Högre sjukfrånvaro i transportbranschen under pandemin

Publicerad fre, 12/03/2021 - 09:51

Under pandemin har sjukfrånvaron ökat i alla branscher på arbetsmarknaden, men störst är ökningen inom transportbranschen samt inom vård- och omsorg. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Under pandemiåret 2020 ökade antalet startade sjukfall med 31 procent jämfört med året innan. Störst är ökningen inom transportbranschen, 48 procent, följt av vård, omsorg och sociala tjänster, där sjukfrånvaron ökat med 46 procent under 2020. Totalt sett ökade dock inte sjukfrånvaron mätt i antalet ersatta dagar utan endast sett till antalet startade sjukfall.

– Vi tror att ökningen inom transportbranschen hänger samman med potentiella smittorisker inom persontransporter och även ökad arbetsbelastning inom varutransport och varuhantering under pandemin. Ökningen i sjukfrånvaro inom vård- och omsorg var mer förväntad, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten ”Sjukfrånvaro efter bransch”.

Sjukfrånvaron är mer omfattande inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster, men också inom mansdominerade branscher som bygg- och transportbranscherna. Mellan 2019 och 2020 har antalet startade sjukfall per 1 000 förvärvsarbetande kvinnor ökat med 27 procent (från 121 till 154 sjukfall). Bland män har sjukfrånvaron per 1 000 förvärvsarbetande ökat med 36 procent (från 65 till 89 sjukfall).

– Det som den här analysen syftar till är att uppmärksamma var på arbetsmarknaden som det behöver vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och andra förutsättningar i arbetet. Vi vet att förebyggande åtgärder på arbetsplatsen är det mest effektiva sättet att undvika sjukfrånvaro, säger Ulrik Lidwall.