header transportekonomi

Transportekonomi_old

Att ha koll på ekonomin är en förutsättning för ett framgångsrikt åkeri och därför erbjuder vi alla våra medlemmar hjälp och råd i transportekonomi. Här finner du information, mallar och kalkylprogram som hjälper dig att hålla koll på ekonomin.

Ulric Långberg

Hör gärna av dig om du har några frågor
Samhällspolitisk chef
010-510 54 61
Ulric.langberg@akeri.se

dd

Index

SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad. För de flesta typer av transporter är dessa två kostnader tillsammans runt två tredjedelar av alla kostnader.

Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter skogsråvara.

Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas.

Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa.

Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).

På vår webb hittar ni information om vad det finns för indexserier, indextal enligt SCB:s mätningar, exempel på avtalstexter med mera.

Vi vill ha en fungerande marknad för lastbilstransporter och då är det viktigt med en fungerande prisbildning med möjlighet att minska osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.

 

Nytt lastbilsindex 

Från och med 2018 finns alla indexserier för lastbilar, T08, med och utan drivmedel. Indexserien för HVO som tidigare inte ingått i de vanliga prenumerationerna kommer nu att finnas i både Indexpress och en ny version av SÅindex 5 med namnet SÅindex 8. Serierna T16SÅE3 med och utan drivmedel kommer nu också att ingå i den nya SÅindex 8.

Alla som använder nuvarande version, SÅindex 5, kan fortsätta att göra så hela 2018. De som vill byta till den nya SÅindex 8 kan göra det från och med 1 februari 2018.

 

HVO Index och riksdagens beslut 8 November

Riksdagen har den 8:e november fattat beslut som rör skattenedsättning för HVO där PFAD är råvara. PFAD är en restprodukt när palmolja används i exempelvis livsmedels och kosmetikaindustrin.

Från halvårsskiftet 2018 kommer HVO som baseras på PFAD inte att vara skattebefriat från energi och koldioxidskatt.

SCB fastställer indextal som avser kostnadsutvecklingen för HVO. Med anledning av att drivmedlet varit mycket omdiskuterat hade SCB ett möte med flera branschorganisationer i transportsektorn den 6:e november. Syftet var att få till en mer exakt definition av vilka HVO drivmedel som ska ingå i SCB:s mätningar.

Inriktningen kan sammanfattas med följande: Indextalet i serien HVO ska avse hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (HVO) och andra biodrivmedel som klassas som diesel och där drivmedlet berättigar till avdrag för energiskatt och koldioxidskatt. Mätningen ska enbart avse den HVO som åtnjuter den högsta skattenedsättningen vid fall att kommande regelverk innebär att det finns flera nivåer på nedsättningen.

 

SÅindex 8

Nya SÅindex 8 uppdateras med automatik. Den 27 maj gjordes senaste uppdateringen. Den innehöll värden för lastbilsserier T08 för maj 2018.

Nästa uppdatering blir indextal för avfall för maj 2018 som preliminärt sker 5 maj 2018.

 

Diesel index

Indextal för diesel mk 1 i april 2018 är 445,6

 

 

Visa mer

Använda index

Vad menar vi med index?

Index är ett ord med många betydelser. Ett register i en pärm kan kallas för ett index. När tecken skrivs i nedsänkt läge i en text kallas det för att tecknet är i indexläge. Gemensamt för alla begrepp är att ordet hänger ihop med hur saker förhåller sig till varandra. När vi talar om index i samband med priser så avser ordet ett värdes storlek i förhållande till ett ursprungsvärde.

 

Hur används index för att reglera priser?

Så fort en prisöverenskommelse ska gälla för en längre tid så finns ett behov av att bestämma hur priset ska förändras över tid. Genom att SCB:s kostnadsmätningar sker under sekretess och med i förväg bestämda metoder blir det ett neutralt och opartiskt sätt att bestämma prisändringar. Köpare och säljare kommer helt enkelt överens om att priset ska ändras i förhållande till hur kostnaderna ändras enligt en bestämd indexmätning som SCB gör.

 

Var finns indextalen?

Det finns en rad olika indexserier. En ofta använd serie är T08SÅ13 Långväga distribution. Varje månad fastställer SCB ett indextal som speglar kostnadsutvecklingen för just den här serien. Indextalen publiceras främst i ett par olika publikationer som du kan läsa mer om

 • Beskrivning av produkterna SÅindex 8 och Indexpress.
 • Lista som visar vilka serier som ingår i olika prenumerationer
 • Indextal för ett urval av indexserier

 

Blir affären bättre med index?

Index används för att reglera priser som ska gälla för en lite längre tid. Några argument för att använda index är:

 • Osäkerhet leder vanligtvis till behov av ökade marginaler (högre vinstpålägg) hos transportföretaget.
 • Osäkerhet kan göra att den mest lämpade inte får jobbet eftersom olika utförare gissar olika om kostnadsutvecklingen.
 • Fasta priser över tid gör det svårare med långvariga affärsöverenskommelser som i sin tur påverkar investeringsvilja i utrustning och kunskap.

Visa mer

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg (DMT) är vanligtvis ett pålägg som berör en majoritet av kunder hos ett transportsäljande företag. Kunderna köper transporter till prislistor eller offerter med ett allmänt försäljningsvillkor att en särskild priskorrigerande faktor tillkommer, DMT. Eftersom det är ett generellt villkor passar det bäst att ha en allmän definition av hur DMT beräknas. DMT blir en del av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

 

Syfte med DMT

Pris på diesel och andra drivmedel varierar mer än de flesta andra kostnader i samhället. Vi använder index i allmänhet för att möjliggöra affärsuppgörelser med lång varaktighet. För DMT har vi ett annat skäl. Utan DMT kan prisöverenskommelser vara svåra att ingå även för relativt kort tid!

Även om drivmedelskostnaden både kan stiga och sjunka så är motiven för DMT framförallt att hantera situationer med kraftiga prisstegringar på diesel. För ett åkeri med långväga trafik kan diesel vara mer än 25 % av alla kostnader vid ett pris på diesel på runt 10 kr per liter. Vi har sett perioder då dieselpriset ändras mer än 20 % på några månader och självklart innebär en sådan förändring mycket. Mest kanske för åkerier men givetvis är det viktiga pengar även för köparna. För några år sedan, 2015, har dessutom transportköpare vunnit vid oväntad kraftigt sjunkande priser på diesel. DMT är ett bättre sätt att försäkra sig för framtida prisändringar på diesel än att använda högre marginaler som skapar buffertar. Det är svårt att få en väl fungerande marknad när osäkerheten är stor och olika leverantörer har olika pålägg för risk.

DMT innebär att kostnadsändringar förs vidare i "näringskedjan" som varor vandrar innan de når slutkonsumenten. DMT späds ut och blir i slutändan en mindre korrigering på priset hos slutkunden.

 

DMT, drivmedlen diesel och HVO

Vanligast har varit att DMT beräknas i förhållande till en indexserie som heter K92SÅ0900 och som avser pris på dieseldrivmedel för tung trafik den 15:e varje månad. Under 2016 började användningen av HVO att bli så viktig för en del åkerier att de infört särkilda DMT där HVO är bas. I några fall förekommer också att man har ett DMT men att det är en viktning av två mätningar, både diesel och HVO. I vår text använder vi ordet diesel men det fungerar lika bra att ha DMT som följer SCB:s indexserie för HVO.

 

DMT - Tekniken

Inom åkeriverksamhet finns flera olika tekniker för att kompensera för ändrade drivmedelskostnader. Vanligast är att man följer prisutvecklingen för diesel i de avläsningar som SCB gör i serien K92SÅ0900 Diesel. Kostnadsändringen leder till ett påslag på fakturerade transporttjänster i form av en procentsats med, nästan alltid, en decimal.

Beräkningen av DMT följer formeln Förändring * andel. Om dieselindex anger en förändring med 10 % och diesels andel vid basmånaden var 25 % så blir DMT 10 % * 25 % = 2,5 %.

En komplicerande faktor är att DMT tillämpas på priser som kan vara höjda eller sänkta sedan basmånaden. Åkeriet kan exempelvis välja att ändra fraktpriser i samband med att förarlönerna ändras. Har vi ett DMT på 10 % och tar ut det på en frakt för 10 000 kr så blir det 1000 kr. Höjs priset till 11 000 kr så ger DMT med 10 % 1100 kr. Problematiken gör att vi måste använda det tredje ledet i grund formeln för att beräkna index prispåverkan, prisnivå för det pris som förändringen ska gälla för. Formeln är: Förändring enligt index*drivmedelsandel/(aktuell prisnivå/prisnivå vid basmånaden)

 

DMT - Hjälpmedel

Det finns flera hjälpmedel för att räkna rätt. I högerspalen finns en länk som heter DMT BERÄKNING BASMALL. Beräkningsmallen finns med eller utan automatisk koppling till SÅindex 5. I beräkningsmallen finns anvisningar på ett särskilt blad. Har ni programmet SÅindex 5 finns beräkningsmallen i SÅindex-menyn under menyraden MALLAR.

DMT är beräkningar med procent och det betyder att man jobbar med relativa tal. I förra avsnitttet förklarade vi kort begreppen drivmedelsandel och prisnivå. Den som vill förstå matten kan ladda ner en särskild excelfil som vi kallar INDEXRÄKNARE. I excelfilen finns ett blad som visar varje steg för att beräkna förändring av ett index. Det är vanligtvis inte så svårt. På ett annat excelblad används förändringen till att beräkna vad man ska lägga på eller ra ifrån på ett pris.

Vi vet av erfarenhet att många räknar fel. Indexräknaren har därför blivit mycket uppskattad och vi rekomenderar att alla som jobbar mycket med index tar del av den. Räknaren är inte minst användbar när beräkningar görs för att korrigera för index exklusive diesel.

 

Texter om DMT i avtal och försäljningsvillkor

Drivmedelstillägg, DMT, är sannolikt den vanligaste förekommande prisregleringen med hjälp av index inom transportverksamheter.

Det DMT vi behandlar i detta avsnitt är när ett transportföretag har ett DMT som ska gälla för flera affärsuppgörelser med flera olika kunder. I form utgår vi från att texterna finns i en handling som vi kallar försäljningsvillkor och ett avsnitt där som avser DMT. Samma text kan med fördel publiceras på företagets webbsidor.

I avtalstexter används vanligtvis ett formellt språk där syftet är att vara mycket exakt i fall parterna i framtiden har olika uppfattning om vad som gäller. När det gäller DMT är situationen lite annorlunda. En avtalstext skapas ofta efter att två parter redan är överens om de stora linjerna i en affärsuppgörelse. Ett generellt DMT är en del av ett erbjudande. Tillsammans med priser och offerter ska beskrivningen av DMT leda till affärer. En text om DMT som är svår att förstå blir mest en negativ faktor för utsikterna till en affär. En kund bör givetvis känna sig trygg med vad som gäller i fråga om priser och tillägg.

Hur ett generellt DMT beräknas är i första hand dessutom en ensidig handling från det transportsäljande företaget. Säljaren erbjuder sin transporttjänst till kunden med vissa villkor och det inkluderar inte bara pris utan även DMT.

Exempel:

DMT står för drivmedelstillägg och syftar till att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel.

Vårt DMT infördes januari 2016. Det baserades på den prisnivå för diesel som gällde i december 2015. Prisnivån hämtar vi från SCB:s mätning av dieselkostnader i serien K92SÅ0900 diesel.

DMT fastställs för varje månad och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt SCB:s mätning ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas. Exempelvis baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i juni på det index som SCB uppmätt i maj samma år.

Diesel är bara en del av fraktkostnaden. Hur mycket fraktkostnaden ska påverkas av dieselkostnadens ändring styrs av vår bedömning av hur stor del av fraktkostnaden som motsvarar diesel. Vid basmånaden fastställde vi nivån till 28,0 %.

När våra fraktpriser ändras genom generella prisändringar i vårt företag så korrigeras också vårt DMT. Ökar våra fraktpriser på grund av exempelvis personalkostnader innebär det att vi korrigerar vårt DMT neråt. Skulle våra fraktpriser sjunka så korrigeras DMT upp. Rent matematiskt hanteras detta genom att drivmedelskostnadens förändring sedan basmånaden divideras med vår nya prisnivå.

Om skatter och avgifter införs så påverkar dessa vårt DMT från den månad då skatten/avgiften ändras.

 

Trovärdighet kring DMT

En väl fungerande marknad kräver att aktörerna respekterar lagar och regler. Det finns inga lagar som reglerar vad ett DMT är. Tvärtom så har vi lagar som ska försäkra konsumenterna om att prisbildningen är fri. Om ersättningen till viss del utges i form av DMT är alltså frivilligt liksom hur ett DMT beräknas.

Även frihet kan missbrukas. För marknaden är det bra med ett fungerande system för en rörlig faktor som speglar ändrade kostnader för drivmedel. Det är inte bra om transportköpare misstror DMT, tror att det inte alls speglar kostnadsförändring utan mest av allt är ett sätt för säljaren att få lite mer betalt.

Medlet för att säkerställa att transportköpare tror på fördelarna med DMT är att de som tillämpar DMT redovisar hur man beräknar sitt DMT och självfallet, räknar rätt. En bra början är att se till så det finns formuleringar om DMT i allmänna försäljningsvillkor. Samma text kan med fördel finnas på transportföretagets webbsida.

 

 

Ladda hem filer

 

Exempel DMT som allmänt försäljningsvillkor

Exempel avtalstexter om prisreglering med index

Vägledning index

HVO index i T08 serier

Kort engelsk text om index T08

 

Excel-filer som är avsedda att användas med SÅindex 5

Beräkna växling diesel till HVO

 

Excel-filer utan koppling till SÅindex 5

Index räknare

DMT beräkning basmall

Beräkning vid ändrad dieselskatt

Visa mer

Räkna med index

Det är tre saker som kan påverka storleken på en prisförändring i procent:

Uträkning index

 

Räkna med index innebär ofta att ett pris ska ändras i förhållande till förändringen i enindexserie utan korrigering för andel eller prisnivå.

Det kan exempelvis vara följande enkla indexreglering:

Pris enligt avtal 200 kr/mil
Index vid basmånaden 120,0
Index vid avläsningsmånaden 121,2
Indexförändring 1,0%
Nytt pris 200 kr ökat med 1% = 202 kr

 

Förändring enligt index

Med förändring menar vi skillnad i procent för två indextal.

Exempel:

Om priset på diesel stiger från 10 kr till 11 kr och du ska svara på frågan hur mycket dieselpriset stigit så kan du faktiskt ge två olika svar som båda är rätt. Du kan säga att priset stigit 1 krona eller så kan du säga att priset stigit 10 %. En kronas ökning är 10 % mer än vad priset var vid början. När vi använder index är vi intresserade av det relativa talet, procenttalet som i vårt exempel var 10 %. När vi räknar fram en indexförändring gör vi samma sak som i exemplet.

Vi tar ett nytt exempel men nu med indextal.

Indextal vid basmånaden 120,0
Index vid avläsningsmånaden 150,0
Absolut förändring 30,0 Uträkning: 150-120=30
Relativ förändring 25,0% Uträkning: 30/120=0,25

 

Förändring och decimaler

Ibland gäller det att vara exakt. Om index ändras från 141,2 till 143,0 så är den procentuella förändringen 1,2748 %. Det är inte exakt detsamma som 1,3 %. Oftast betyder avrundning rätt lite i pengar och sett över flera avläsningstillfällen bör slumpen göra att det jämnar ut sig. För att parterna inte ska hamna i diskussion om vilken avrundning som är rätt är det lämpligt att redan i upphandlingen precisera att det är förändring uttryckt som procenttal avrundat till en decimal som gäller. Finns inte avrundning preciserad får man anta att en rättslig tolkning innebär att man ska räkna med alla decimaler.

 

Andelskorrigering

Ibland stämmer allt och då är index enkelt. Ibland måste man tänka till! Är det procent med i bilden måste man veta om den procentsats som man har verkligen är rätt i förhållande till det som ska förändras.

SCB mäter totala kostnader för transporter i serierna som heter T08. Om transportörens ersättningar som ska indexregleras motsvarar transportörens alla kostnader så har vi ett 1 till 1 förhållande. Om SCB:s mätningar visar att index ökat 5 % så ska ersättningarna också öka 5 %.

Om ersättningen däremot inte motsvarar alla kostnader då blir det fel att använda en procentuell förändring som utgår från den förändring som gäller för alla kostnader.

 

Om SCB:S mätning inte motsvarar transportörens alla kostnader så måste förhållandet påverka beräkningen av nytt pris

Förändring enligt index måste korrigeras om förhållandet mellan det som SCB:s mätning avser inte motsvarar vad priset som ska indexregleras avser. Det är i detta sammanhang förhållandet vid basmånaden som är intressant. Det är inte ovanligt att transportörer ingår avtal där ersättningen vid basmånaden är dels ett fraktpris och dels ett pålägg på fraktpriset i form av DMT.

 

SCB statistik

 

 

Formeln för att beräkna andelskorrigering är följande:

Uträknings formel index

 

 

Prisnivå

Prisnivå är oftast, men inte alltid, 100 %. Formeln Förändring*andelskorrigering*prisnivåger ett svar i form av en procentsats som ett pris ska ändras. Prisnivån 100 % gäller om följande villkor är uppfyllt: 
Det pris som vi ska ändra är samma som pris vid basmånaden.

Om priset som vi ska ändra inte är samma som vid basmånaden måste vi korrigera. Det finns egentligen bara en situation där man vill använda ett annat pris än det pris som gällde vid basmånaden och det är för DMT (drivmedelstillägg). Det är vanligt att DMT tillämpas som ett procentpåslag på aktuellt pris och aktuellt pris är inte samma som pris vid basmånaden. Om det pris som ska ändras har höjts med 25 % så är prisnivån 125 %.

 

PDF-filer Allmänt

Grunder för att beräkna ändrade priser med index

Vägledning index

PDF-filer som rör SÅindex 5

SÅindex utan diesel

Excel-filer som är avsedda att användas med SÅindex 5

DMT beräkning basmall

Beräkna växling diesel till HVO

Excel-filer utan koppling till SÅindex 5

DMT beräkning basmall

Beräkning vid ändrad dieselskatt

Visa mer

T08 serier med HVO

Indexserier i gruppen T08 redovisas fram till januari 2018 enbart med diesel mk 1 som drivmedel. Idag används HVO som drivmedel i många lastbilstransporter och därför vill många reglera priser med T08 serier men med HVO som drivmedel.

Från och med januari 2018 fastställer SCB indextal i gruppen T08 även med HVO som drivmedel. Det kommer att finnas tre olika serier för varje typtransport T08: 

 1. T08 med drivmedel diesel mk 1 
 2. T08 med drivmedel HVO 
 3. T08 helt utan drivmedel.

 

 

T08 med HVO före 2018

Det går att beräkna kostnadsförändringar för T08 serier med HVO istället för diesel mk 1 för tidpunkter före 2018. Utgå från en T08-serie, ta bort den påverkan som beror på diesel mk 1 och lägg till den påverkan som beror på HVO. Om ni använder programmet SÅindex 5 och vill byta diesel mot HVO mellan november 2016 och november 2017 för T08SÅ13 gör ni så här:

Starta SÅindex 5 och ställ in rätt serie, basmånad och avläsningsmånad.

T08 med HVO

 

T08SÅ13 med diesel mk 1 har ökat 3,4%. Det kan ni se vid bokstaven A i bilden. Av den totala ökningen beror 1,6% på att diesel ökat 6,2%. Hur mycket en del av alla kostnader påverkar ”totalen” får man fram genom att ta hur stor del som var diesel mk 1 vid start och multiplicera med förändringen på dieselkostnaden. I bildexemplet har 25,7% multiplicerats med 6,2% och det ger 1,6%.

Då vet vi att ökningen för T08SÅ13 om vi helt bortser från drivmedel blir 3,4% minskat med 1,6% = 1,8%.

Vad blir det då med HVO? Först måste vi veta vad HVO index ändrats och sedan måste vi beräkna vad HVO förändringen innebär för påverkan på totalen om vi tar T08SÅ13 med HVO istället för diesel.

HVO index har ökat från 111,5 till 120,4 från november 2016 till november 2017. Det blir 8,0%. För att veta vad det påverkat en totalberäkning tar vi andelen drivmedel 25,7% och multiplicerar med 8,0%. Det blir 2,1%.

Visa mer

Indextal

Letar ni efter indextal som avser lastbilstransporter så hittar ni 10 olika serier med indextal under LASTBILAR T08. Det finns också serier som speglar totalkostnaden för lastbilstransporter i under T16SÅE3. Här visas indextal för en speciell serie som avser blandade lokala och regionala transporter. En serie som inte minst används vid offentlig upphandling där transporterna varierar avsevärt vad gäller fordonstyp, sträckor och avstånd.

Diesel mk 1 och andra kostnadsslag hittar ni med menyraden KOSTNADSSLAG. Kostnadsslagen är de egentliga mätningar som SCB gör som används för att väga samman de lastbilsserier vi nämnt i föregående stycken.

Under "Andelar" ger vi information om proportioner mellan olika kostnadsslag i de sammanvägda typtransportserierna.

 

Indextal som inte finns på denna sajt

På dessa sidor visas enbart ett urval av de serier som finns. I huvudsak publiceras de mest använda serierna här på akeri.se.

Serier som inte finns här är exempelvis serier T08 för olika lastbilstransporter där drivmedel är 100% HVO eller där serien presenteras helt utan drivmedel. Här finns inte heller serien K16SÅ0910 100% HVO.

Visa mer

Indextal för lastbilsserier T08 med diesel MK1

Här hittar ni indextal för tio olika serier som avser lastbilstransporter.

Serierna ingår i gruppen T08, lastbilstransporter. Det avser tio olika typtransporter. Benämningarna är från lokaldistribution som heter T08SÅ11 till serien för Anläggningstransport med släp som heter T08SÅ20.

T08 serierna finns i tre varianter. MD=Med diesel mk 1, MH=med 100% HVO och ED=Exklusive drivmedel. Här på webben publiceras enbart de indextal som avser serier med diesel mk 1. Övriga varianter ingår i de prenumerationstjänster som finns.

På den här webbplatsen publiceras uppgifterna med viss eftersläpning jämfört med när talen fastställs av SCB. Prenumererar ni på Indexpress eller SÅindex 8 så får ni tillgång till indextalen i slutet av samma månad som den månad som indextalen avser.

 

Visa mer

Indextal för kostnadsslag som ingår i serier T08

Här publicerar vi indextal för förarkostnad och diesel mk 1. De två viktigaste kostnadslag som ingår i de sammanvägda typtransportserierna T08.

Sedan 2016 fastställs även indextal för drivmedlet 100% HVO. Dessa indextal publiceras av rättighets skäl dock inte här på webben utan finns enbart att tillgå för de som prenumererar på Indexpress eller SÅindex 8.

SCB fastställer också indextal som visar kostnadsutvecklingen för en rad mindre kostnadsslag i T08 serierna. Exempelvis däck, räntekostnad och reparationer. Uppgifter för dessa kostnadslag redovisas inte på webben men ingår i prenumeration på SÅindex 8 och Indexpress.

På den här webbplatsen publiceras uppgifterna med viss eftersläpning jämfört med när talen fastställs av SCB. Vill ni veta indextalen direkt de fastställts så måste ni köpa en prenumeration.

Visa mer

Kostnadsandelar i lastbilsserierna T08 med diesel MK1

De sammanvägda indexserierna T08 beräknas genom att SCB mäter utvecklingen för flera olika kostnadsslag som sedan viktas samman till en förändring. Varje kostnadsslags andel bestäms när respektive T08 serie startade. Kostnadsslagen utvecklas olika sedan start och därför förändras också andelarna över tid.

På den här sidan finns andelar för kostnadsslagen K92SÅ0900 Diesel mk 1 och K92SÅ0500 Förare i de sammanvägda serierna T08 med diesel mk 1. OBS att andelarna ändras varje månad och här visas enbart aktuella andelar första månaden varje år. Vill ni se andelar för andra månader hänvisar vi i första hand till en prenumeration på SÅindex 8.

Visa mer

Indextal för indexserier T16SÅE3

T16SÅE3 fastställs både med och utan diesel. Tänk på att förändringen mellan index i serier utan diesel visar förändring enbart för en del av alla kostnader och därför också bara en del av totala ersättningen för en transport. Har T16SÅE3ED (utan drivmedel) stigit 2% betyder det därför att fraktersättningar totalt inte ska påverkas med 2%. Förändringen måste korrigeras så den tar hänsyn till att 2% är en förändring enbart för en del av fraktersättningen.

Visa mer

Prenumerera på index

Indextal som visar kostnadsutvecklingen vid lastbilstransporter fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB täcker sina kostnader genom avgifter och för lastbilstransporter är det Sveriges Åkeriföretag som står för merparten av kostnaden. Sveriges Åkeriföretag tar sedan betalt av transportköpande företag, transportförmedlare och åkerier. Detta sker i form av prenumerationer.

Avfall Sverige är huvudman för SCBs uppdrag att fastställa index för avfallsverksamhet, ex insamling av hushållsavfall och slamsugning. Uppdraget har getts till SCB efter samråd med branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

 

Prenumeration på indextal finns i två olika former.

 • Den mest spridda och mest kompletta lösningen heter SÅindex. Det är ett tillägg till Microsoft Excel.
 • En enklare lösning är att få indextal i form av listor i excel arbetsböcker. Denna prenumeration kallas Indexpress och den finns i några olika varianter. Det finns exempelvis en variant som heter Indexpress Distribution och en annan som heter Indexpress Anläggning.

 

 

När fastställs index?

LASTBILSSERIER

SCB fastställer talen omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera.

 

AVFALLSINDEX

SCB fastställer talen omkring den 5:e månaden efter den månad som indextalen avser. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti.

 

BYGGBRANSCHENS INDEX

Indextal i ENTREPRENAD-serierna som fastställs av SCB på uppdrag av byggbranschen fastställs månaden efter den månad de avser.

Visa mer

ÖVERSIKT AV VILKA INDEXSERIER SOM INGÅR I OLIKA PRENUMERATIONER

Tabellen nedan visar indexserier, en serie på varje rad. Kolumner med gröna bakgrund i rubriken (kolumn 4 till 9) avser olika typer av prenumerationer. Exempelvis ingår indexserien för Lastbilar/Partigods i fem olika prenumerationsvarianter.

Längst ner i tabellen finns länkar för att ladda ner prov på produkterna och för att gå till beställningssidor.

Visa mer

SÅindex 8

SÅindex 8 ger användaren tillgång till lastbilsindex T08, avfallsindex och ytterligare några indexserier i en praktisk förpackning. Exakt vilka serier som ingår kan du se här

Tekniskt är det ett tillägg (en addin) till Microsoft Excel. SÅindex 8 ger dig en menyflik i Excel och via den kan du se indextal för alla serier inklusive kostnadsslag. Du kan ställa in basmånad och avläsningsmånad så räknar SÅindex fram förändring i procent.

Förutom att du hittar indextal så finns också hjälpmedel för att räkna rätt. Exempelvis finns särskilda mallar för att hålla ordning på DMT månadsvis. En särskild räknare finns också för att räkna rätt när det pris som ska regleras inte motsvarar samma "storhet" som den mätning som indextalet speglar. Avser exempelvis indextalet enbart alla kostnader utom drivmedel så kan förändringen inte användas direkt på en ersättning som motsvarar alla ersättningar. Grundläggande procenträkning som du får hjälp med i SÅindex 8.

SÅindex 8 räknar även fram förändring enligt index för valfri period från 2012 och frammåt. Ni kan se förändring med eller utan diesel i de flesta serierna. Vill ni se kostnadsutvecklingen som serier med diagram kan ni skapa excelblad med de serier ni vill se. Mallar är ett särskilt begrepp. De används för att hålla ordning på prisregleringar med index, inte minst månadsförändringar av DMT.

 

Ladda hem och installera

Du installationsfilen nedan under "relaterade filer" där finner du även installationsguide.

 

Tekniska krav

 • SÅindex 8 fungerar med datorer som har Microsoft Windows och Microsoft Excel 2013 och nyare. Det måste vara 32 bitars versionen av excel.
 • SÅindex 8 fungerar inte med Mac operativsystem och inte heller med 64 bitars versionen av Microsoft Excel

 

Dokumentation

Nyheter i SÅindex 8
SÅindex 8 Översikt

Support

SÅ Programservice

Lars Aspholmer AB
Lars Aspholmer
Tel 070-662 70 46
ebrev:
Lars@Larsaspholmer.se

 

LADDA NER SÅINDEX 8 - GRATIS

Här kan du ladda ner SÅindex 8. 
För att SÅindex 8 ska fungera måste du ha Microsoft Excel
version 2010 eller nyare 32 bitars.

STEG 1 HÄMTA FILER

Här kan du ladda ner en komprimerad fil (zipfil) med SÅindex 8.
Ladda ner

STEG 2 INSTALLERA

För att SÅindex ska fungera måste du ha Microsoft Excel på din dator. Det måste vara en dator med Windows operativsystem och Excel ska vara en 32-bitars version vilket är det normala.

En länk för att ladda ner en anvisning om hur du gör för att aktivera SÅindex 8 i din excel hittar du i spalten till höger

Visa mer

Beställ SÅindex 8

Visa mer

Beställ Indexpress

Visa mer

FÖRETAGSEKONOMI I ÅKERIVERKSAMHET

Åkeribranschen skiljer sig från andra branscher när det gäller vem som får driva ett åkeriföretag. Med grund i en EU författning ställs krav på att varje företag måste ha en person med yrkestrafiktillstånd. För att få trafiktillstånd måste man klara prov där ett av delområdena som ingår är:

Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag.

Det är ingen hemlighet att branschen trots krav på yrkestrafiktillstånd inte tillhör de branscher där det är vanligt att företagarna har en längre ekonomisk utbildning. Branschen har helt enkelt en kunskapsbrist.

Sveriges Åkeriföretag har som ett mål att vi ska ha en fungerande marknad för lastbilstransporter. Det betyder inte att alla med automatik ska tjäna mycket pengar. Så fungerar inte en marknad. Det innebär däremot att de som verkar på marknaden förväntas fatta beslut om sin verksamhet grundad på kunskap om vad olika beslut innebär ekonomiskt.

Branschorganisationen kan inte agera på ett sätt som kan leda till att prisbildningen på marknaden för lastbilstransporter påverkas. Det är förbjudet enligt gällande konkurrenslagar och det är dessutom inte önskvärt. En väl fungerande marknad är på sikt bra även för alla åkare.

De insatser som kan göras är av ”generell karraktär”. Bistå med vedertagen företagsekonomisk kunskap inom ramen för de krav som krävs för yrkestrafiktillstånd.

Under rubriken TRANSPORTEKONOMI och ämnet FÖRETAGSEKONOMI presenterar vi information och hjälpmedel som vi hoppas ska leda till att marknaden för lastbilstransporter ska fungera lite bättre genom att fler har relevant kunskap.

 

Företagsekonomi, vad menar vi?

I begreppet företagsekonomi finns många delområden. Bokföring är en del, finansiell ekonomi en annan. Inget av dessa områden speglas särskilt mycket på dessa sidor. Det beror på att åkerier idag har möjlighet att få fullgod kunskap och rådgivning genom redovisningskonsulter, finansiella rådgivare och liknande.

Vårt fokus på dessa sidor är inom delområdet ekonomistyrning. Lite förenklat att skaffa sig rutiner och kunskaper som gör att man fattar bra beslut.

I de flesta delar av svenskt näringsliv är det en självklarhet att följa upp utfallet av den verksamhet man har. Veta vad som går bra och dåligt så man kan fatta rätt beslut för framtiden. Här ligger åkeribranschen efter. Åkerier räknar ofta när nya priser ska lämnas men det finns allt för många som inte följer upp sin verksamhet på ett vettigt sätt. Principer för ekonomisk uppföljning är därför det mest prioriterade kunskapsområdet.

 

Fakta

På vår faktasida finns uppgifter om aktuella belopp som rör branschen, exempelvis drivmedelsskatter, vägavgifter, föraravtalens lönenivåer och liknande.

Till faktasidan

Visa mer

AKTUELLA FRÅGOR INOM ÅKERIEKONOMI

KRAFTIGT ÖKADE KOSTNADER PÅ ÅRSBASIS

I mars visar index för långväga distribution att kostnaderna ökat 5,3% på ett år. Det är mycket även om det är en liten sänkning jämfört med januari och februari. Orsaken är givetvis att dieselpriset stigit kraftigt. För mars 2016 till mars 2017 är uppgången 13,2%. Motsvarande tal för januarijämförelse var 19,8%.

 

HVO INDEX ÖKAR I MARS NÄR DIESEL SJÖNK SVAGT

Sedan januari 2016 fastställer SCB även index för HVO. I mars märktes en tydlig skillnad i prisutvecklingen för HVO jämfört med diesel. När diesel sjönk 1,5% så steg HVO obetydligt. Är det början på en trend? Kanske eftersom efterfrågan på HVO är fortsatt kraftigt stigande och tillgången inte obegränsad. När det gäller drivmedel så gäller dock grundregeln att det kan gå hur som helst!

 

SKATTEN PÅ DIESEL HÖJDES 1 JAN 2017

Den första januari 2017 höjdes skatten på diesel med 0,168 kr per liter ren diesel. Dieseldrivmedel som används för tung trafik är vanligtvis blandade med RME och/eller HVO. Det gör att skatteökningen på 16,8 öre blir lägre per liter beroende på inblandning.

Skatten på drivmedel består av två delar, en energiskatt och en koldioxidskatt.

Skatt
Skatt per liter 2016
Skatt per liter 2017
Energiskatt 2,355 2,490
Koldioxidskatt 3,204 3,237

 

HÖJDA VÄGAVGIFTER 2017

Vägavgifterna för tunga fordon stiger med 5,5% från januari 2017. Avgiften följer kronkursens förändring mot EURON i november varje år.

Ni hittar en tabel med de nya avgifterna i vårt ekonomifakta avsnitt.

 

VÄGSLITAGEAVGIFTEN, VAD HÄNDER NU?

Utredningen om vägslitageavgiften (km-skatten) presenterades den sista februari. Finansministern hade då i förväg gått ut och sagt att det förslag som presenterades inte var tillräckligt bra utan det ska förändras. Tydligen är avsikten att i någon form införa en ny skatt men alltså inte i den form som utredningen föreslog.

För landets åkerier är beskedet både bra och dåligt. Det blev inte ökade kostnader just nu. Frågan är vad som kommer att hända.

Rådet är att alla parter i affärer är noga med att försäkra sig om att affärsuppgörelser med lång varaktighet innehåller en överenskommelse om hur parterna ska hantera nya statliga skatter och avgifter.

 

AVTALSRÖRELSEN 2017 OCH DESS PÅVERKAN PÅ INDEX

Kollektivavtalet mellan BA och transport styr index för serien K92SÅ0500 Förare. SCB mäter kostnade med löner enligt gällande avtal och lägger till för arbetsgivaravgifter. Indextalen styrs i första hand av läget den 15:e varje månad. Det betyder att om parterna inte nått ett nytt avtal före den 15:e så kommer indextalet i april att vara samma som i mars. Om parterna når ett nytt avtal senare i april och lönenivåerna ska gälla från den 1 april så kommer SCB att fastställa ett reviderat indextal för K92SÅ0500.

Eftersom förarindex är ett av de kostnadsslag som ingår i lastbilsserierna T08 så kan det också bli så att SCB först fastställer indextal för T08 med den gamla lönenivån och sedan fastställer reviderade indextal när det nya avtalet är klart.

 

Visa mer

Ekonomifakta

Skatt på diesel MK 1

Diesel mk 1 beskattas med en energiskatt och en koldioxidskatt. Belopp för 2017 och 2018 framgår av tabellen nedan.

Uppdaterad 2018-01-03 LÅ

Skatt Skatt per liter 2017 Skatt per liter 2018
Energiskatt 2,490 2,65
Koldioxidskatt 3,24 3,29
Totalt 5,73 5,94

 

Vägavgifter

Vägavgiften för tunga fordon är oförändrad för 2018 jämfört med 2017. Avgifter framgår av tabellen nedan. Fordon med draganordning betalar alltid avgift som anges i gruppen med fyra eller fler axlar.

Uppdaterad 2018-01-03 LÅ

Antal axlar Avgasklass Vägavgift kr/år (2017 och 2018)
Högst tre Euro 0 9 209
Högst tre Euro 1 8 154
Högst tre Euro 2 eller renare 7 194
Fyra eller fler Euro 0 14 869
Fyra eller fler Euro 1 13 430
Fyra eller fler Euro 2 eller renare 11 991

 

Nyckeltalsanalys

Den svenska åkerinäringen är en bransch med lång historia och av kritisk betydelse för samhällets funktion. Intresset från media och övrig omvärld är tidvis mycket stort, men den allmänna kunskapsnivån om branschens förutsättningar kan alltid förbättras. Fakta är en förutsättning för konstruktiv diskussion. Sveriges Åkeriföretag har därför tagit fram en nyckeltalsanalys för branschen. Analysen speglar utvecklingen från 1997 till 2015. Syftet med rapport är att belysa branschens ekonomiska och finansiella utveckling.

Du kan ladda ned analysen nedan under "Relaterade filer"

Uppdaterad 2016-12-20 LÅ

Visa mer

SÅ Webbkalkyl

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller ett webbaserat verktyg som gör det lätt att räkna och hålla koll på kostnader och utgifter för ert åkeriföretag. 

Programmet är webbaserat vilket gör att du som användare slipper installera ett program på din dator. Du behöver inte ta några backuper på dina kalkyler eftersom att allt lagras i en molnbaserad tjänst. Du kan enkelt och smidigt komma åt dina kalkyler via appar för iOS och Android. 

 

Priser:

 • 79 kr/ (Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag)
 • 158 kr/mån (Ej medlem)

 

Såhär enkelt är det att använda SÅ Webbkalkyl: 

 • Ange tid och mil för planerat eller utfört uppdrag 
 • Ange fordonets fasta och rörliga kostnader 
 • Ange hur mycket en personaltimme kostar 
 • Ange intäkt, provision, administrationskostnad och övrigt så får du ett beräknat resultat 
 • Programmet ger dig möjlighet till två olika efterkalkyler, resultatkalkyl eller täckningsbidrag

Mer information hittar du på: SÅ Webbkalkyl

Visa mer

Support programvaror

SÅINDEX 5 OCH SÅCALC

Tekniska frågor
Alla frågor om hur exceltilläggen SÅindex och SÅcalc fungerar, hur de installeras och liknande.
Lars Aspholmer
Lars Aspholmer AB
Borås
lars@larsaspholmer.se
070-662 70 46
 
Distribution
Frågor som rör distribution, fakturor, register och liknande
Lena Åsegård
Lars Aspholmer AB
Borås
programservice@akeri.se
070-699 23 58

 

SÅ WEBBKALKYL OCH SÅ KLIMATCALC

e-brev
ingemar.resare@akeri.se
tel
010-510 54 03

Visa mer

Allmänna frågor

Kontakta Sveriges Åkeriföretags branschrådgivare om det gäller allmänna företagsekonomiska frågor som rör åkeribranschen.