Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESS & OPINION - REMISSVAR

Remissvar 

Sveriges Åkeriföretag initierar frågor och ämnen till våra beslutsfattare på lokal, regional och framför allt, nationell nivå.

 

Vårt kompetensfält spänner över många ämnen men rör i huvudsak trafiksäkerhet, infrastruktur, företagande och klimatkloka lösningar. Vår ambition är att bidra till genomtänkta, företagarvänliga och hållbara lösningar i våra remissvar med våra experter. Därför arbetar vi strukturerat och noggrant med detta. Vanligen kompletterar vi remissvaren med ett uttalande om de viktigaste delarna i vårt svar.

 


Remiss från myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt på järnväg (RID-S)


Remiss från näringsdepartementet

Framställan från Transportstyrelsen om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister


Remiss från Transportstyrelsen

Transportstyrelsens föreskrifter (2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt


Remiss från näringsdepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation


remiss från näringsdepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009


Remiss från Transportstyrelsen

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg, som även berör lastsäkring i eller på lastbärare (t.ex. trailers, lastbilsflak, containrar).


Remiss från miljö- och energidepartementet

Kommissionens förslag till koldioxidnormer för nya tunga fordon


Remiss från Jordbruksverket

Förslag till vägledning för tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott


remiss från finansdepartementet

Förslag till höjda och miljödifferentierade vägavgifter 


remiss från Näringsdepartementet

Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.


Remiss från Näringsdepartementet

Remiss om SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion


remiss från miljö- och energidepartementet

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET

Remiss av förslag till ändring av förordningen om vägtrafikregister


remiss från finansdepartementet

Remiss av promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik


REMISS FRÅN Näringsdepartementet

Remiss om förordning om Eko-bonussystem


remiss från post- och telestyrelsen

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare


Remiss från transportstyrelsen

Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare


remiss från miljö- och energidepartementet

Remiss till utkast till förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen


Remiss från Näringsdepartementet

Remittering av utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag


Remiss från finansdepartementet

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)


remiss från näringsdepartementet

Remiss om ändring av lagen om vägtrafikregister


Remiss från miljö- och energidepartementet

Remiss av promemorian om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet


Remiss från Näringsdepartementet

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet


Remiss från näringsdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussforordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet


Remiss från Näringsdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet


Remiss från Näringsdepartementet

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029


Remiss från statens energimyndighet

Förslag till ändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen


Remiss från Transportstyrelsen

Förslag till ändring av föreskrift för att kunna fortsätta med försöksverksamhet för färd med lastbil och två påhängsvagnar mellan Falköping och Skara.


REmiss från näringsdepartementet

Förslag från regeringen om vinterdäckskrav för tunga vägfordon.


Remiss från näringsdepartementet

Framställan från Transportstyrelsen om att basera överlast på överskridande av totalvikt i stället för överskridande av maximilast samt rapportering av överlast till riskvärderingssystemet och ERRU.


Remiss av tullverkets föreskrifter

Tullverket avser att i sina föreskrifter tydligare beskriva vad som gäller vid viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition efter bland annat jakt eller tävling.


Remiss av tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tullfrihet

Remissen rör bl.a. uppgifter i deklaration av annan än den som har rätt till tullfrihet, fastställande av normal bostad, ställande av säkerhet, handlingar till tullkontoret vid begäran om tullfrihet.


remiss av transportstyrelsens förslag till ändring av förarprov för vissa körkortsbehörigheter

Transportstyrelsen avser att ändra sina föreskrifter i enlighet med Trafikverkets önskan att kunna genomföra manöverprov i trafik för körkortsbehörigheterna BE, C1E, CE, D1E och DE.


remiss av transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Europeiska kommissionen har beslutat om ändring av vissa medicinska krav för innehav av körkort m.m. som nu ska genomföras i Sverige.


Remiss om ändring i trafikförordningen

Transportstyrelsens framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276) tillägg i 4 kap. 12 § om Transportstyrelsens bemyndigande att meddela föreskrifter för fordon och fordonståg med bruttovikter över 64 ton.


remiss Några frågor om alkolås

Europeiska kommissionen har i en formell skrivelse och i ett motiverat yttrande till regeringen identifierat en fråga om medicinska minimikrav beträffande alkohol där kommissionen anser att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt körkortsdirektivet.


Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Förslag att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i fråga om restprodukt, få meddela ytterligare föreskrifter om vad som i lagen avses med ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som en produktionsprocess direkt ska producera eller huvudsyftet med processen.


Godstrafikfrågor - Förordningsändringar

Förslag om att Transportstyrelsen får utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för fordon och fordonståg med bruttovikter över 64 ton.


PROMEMORIAN UTSTATIONERING OCH VÄGTRANSPORTER

Remiss av Arbetsmarknadsdepartementets utredning av utstationering inom området vägtransporter. 

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 26 maj 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 21a-2017
 • Arbetsmarknadsdepartementets diarienummer: A2017/01158/ARM
 • Svar senast 2 oktober 2017

En utvidning av kapningsbrotten

Det straffrätsliga ansvaret för kapning utvidgas till att omfatta den som olovligen med tekniskt hjälpmedel kapar luftfartyg eller andra transportmedel som t.ex. fartyg, buss, tung lastbil och tunnelbana.


Snabbremiss nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

Komplettering av promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon - förslag till de förordningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2015/719/EU om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik.


Nationellt typgodkännande och om bilar och släpvagnar

Transportstyrelsen föreslår förändringar i föreskrifterna om nationellt typgodkännande och föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. Förslagen har sin grund i nya bestämmelser om testcykeln och testproceduren för emissioner.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 26 april 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 14-2017
 • Transportstyrelsens diarienummer: TSF 2016-192
 • Svar senast den 19 maj 2017

styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, direktiv 2016:3

Remiss från Miljö- och energidepartementet, SOU 2017:22..

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 18 april 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 13-2017
 • Miljö- och energidepartementets diarienr: M2017/00779/Ke   
 • Svar senast den 28 juni 2017

PROMEMORIAN ETT BONUS-MALUS-SYSTEM FÖR NYA LÄTTA LASTBILAR

Remiss av förslag från Regeringskansliet om ett Bonus-malus-system för nya lätta lastbilar.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 27 mars 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 12-2017
 • Miljö- och energidepartementets diarienummer: Fi2017/01469/S2
 • Svar önskas senast den 19 april 2017
 • Ej svar
 • Promemorian

PROMEMORIAN REDUKTIONSPLIKT FÖR MINSKNING AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP FRÅN BENSIN OCH DIESELBRÄNSLE

Remiss av förslag om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle utarbetat av arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 17 mars 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 11-2017
 • Miljö- och energidepartementets diarienummer: M2017/00726/R
 • Svar önskas senast den 19 april 2017

 

NATURVÅRDSVERKETS REDOVISNING AV TVÅ UPPDRAG

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag; Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke farligt byggnads- och rivningsavfall.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 15 mars 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 10-2017
 • Miljö- och energidepartementets diarienummer: M2017/00594/Ke
 • Svar önskas senast den 15 juni 2017

FINANSDEPARTEMENTET OM HÖJT TRANSPORTTILLÄGG M.M.  

I promemorian lämnas förslag om höjning av transporttillägg från 20 procent till 40 procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna om flyttningar punktskattepliktiga varor inte har iakttagits. Även förslag om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt i vissa fall.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 13 mars 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 9-2017
 • Finansdepartementets diarienummer Fi2017/01208/S2
 • Svar önskas senast den 19 april 2017

 

NÄRINGSDEPARTEMENTETS PROMEMORIA NYA DIMENSIONER OCH VIKTER FÖR VISSA VÄGFORDON  

I promemorian lämnas förslag till de förordningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/719/EU om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter vid internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 22 februari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 8-2017
 • Näringsdepartementets diarienummer N2016/00757/MRT
 • Svar önskas senast den 27 mars 2017

 

medicinska krav för innehav av körkort

Transportstyrelsen föreslår att fortsatt innehav av körkort med de högre behörigheterna inte längre kan medges i vissa fall för personer som innehade sitt körkort eller körkortstillstånd före den 1 maj 2008 eller den 1 september 2010 och som inte uppfyller körkortsdirektivets krav för epilepsi.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 23 februari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 7-2017
 • Transportstyrelsens diarienummer: TSF 2016-118

 

NÄRINGSDEPARTEMENTETS PROMEMORIA MER ÄNDAMÅLSENLIGA ANSVARSREGLER VID ÖVERTRÄDELSER AV BESTÄMMELSERNA OM CABOTAGETRANSPORTER  

I promemorian föreslås att den nationella bestämmelse som reglerar ansvar för överträdelser av de EU-rättsliga reglerna om s.k. cabotagetransporter på väg förtydligas. Förslaget i promemorian bedöms medföra en större tydlighet i fråga om att sanktionsavgifter ska påföras när transporter utförs i strid med de villkor som ställs upp i förordning (EG) nr 1072/2009.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 28 februari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 6-2017
 • Näringsdepartementets diarienummer N2017/01592/MRT
 • Svar önskas senast den 28 april 2017

 

ENERGIMYNDIGHETEN MED FLERA OM TYDLIGARE ANSVAR OCH ROLLER AVSEENDE TRANSPORTSEKTORNS KRISBEREDSKAP MED MERA

Energimyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket har genom Energimyndigheten gemensamt låtit utreda ansvars- och rollfördelning avseende transportsektorns krisberedskap samt inför och vid höjd beredskap.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 8 februari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 5-2017
 • Energimyndighetens diarienummer 2015-3327
 • Svar önskas senast den 28 februari 2017

 

 

SLUTBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA LANDSBYGDSKOMMITTÉN

Utredning om Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 24 januari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 4-2017
 • Landsbygdskommitténs nummer SOU 2017:1
 • Svar önskas senast den 22 mars 2017

 Föreskrift om EU-harmoniserade bestämmelser om lastsäkring

Transportstyrelsen föreslår en ny föreskrift om EU-harmoniserade bestämmelser om lastsäkring samt om upphävande av Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 1978:10.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 8 februari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 3-2017
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning TSF 2016-206
 • Svar önskas senast den 6 mars 2017

 

 

Föreskrifter om ansökan och utfärdande av förarkort

Transportstyrelsen föreslår ändring av föreskrift (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 10 januari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 2-2017
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning TSF 2015-21
 • Svar önskas senast den 16 februari 2017

Elektroniska vägfraktsedlar

Regeringen har låtit utreda införande elektroniska vägfraktsedlar genom tillträde till ändringsprotokoll av CMR-konventionen (Ds 2016:42) .

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 4 januari 2017
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 1-2017
 • Justitiedepartementet inbjuder att besvara remissen
 • Svar önskas senast den 3 april 2017

MILJÖZONER FÖR LÄTTA FORDON

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 14 december 2016
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 39-2016
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning: N2016/07396/MRT
 • Svar önskas senast den 15 mars 2017

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om utbildning för de som utför kontroll av fordon

Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 28 oktober 2016
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 38-2016
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning TSF 2016:68
 • Svar önskas senast den 9 december 2016

Föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 28 oktober 2016
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 37-2016
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning TSF 2016:65
 • Svar önskas senast den 9 december 2016

Föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag

Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 28 oktober 2016
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 36-2016
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning TSF 2016:64
 • Svar önskas senast den 9 december 2016

Föreskrifter på växtskyddsområdet

Jordbruksverket föreslår ändringar i sina föreskrifter på växtskyddsområdet med anledning av nya bestämmelser i växtskyddslagen.

 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 21 oktober 2016
 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 35-2016
 • Jordbruksverkets diarienummer: 6.4.16-8118/16
 • Svar önskas senast den 8 november 2016

Ändring i förordning 2004:865 om kör- och vilotider

 Nationella ändringar med anledning av kommissionens förordning (EU) 2016/403 om komplettering av förordning (EU) 1071/2009 m.m.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 34-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2016/02298/MRT
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 19 oktober 2016. Svar önskas senast den 2 december 2016

Regeringsförslag om straffansvar för otillåten avfallstransport

Regeringen föreslår att straffansvar ska omfatta den som i fråga om avfall tulldeklarerar, anordnar eller genomför en transport som är avsedd att ske till ett land utanför EU i strid med vissa delar av avfallsförordningen.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 33-2016
 • Miljö- och Energidepartementets beteckning: M2016/01623/R
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 6 oktober 2016
 • Svar senast den 16 januari 2017

förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-s) samt på järnväg (rid-s)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-) samt på järnväg (RID-S). MSB önskar nu synpunkter på texten.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 32-2016
 • MSB:s diarienummer 2016-632 (ADR-S) och 2016-633 (RID-S)
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 8 augusti 2016
 • Svar senast den 30 september 2016

förslag till föreskrifter avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Transportstyrelsen föreslår ändrade föreskrifter om avgifter för styrelsens verksamhetsgrenar, till exempel för tillsynsverksamhet och tillståndsprövning.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 30-2016
 • Transportstyrelsens Dnr/Beteckning: TSF 2016-59
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 30 juni 2016

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstragegif för Sverige

Del 1 av en strategi för klimat och luftvård, SOU 2016:47

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 29-2016
 • Miljö- och energidepartementets diarienummer: M2016/01735/Kl
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 28 juni 2016.
 • Svar senast den 20 oktober 2016

förslag till ändrade föreskrifter om kommunal plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

Naturvårdsverket föreslår ändrade föreskrifter anpassade efter nya avfallsregler, ändringar i miljömålssystemet och för att bättre koppla ihop dessa med den nationella avfallsplanen.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 28-2016
 • Naturvårdsverkets ärendenummer: NV-00572-14
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 27 juni 2016

Transportstyrelsens förslag  om ändring i sina föreskrifter och allmänna råd om fortbildning m.m. för yrkesförarkompetens

 

Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 27-2016
 • Transportstyrelsens diarienummer: TSF 2013-146
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 1 juni 2016
 • Besvaras senast 17 augusti 2016

 Transportstyrelsens framställan om ändring i  yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och förordningen om vägtrafikregister

 

Transportstyrelsen föreslår förändringar i vissa bestämmelser för att kunna registrera överträdelser som ska beaktas vid prövning av transportföretags eller trafikansvarigs goda anseende.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 26-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2016/02650/MRT
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 17 maj 2016
 • Besvaras senast 12 augusti 2016

TRANSPORTSTYRELSENS FÖRSLAG OM FORDONSTEKNISKA KRAV PÅ FORDONSTÅG MED EN BRUTTOVIKT ÖVER 60 TON

 

Transportstyrelsen föreslår förändringar i de fordonstekniska kraven med anledning av en planerad höjning av maximal sammanlagd bruttovikt för fordonståg på upp till 74 ton.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 25-2016
 • Transportstyrelsens diarienummer: TSF 2015-147
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 9 maj 2016
 • Besvarad 13 maj 2016

Betänkandet Ett Bonus-malus-system för nya lätta fordon, SOU 2016:33 .

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 24-2016
 • Finansdepartementets diarienummer: Fi2016/01680/S2
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 9 maj 2016
 • Svar senast 15 augusti 2016

 Ändring i förordning 2004:865 om kör- och vilotider

 

Nationella ändringar med hänsyn till ny förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 22-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2016/02298/MRT
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 8 april 2016. Svar önskas senast den 20 maj 2016

 Ändring i förordning 2001:650 om vägtrafikregister

 

Förslag till gallringsbestämmelser, utökning av sökbegrepp inom yrkestrafikregleringen samt om att ytterligare uppgifter ska föras in i vägtrafikregistret.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 21-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2015/07263/MRT

Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet

 

Analys av vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och för helt eller delvis självkörande fordon på väg - delbetänkande.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 20-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2016/02472/MRT
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 8 april 2016. Svar önskas senast den 1 augusti 2016

Sänkt skatt på biodrivmedel

 

Övervakningsrapporten för 2015 från Energimyndigheten visar att god marginal till

överkompensation finns för flera biodrivmedel. Därför föreslås att befrielsen från energiskatt ökas för dessa biodrivmedel.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 19-2016
 • Finansdepartementets diarienummer: Fi2016/01004/S2
 • Sveriges Åkeriföretag har avstått från att besvara remissen då förslaget inte går emot våra medlemmars intressen.

system med producentansvar

 

Slutredovisning av regeringsuppdrag om bland annat tillståndsplikt för insamlingssystem och om otillåten befattning med avfallstransport.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 18-2016
 • Miljö- och Energidepartementets diarienummer: M2016/00248/Ke
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 11 mars 2016. Svar önskas senast den 10 juni 2016.

 Förslag om ett klimatpolitiskt ramverk

 

Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Detta betänkande hanterar den första delen av regeringsuppdraget.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 17-2016
 • Miljö- och Energidepartementets diarienummer: M2016/00703/Kl

Ändring i föreskrifter om förarprov

 

Transportstyrelsen föreslår ändringar i de gemensamma bestämmelserna om förarprov, och särskilt för förarprov C1, C, C1E och CE.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 16-2016
 • Transportstyrelsens diarienummer: TSF 2015-119 och TSF 2016-33
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 9 mars 2016.

medicinska krav för innehav av körkort

 

Transportstyrelsen föreslår att fortsatt innehav av körkort med de högre behörigheterna inte längre medges i vissa fall för personer som fått sitt körkort före den 1 juli 1996 och som inte uppfyller körkortdirektivets krav på synskärpa.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 15-2016
 • Transportstyrelsens diarienummer: TSF 2016-34
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 9 mars 2016.

skyldighet att anmäla vissa växtskadegörare

 

Jordbruksverket föreslår att den nuvarande anmälningsskyldigheten i 4 § i växtskyddslagen (1972:318) ändras till följd av en ändring i direktiv 2000/29/EG. Förslaget innebär att flera aktörer kommer att omfattas jämfört med nuvarande anmälningsskyldighet.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 12-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2016/01231/SK
 • Jordbruksverkets diarienummer: 6.4.17-10113/15

Förslag om regler för trafikskolor och förarutbildare

 

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat regleringen av trafikskolor och har tagit fram förslag till författningsändringar i syfte att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler för tillträde och tillsyn av verksamheterna.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 10-2016
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2015/06824/MRT
 • Inkom till Sveriges Åkeriföretag den 9 mars 2016.

 transportinfrastrukturplanering 2018-2029

 

Trafikverket har enligt regeringens direktiv tagit fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering.

 • Sveriges Åkeriföretags diarienummer: 55-2015
 • Näringsdepartementets diarienummer: N2015/4305/TIF
 • Trafikverkets diarienummer: TRV 2015/42946

äldre remisser

Bli medlem