TIR Sveriges Åkeriföretag

TIR

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU kan du använda en så kallad TIR-carnet.

TIR-konventionen är en internationell tullkonvention som innebär att du kan transportera en vara genom de länder som är anslutna till konventionen utan att behöva tulldeklarera sändningen vid varje tullmyndighets gränskontroll. I praktiken innebär det att man förtullar sin last i hemlandet och därefter förseglar lasten. I de länder som är TIR-anslutna kan då lasten färdas utan att bli stoppad vid tullens gränskontroller för en tulldeklaration. Detta medger att kustlösa länder kan importera och exportera varor till/från andra världsdelar utan att betala tull till mellanliggande länder. TIR är en fransk förkortning av Transports Internationaux Routiers.

Ansök om TIR-carnet hos oss

Du ansöker om att köpa en TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag. TIR-carneten är både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor du transporterar med den. Tänk på att ditt transportmedel ska vara godkänt för TIR-transitering i enlighet med TIR-konventionen. Både Sveriges Åkeriföretag och Tullverket behöver godkänna dig som sökande.