bild elladdning

Nya typtransportserier med EL

Publicerad 2023-07-04 / 13:32 av Charlotta.Nilsson in Nyheter

Index på kostnadsförändringar för olika typer av transporter är för de flesta åkerier en helt nödvändig komponent för en långsiktigt stabil och lönsam verksamhet. Nu kompletterar Sveriges Åkeriföretag sin indextjänst SÅ Index med nya typtransportserier för eldrivna fordon.

Sedan tidigare finns ett 20-tal olika typtransporter med som indexserier i SÅ Index. El har däremot saknats. Projektet, som finansierats av Trafikverket, har letts av Frans Beckman från Sveriges Åkeriföretag i samarbete med Lindholmen Science Park och Göteborgs universitet.

De nya serierna är indelade i fyra kategorier: lokal-, regional-, långväga distribution och dragbil. Dessutom är varje kategori uppdelad över de fyra olika elprisområdena i Sverige, vilket erbjuder en geografiskt relevant utveckling av kostnader med olika typer av eldrivna transporter.

Att få till ett index för transporter på el är en viktig del i Sveriges Åkeriföretags arbete mot att öka tillgängligheten för och implementeringen av eldrivna transporter. Att göra affären enklare för eldrivna transporter kommer att vara positivt inte bara för miljön utan även för åkerinäringens konkurrenskraft.

Datan som används för att skapa indexet kommer från Closers REEL-projekt, där olika typer av transporter har studerats. Både köpande och säljande sidan av transportaffären har varit representerade i förankringen av indexet genom ett antal workshoppar som hållits under projektets gång.

Läs mer, SÅ Index (transportindex.se)