Vägnät och regler för 74 tons fordon

Publicerad 2018-08-29 / 10:31 av Charlotta.Nilsson i

Aktuellt vägnät, dubbelmontage, lastbilskalkylator, stabilitet, framkomlighetskrav och mycket annat. Vi har sammanfattat mycket av det som sades på seminariet - Vägnät och regler för 74 tons fordon, som genomfördes på mässan Elmia Lastbil. 

12 procent BK4 från 1 juli 2018
Kenneth Natanaelsson, Trafikverket, berättade att strax under 12 procent av det statliga vägnätet upplåts för BK4 från 1 juli 2018. För uppgradering till BK4 behövs åtgärder på cirka 820 av BK1-vägarnas broar samt att 10 procent av BK1-vägarna behöver förstärkas. Trafikverkets målsättning är att upplåta 70 - 80 procent av de viktigaste vägarna för tung trafik för BK4 till 2030. Vilket vägnät som får trafikeras framgår av de lokala trafikföreskrifterna samt kartunderlag som finns på Trafikverkets hemsida.

Dubbelmontage 
Trafikverket har tolkat sitt bemyndigande genom trafikförordningen att de har möjlighet att ställa krav på dubbelmontage på vägar som riskerar onormal nedbrytning eller riskerar att köras sönder. 
Trafikverkets villkor för fordon eller fordonståg på BK4 vägar är följande:

  • Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. 
  • För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul.
  • Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från villkoren.

Natanaelsson säger att Trafikverket är restriktiva med att ställa krav på dubbelmontage på huvudvägnätet som till stora delar klarar den ökade belastningen
Natanaelsson säger också att Trafikverket inser att det de närmaste 4 - 6 åren i praktiken kommer innebära att de flesta fordonen kommer att ha dubbelmontage. Men på lång sikt är tanken att det ska finnas ett huvudvägnät som går att nyttja utan något krav på dubbelmontage.

Lastbilskalkylator
Anders Gunneriusson, Transportstyrelsen, demonstrerade Transportstyrelsens Lastbilskalkylator som är ett webbaserat verktyg för verifiering av att fordonskombinationer över 64 ton klarar krav på dynamisk och statisk stabilitet, backtagningsförmåga, kopplingsanordning mm. Vissa av kraven som ställs är svåra eller till och med omöjliga att verifiera utan avancerade beräkningar. Därför har Lastbilskalkylatorn utvecklats.
https://lastbilskalkylator.azurewebsites.net/#/main/regno;

Stabilitet
Det ställs stränga krav på maximalt tillåten sidoacceleration. Kraven kan klaras med stabilitetssystem som är inställda på fordonskombinationens faktiska vältgräns.
Dynamisk stabilitet innebär att fordonskombinationer ska ha egenskaper som förhindrar okontrollerad sladd samt att om en sladd uppstår ska ekipaget snabbt återgå till ett stabilt läge.

Statisk stabilitet handlar om att fordonen inte ska välta på grund av sidokrafter, som kan uppstå vid skarp kurvtagning eller filbyten, och som kan förstärkas genom felaktigt doserade kurvor.

Vid diskussion konstaterades att Volvo Lastvagnar har testat skillnaden i stabilitet mellan enkelmonterade eller dubbelmonterade hjul på en släpvagn. Dubbelmonterade hjul är sämre när det gäller vältstabilitet, det skiljer ca 10 procent jämfört med enkelmontage.

Framkomlighetskrav
Både backtagningsförmåga och krav på motoreffekt ska uppfyllas.
När det gäller backtagningsförmåga ska ekipaget klara minst 1 % uppförslut i 70 km/h.
Motoreffekt skall finnas motsvarande 5kW per ton. Men för vikter mellan 44 - 64 ton räcker 2kW per ton. Detta innebär att en tågvikt på 74 ton kräver motoreffekten 44*5+20*2+10*5 = 310kW

Kopplingskrav
Kopplingsanordningarnas och fordonens prestandavärden ska vara minst lika höga som de beräknade kopplingskrafterna för det aktuella ekipaget. Detta innebär att de beräknade D, Dc, och V – värden inte får överstiga de motsvarande registrerade värdena som finns för fordonens kopplingsanordningar. Beräkningarna ska göras enligt ISO 18868:2013.

Fordonskombinationer
Lena Larsson, Volvo Lastvagnar, och Per Olsson, Parator, visade ett stort antal möjliga fordonskombinationer som anpassats efter det nya regelverket. Den nya bruttoviktskurvan BK4 ger nya möjligheter också för fordon utan släp. En treaxlig lastbil kan till exempel nå 29 tons bruttovikt på BK4 vid axelavståndet 5,6 meter. 4-axliga lastbilar kan byggas med trippelboggi och uppnå 34 ton på BK4 eller med dubbla framaxlar och då nå 36 ton om axelavståndet är 7,2 m. 

Högkapacitetsfordon
Omfattande tester med högkapacitetsfordon har gjorts i Sverige med ett 50-tal fordonskombinationer med bruttovikter från 74 till 90 ton. Utfallet för trafiksäkerhet, miljö och transportekonomi är positivt. 
I Finland genomförs tester med upp till 34,5 meters fordonslängd och bruttovikter upp till 104 ton. 

Presentationer
Presentationerna från seminariet finns som bifogade filer.