Index

Allmänt om index

SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad.

Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter Skogsråvara.

Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas.

Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa.

Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).

På vår webb hittar ni information om vad det finns för indexserier, indextal enligt SCB:s mätningar, exempel på avtalstexter med mera.

Vi vill ha en fungerande marknad för lastbilstransporter och då är det viktigt med en fungerande prisbildning med möjlighet att minska osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.

När fastställs index?

Lastbilsserier
SCB fastställer talen omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera.

Avfallsindex
SCB fastställer talen omkring den 5:e månaden efter den månad som indextalen avser. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti.

Byggbranschens index
Indextal i ENTREPRENAD-serierna som fastställs av SCB på uppdrag av byggbranschen fastställs månaden efter den månad de avser.

Inklusive eller exklusive drivmedel

Från och med 2018 finns alla indexserier för lastbilar, T08, med och utan drivmedel. Det finns också HVO som valmöjlighet.

HVO Index

SCB fastställer även indextal som avser kostnadsutvecklingen för HVO.

Inriktningen kan sammanfattas med följande: Indextalet i serien HVO ska avse hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (HVO) och andra biodrivmedel som klassas som diesel och där drivmedlet berättigar till avdrag för energiskatt och koldioxidskatt. Mätningen ska enbart avse den HVO som åtnjuter den högsta skattenedsättningen vid fall att kommande regelverk innebär att det finns flera nivåer på nedsättningen.


 


 

ANVÄNDA INDEX

Vad menar vi med index?

Index är ett ord med många betydelser. Ett register i en pärm kan kallas för ett index. När tecken skrivs i nedsänkt läge i en text kallas det för att tecknet är i indexläge. Gemensamt för alla begrepp är att ordet hänger ihop med hur saker förhåller sig till varandra. När vi talar om index i samband med priser så avser ordet ett värdes storlek i förhållande till ett ursprungsvärde.


Hur används index för att reglera priser?

Så fort en prisöverenskommelse ska gälla för en längre tid så finns ett behov av att bestämma hur priset ska förändras över tid. Genom att SCB:s kostnadsmätningar sker under sekretess och med i förväg bestämda metoder blir det ett neutralt och opartiskt sätt att bestämma prisändringar. Köpare och säljare kommer helt enkelt överens om att priset ska ändras i förhållande till hur kostnaderna ändras enligt en bestämd indexmätning som SCB gör.

 

Blir affären bättre med index?

Index används för att reglera priser som ska gälla för en lite längre tid. Några argument för att använda index är:

  • Osäkerhet leder vanligtvis till behov av ökade marginaler (högre vinstpålägg) hos transportföretaget.
  • Osäkerhet kan göra att den mest lämpade inte får jobbet eftersom olika utförare gissar olika om kostnadsutvecklingen.
  • Fasta priser över tid gör det svårare med långvariga affärsöverenskommelser som i sin tur påverkar investeringsvilja i utrustning och kunskap.

Visa mer

DRIVMEDELSTILLÄGG

Drivmedelstillägg (DMT) är vanligtvis ett pålägg som berör en majoritet av kunder hos ett transportsäljande företag. Kunderna köper transporter till prislistor eller offerter med ett allmänt försäljningsvillkor att en särskild priskorrigerande faktor tillkommer, DMT. Eftersom det är ett generellt villkor passar det bäst att ha en allmän definition av hur DMT beräknas. DMT blir en del av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

 

Syfte med DMT

Pris på diesel och andra drivmedel varierar mer än de flesta andra kostnader i samhället. Vi använder index i allmänhet för att möjliggöra affärsuppgörelser med lång varaktighet. För DMT har vi ett annat skäl. Utan DMT kan prisöverenskommelser vara svåra att ingå även för relativt kort tid!

Även om drivmedelskostnaden både kan stiga och sjunka så är motiven för DMT framförallt att hantera situationer med kraftiga prisstegringar på diesel. För ett åkeri med långväga trafik kan diesel vara mer än 25 % av alla kostnader vid ett pris på diesel på runt 10 kr per liter. Vi har sett perioder då dieselpriset ändras mer än 20 % på några månader och självklart innebär en sådan förändring mycket. Mest kanske för åkerier men givetvis är det viktiga pengar även för köparna. Dessutom vinner transportköpare vid oväntad kraftigt sjunkande priser på diesel. DMT är ett bättre sätt att försäkra sig för framtida prisändringar på diesel än att använda högre marginaler som skapar buffertar. Det är svårt att få en väl fungerande marknad när osäkerheten är stor och olika leverantörer har olika pålägg för risk.

DMT innebär att kostnadsändringar förs vidare i "näringskedjan" som varor vandrar innan de når slutkonsumenten. DMT späds ut och blir i slutändan en mindre korrigering på priset hos slutkunden.

 

DMT, drivmedlen diesel och HVO

Vanligast har varit att DMT beräknas i förhållande till en indexserie som heter K92SÅ0900 och som avser pris på dieseldrivmedel för tung trafik den 15:e varje månad. Under 2016 började användningen av HVO att bli så viktig för en del åkerier att de infört särskilda DMT där HVO är bas. I några fall förekommer också att man har ett DMT men att det är en viktning av två mätningar, både diesel och HVO. I vår text använder vi ordet diesel men det fungerar lika bra att ha DMT som följer SCB:s indexserie för HVO.

 

DMT - Tekniken

Inom åkeriverksamhet finns flera olika tekniker för att kompensera för ändrade drivmedelskostnader. Vanligast är att man följer prisutvecklingen för diesel i de avläsningar som SCB gör i serien K92SÅ0900 Diesel. Kostnadsändringen leder till ett påslag på fakturerade transporttjänster i form av en procentsats med, nästan alltid, en decimal.

Beräkningen av DMT följer formeln Förändring * andel. Om dieselindex anger en förändring med 10 % och diesels andel vid basmånaden var 25 % så blir DMT 10 % * 25 % = 2,5 %.

En komplicerande faktor är att DMT tillämpas på priser som kan vara höjda eller sänkta sedan basmånaden. Åkeriet kan exempelvis välja att ändra fraktpriser i samband med att förarlönerna ändras. Har vi ett DMT på 10 % och tar ut det på en frakt för 10 000 kr så blir det 1000 kr. Höjs priset till 11 000 kr så ger DMT med 10 % 1100 kr. Problematiken gör att vi måste använda det tredje ledet i grund formeln för att beräkna index prispåverkan, prisnivå för det pris som förändringen ska gälla för. Formeln är:

Förändring enligt index*drivmedelsandel/(aktuell prisnivå/prisnivå vid basmånaden)

Visa mer

Räkna med index

Det är tre saker som kan påverka storleken på en prisförändring i procent:

Uträkning index

 

Räkna med index innebär ofta att ett pris ska ändras i förhållande till förändringen i enindexserie utan korrigering för andel eller prisnivå.

Det kan exempelvis vara följande enkla indexreglering:

Pris enligt avtal 200 kr/mil
Index vid basmånaden 120,0
Index vid avläsningsmånaden 121,2
Indexförändring 1,0%
Nytt pris 200 kr ökat med 1% = 202 kr

Förändring enligt index

Med förändring menar vi skillnad i procent för två indextal.

Exempel:

Om priset på diesel stiger från 10 kr till 11 kr och du ska svara på frågan hur mycket dieselpriset stigit så kan du faktiskt ge två olika svar som båda är rätt. Du kan säga att priset stigit 1 krona eller så kan du säga att priset stigit 10 %. En kronas ökning är 10 % mer än vad priset var vid början. När vi använder index är vi intresserade av det relativa talet, procenttalet som i vårt exempel var 10 %. När vi räknar fram en indexförändring gör vi samma sak som i exemplet.

Vi tar ett nytt exempel men nu med indextal.

Indextal vid basmånaden 120,0
Index vid avläsningsmånaden 150,0
Absolut förändring 30,0 Uträkning: 150-120=30
Relativ förändring 25,0% Uträkning: 30/120=0,25

Förändring och decimaler

Ibland gäller det att vara exakt. Om index ändras från 141,2 till 143,0 så är den procentuella förändringen 1,2748 %. Det är inte exakt detsamma som 1,3 %. Oftast betyder avrundning rätt lite i pengar och sett över flera avläsningstillfällen bör slumpen göra att det jämnar ut sig. För att parterna inte ska hamna i diskussion om vilken avrundning som är rätt är det lämpligt att redan i upphandlingen precisera att det är förändring uttryckt som procenttal avrundat till en decimal som gäller. Finns inte avrundning preciserad får man anta att en rättslig tolkning innebär att man ska räkna med alla decimaler.

Andelskorrigering

Ibland stämmer allt och då är index enkelt. Ibland måste man tänka till! Är det procent med i bilden måste man veta om den procentsats som man har verkligen är rätt i förhållande till det som ska förändras.

SCB mäter totala kostnader för transporter i serierna som heter T08. Om transportörens ersättningar som ska indexregleras motsvarar transportörens alla kostnader så har vi ett 1 till 1 förhållande. Om SCB:s mätningar visar att index ökat 5 % så ska ersättningarna också öka 5 %.

Om ersättningen däremot inte motsvarar alla kostnader då blir det fel att använda en procentuell förändring som utgår från den förändring som gäller för alla kostnader.

Om SCB:S mätning inte motsvarar transportörens alla kostnader så måste förhållandet påverka beräkningen av nytt pris

Förändring enligt index måste korrigeras om förhållandet mellan det som SCB:s mätning avser inte motsvarar vad priset som ska indexregleras avser. Det är i detta sammanhang förhållandet vid basmånaden som är intressant. Det är inte ovanligt att transportörer ingår avtal där ersättningen vid basmånaden är dels ett fraktpris och dels ett pålägg på fraktpriset i form av DMT.

SCB statistik

Formeln för att beräkna andelskorrigering är följande:

Uträknings formel index

 

Prisnivå

Prisnivå är oftast, men inte alltid, 100 %. Formeln Förändring*andelskorrigering*prisnivåger ett svar i form av en procentsats som ett pris ska ändras. Prisnivån 100 % gäller om följande villkor är uppfyllt: 
Det pris som vi ska ändra är samma som pris vid basmånaden.

Om priset som vi ska ändra inte är samma som vid basmånaden måste vi korrigera. Det finns egentligen bara en situation där man vill använda ett annat pris än det pris som gällde vid basmånaden och det är för DMT (drivmedelstillägg). Det är vanligt att DMT tillämpas som ett procentpåslag på aktuellt pris och aktuellt pris är inte samma som pris vid basmånaden. Om det pris som ska ändras har höjts med 25 % så är prisnivån 125 %.

Visa mer

T08 SERIER MED HVO

Indexserier i gruppen T08 redovisas fram till januari 2018 enbart med diesel mk 1 som drivmedel. Från och med januari 2018 fastställer SCB indextal i gruppen T08 även med HVO som drivmedel. Det kommer att finnas tre olika serier för varje typtransport T08: 

  1. T08 med drivmedel diesel mk 1 
  2. T08 med drivmedel HVO 
  3. T08 helt utan drivmedel.

T08 med HVO före 2018

Det går att beräkna kostnadsförändringar för T08 serier med HVO istället för diesel mk 1 för tidpunkter före 2018. Utgå från en T08-serie, ta bort den påverkan som beror på diesel mk 1 och lägg till den påverkan som beror på HVO. Om ni använder programmet SÅindex 5 eller SÅindex8 och vill byta diesel mot HVO mellan november 2016 och november 2017 för T08SÅ13 gör ni så här:

Starta SÅindex 5 / SÅindex8 och ställ in rätt serie, basmånad och avläsningsmånad.

T08 med HVO

T08SÅ13 med diesel mk 1 har ökat 3,4%. Det kan ni se vid bokstaven A i bilden. Av den totala ökningen beror 1,6% på att diesel ökat 6,2%. Hur mycket en del av alla kostnader påverkar ”totalen” får man fram genom att ta hur stor del som var diesel mk 1 vid start och multiplicera med förändringen på dieselkostnaden. I bildexemplet har 25,7% multiplicerats med 6,2% och det ger 1,6%.

Då vet vi att ökningen för T08SÅ13 om vi helt bortser från drivmedel blir 3,4% minskat med 1,6% = 1,8%.

Vad blir det då med HVO? Först måste vi veta vad HVO index ändrats och sedan måste vi beräkna vad HVO förändringen innebär för påverkan på totalen om vi tar T08SÅ13 med HVO istället för diesel.

HVO index har ökat från 111,5 till 120,4 från november 2016 till november 2017. Det blir 8,0%. För att veta vad det påverkat en totalberäkning tar vi andelen drivmedel 25,7% och multiplicerar med 8,0%. Det blir 2,1%.

Visa mer

INDEXTAL

Letar ni efter indextal som avser lastbilstransporter så hittar ni 10 olika serier med indextal under LASTBILAR T08. Det finns också serier som speglar totalkostnaden för lastbilstransporter i under T16SÅE3. Här visas indextal för en speciell serie som avser blandade lokala och regionala transporter. En serie som inte minst används vid offentlig upphandling där transporterna varierar avsevärt vad gäller fordonstyp, sträckor och avstånd.

Diesel mk 1 och andra kostnadsslag hittar ni längst ner under rubriken KOSTNADSSLAG.

Under "Andelar" ger vi information om proportioner mellan olika kostnadsslag i de sammanvägda typtransportserierna.


INDEXTAL SOM INTE FINNS PÅ DENNA SAJT

På dessa sidor visas enbart ett urval av de serier som finns. I huvudsak publiceras de mest använda serierna här på akeri.se.

Serier som inte finns här är exempelvis serier T08 för olika lastbilstransporter där drivmedel är 100% HVO eller där serien presenteras helt utan drivmedel. Här finns inte heller serien K16SÅ0910 100% HVO.

Visa mer

Indextal för lastbilsserier T08 med diesel MK1

Här hittar ni indextal för tio olika serier som avser lastbilstransporter.

Serierna ingår i gruppen T08, lastbilstransporter. Det avser tio olika typtransporter. Benämningarna är från lokaldistribution som heter T08SÅ11 till serien för Anläggningstransport med släp som heter T08SÅ20.

T08 serierna finns i tre varianter. MD=Med diesel mk 1, MH=med 100% HVO och ED=Exklusive drivmedel. Här på webben publiceras enbart de indextal som avser serier med diesel mk 1. Övriga varianter ingår i de prenumerationstjänster som finns.

På den här webbplatsen publiceras uppgifterna med viss eftersläpning jämfört med när talen fastställs av SCB. Prenumererar ni på Indexpress eller SÅindex 8 så får ni tillgång till indextalen i slutet av samma månad som den månad som indextalen avser.

 

 

 

 

T08-1

ljlkjhl

khkh

err

åpoiåp

Visa mer

Kostnadsandelar i lastbilsserierna T08 med diesel MK1

De sammanvägda indexserierna T08 beräknas genom att SCB mäter utvecklingen för flera olika kostnadsslag som sedan viktas samman till en förändring. Varje kostnadsslags andel bestäms när respektive T08 serie startade. Kostnadsslagen utvecklas olika sedan start och därför förändras också andelarna över tid.

På den här sidan finns andelar för kostnadsslagen K92SÅ0900 Diesel mk 1 och K92SÅ0500 Förare i de sammanvägda serierna T08 med diesel mk 1. OBS att andelarna ändras varje månad och här visas enbart aktuella andelar första månaden varje år. Vill ni se andelar för andra månader hänvisar vi i första hand till en prenumeration på SÅindex 8.

kostnadsandelar

Visa mer

Indextal för indexserier T16SÅE3

T16SÅE3 fastställs både med och utan diesel. Tänk på att förändringen mellan index i serier utan diesel visar förändring enbart för en del av alla kostnader och därför också bara en del av totala ersättningen för en transport. Har T16SÅE3ED (utan drivmedel) stigit 2% betyder det därför att fraktersättningar totalt inte ska påverkas med 2%. Förändringen måste korrigeras så den tar hänsyn till att 2% är en förändring enbart för en del av fraktersättningen.

dsfdf

Visa mer

Kostnadsslag

Kostnadsslagen är de egentliga mätningar som SCB gör som används för att väga samman de lastbilsserier vi nämnt i föregående stycken.

bibib

Visa mer