Headerbild Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden. I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du finner kontaktuppgifter till respektive kontor och kunskapsområde under Presskontakter.

Pressmeddelanden

2020-11-26
E-handel - Ingen julstämning eller Black Friday utan lastbilar
Pandemin håller ett otäckt grepp om världen men människan hittar hela tiden nya lösningar. Näthandeln förmodas slå rekord både inför julhandeln och Black Friday. Det hade inte gått utan lastbilar, en naturlig del i samhällets kretslopp av varor och tjänster. Som E-handelskonsument kan du bidra till omställningen till en fossilfri transportsektor.
2020-11-18
Landets yrkesförare kan tvingas köra olagligt - Branschen kräver en lösning för YKB.
Regeringsbeslut tagna till följd av pandemin gör det svårt för andra myndigheter. Transportstyrelsen har inte mandat att kringgå en EU-lagstiftning samtidigt som regeringens beslut omöjliggör att lagstadgade utbildningar kan genomföras. Kvar står åkeriföretagen och längst fram landets yrkesförare. Ansvaret om vad som ska göras kan omöjligen läggas på förarna.
2020-10-22
Ny säsong av Svenska Truckers i TV3 - hjältarna som får Sverige att rulla är tillbaka
TV-serien Svenska Truckers är snart tillbaka med en ny säsong. Den populära Workplace Reality-serien vann sensationellt Kristallen 2020 som Bästa Reality och var en av TV3s populäraste program under våren. Den andra säsongen med nya och gamla deltagare presenteras av Sveriges Åkeriföretag med premiär den 9 november.
2020-09-23
Minskat bostadsbyggande påverkar åkeriernas lönsamhet
- Sammanfattningsvis ger årets nyckeltalsrapport intrycket av att 2019 var ett vanligt mellanår, där medlems­företagen naturligtvis var helt ovetande om hur 2020 skulle komma att bli. Det kanske förklarar att relativt stora belopp investerades och att beställningar av nya fordon löpte på under hela året, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.
2020-09-21
Låt den pausade indexeringen bli permanent
Sveriges Åkeriföretag tillstyrker att BNP indexeringen med två procent utöver KPI inte skall genomföras år 2021, det är en positiv åtgärd för branschen, ett litet steg i rätt riktning. I ett remissvar till Regeringen föreslår vi att ändringen blir permanent från 2022 och att BNP-indexeringen med två procent utöver KPI därmed fasas ut.– Det här handlar om skattehöjningar som räknas om både med KPI samt med ett schabloniserat BNP tillägg på två procent, säger Richard Gegö i remissvaret och fortsätter. Indexeringen höjer kostnaderna kraftigt för våra medlemmar och urholkar svensk åkerinärings konkurrenskraft mot framför allt utländska konkurrenter.
2020-06-09
Överlaster måste minska
Överlaster måste minskaTrafikverket redovisar en preliminär rapport, Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse, som säger att under 2019 var cirka 45 procent av de tunga fordonen, som vägde 35 ton eller mer, överlastade. Överlast av axellaster påskyndar nedbrytningen av vägarna som därmed ger ökad kostnad för vägunderhåll. Bristande regelefterlevnad ger även upphov till snedvriden konkurrens inom transportnäringen. - Det är bra att Trafikverket mäter vikter på tunga fordon för fordon skall naturligtvis inte överlastas, och transportnäringen måste bli mycket bättre på att lasta lagligt, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.Ser man till antal vägda fordon per mätplats kan konstateras att 3-4 mätplatser på BK1 vägar (Löddeköpinge, Marieberg, Mjölby och Landvetter) svarar för en mycket stor del vilket måste beaktas vid analys av utfallet. Mätplats Västerhaninge sticker ut för BK1 vägar med många överlastade fordon.- Sveriges Åkeriföretag ska analysera hur vi ytterligare kan medverka till att komma till rätta med överlaster. Vi hoppas också på att få Trafikverkets medverkan som en stor beställare av tunga transporter för underhåll av vägar, att de prioriterar Fair Transport företag som fokuserar på lagliga transporter, justa villkor, miljöarbete och bra trafiksäkerhet, säger Ulric Långberg.
2020-04-02
Nu behövs ett riktat transportstöd!
Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser. Transportsektorn är mycket hårt drabbad. Samhällets påbjudna nedstängning, gränshinder och reserestriktioner gör att marknaden för inrikes- och utrikes persontransporter i det närmsta har kollapsat. Även godstransporterna påverkas i hög utsträckning negativt. Vi riskerar lägre godsvolymer under lång tid framöver till följd av minskad efterfrågan och en bred nedstängning av samhället och industrin för att hantera smittspridning. Tillsammans önskar vi, som företrädare för Sveriges transportsektor, ett större statligt ansvar för att säkerställa samhällskritiska transporter. Det behövs för att Sverige som helhet ska fungera genom krisen och inte ha ett allt för sargat läge när krisen är över och ekonomin vänder upp igen. Transporter som annars drivs kommersiellt har svårt att fortsätta utan ett temporärt direkt riktat ekonomiskt stöd.  En del transporter är att betrakta som samhällskritisk verksamhet. Fortfarande upprätthålls person- och godstrafik på väg- och järnvägar, till sjöss och i luften. En del av godstrafiken fungerar fortfarande väl. Men särskilt persontransporterna närmar sig nu snabbt en samhällskritisk lägstanivå och riskerar nedstängning. Persontransporter till och från Stockholm och runt om i landet bör garanteras på en miniminivå. Det måste vara möjligt att fortsatt kunna resa inom landet eller lokalt, till exempel till arbetsplatsen, vårdcentralen och skolan. Godstransporterna får inte stanna, leveranser måste delas ut och sophämtning ska fungera.  Sverige drivs av internationell handel. I kristid blir det uppenbart hur beroende vi är av transporter av livsmedel, drivmedel, mediciner och sjukvårdsutrustning även från andra länder. Inom landet är vi dessutom beroende av att kunna förflytta varor från producent till konsument. Samhällskritiska logistikkedjor måste upprätthållas både inom och utom landet.När passagerar- och godsvolymerna sjunker försvinner bärkraften för trafiken. En alltför låg gods- eller passagerarvolym är inte ekonomiskt lönsamt och transportföretag riskerar därför att försvinna. Sverige behöver tillgång till transporter under krisen samt för att möjliggöra en så snabb ekonomisk återhämtning som möjligt. Utan transportörer försvinner möjligheten till transport av produkter och personer till, från och inom Sverige. En sådan utveckling vore mycket allvarlig för hela samhället. Vi efterfrågar därför krisåtgärder här och nu. Det handlar om att se det Sverige vi vill ha efter coronapandemin. För att industrins återhämtning ska bli snabb och kraftfull när den temporära krisen är över krävs fungerande logistik. Transportbranschen står beredda att arbeta konstruktivt med regeringen och samarbetspartierna i denna fråga. Frågan vi ställer till er är vilken bransch som ska finnas kvar efter krisen? Vilka livskraftiga svenska transportföretag står kvar på andra sidan? Vilka distributionslogistiska förutsättningar vill ni att svensk industri ska ha nu och i framtiden? 
2020-03-26
Arbetsmiljöproblem för lastbilsförare i coronas kölvatten
Coronavirusets spridning och samhällets försök att begränsa densamma ställer till det för åkerinäringen. Oro och ångest för framtiden är utpräglad. Arbetsmiljön försämras när folk försöker hålla andra på avstånd. I det värst drabbade segmentet svarar hälften av företagen att efterfrågan viker. Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor till sina medlemsföretag och effekterna av corona syns tydligt. 
2020-03-24
Elmia Lastbil flyttas fram till 2021
Elmia Lastbil flyttas fram till 2021Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranschen flyttas Elmia Lastbil fram till 2021.Beslutet har gemensamt fattats av arrangörerna Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Albinsson & Sjöberg, i samråd med flertalet branschaktörer inom leverantörsled och påbyggnadsindustri. Vi återkommer med exakt datum för mässans genomförande snarast möjligt.– Elmia arbetar med fullt fokus på att hantera både nuläget och de förväntade effekterna av Covid-19 pandemin. Vi befinner oss i en svåranalyserad situation. I nära dialog med branschens företrädare och aktörer skapar vi nya optimala förutsättningar för alla inblandade parter. Vi blickar nu fram mot ett fantastiskt genomförande av Elmia Lastbil 2021, säger Lotta Frenssen, VD Elmia AB.– Elmia Lastbil är mycket viktig för industrin och åkerinäringen. I och med att vi nu flyttar fram mässan till 2021 befäster vi återigen mässans position som mötesplatsen där kombinationen av tunga branschfrågor lyfts tillsammans med viktigt erfarenhetsutbyte. Det leder till än fler innovationer, samarbeten och långsiktig affärsutveckling, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.– Vi står alla bakom beslutet och arbetar nu fram olika nya, alternativa möten med branschen. Våra tryckta och digitala tidningar är fortsatt en stabil grund för kontakt med såväl besökare som utställare på Elmia Lastbil, säger Eva-Marie Andersson, VD Albinsson & Sjöberg.
2020-01-30
Vi rekryterar ny vd till Nordic Logistics Association
Torsten Laksafoss Holbek, 39, har senast arbetat som senior rådgivare hos Danska Arbetsgivarföreningen. Där har han arbetat med transport- och arbetsmarknadspolitik, och särskilt med mobilitetspaketet. Torsten har över tio års erfarenhet från påverkansarbete i Bryssel. Tidigare har han även varit kontorschef hos den danska europaparlamentarikern Morten Løkkegaard från det liberala partiet Venstre.

Pressbilder

I vårt externa pressrum hittar pressbilder och alla våra pressmeddelanden.

 

 

Presskontakter huvudkontoret

 

Presskontakter regioner

Ingemar Resare
Örebro, Södermanlands, Östergötlands län och Gotlands län
ingemar.resare@akeri.se
010-510 54 03

Carina Ahlfeldt
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna
carina.ahlfeldt@akeri.se
010-510 54 06

 

Material för nedladdning

Här hittar ni logotyper och vår designhandbok.