av kör- och vilotidsregelverket kunnat visas.