UTBILDNINGAR - ADR

ADR-UTBILDNING I FARLIGT GODS
BOKA

 

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

 

Grundkurs

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

 

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser för förare som transporterar:

  • Farligt gods i klass 1, explosiva ämnen och föremål
  • Farligt gods i klass 7, radioaktiva ämnen
  • Farligt gods i fast tank eller avmonterbar tank med en volym över 1 m3 eller batterifordon med en total volym över 1 m3, tankcontainer, UN-tank eller MEG-container med en volym över 3 m3

Specialkurserna kan genomföras i samband med grundkursen eller genomföras senare.

 

Praktiska övningar

I utbildningen ska även praktiska övningar för åtgärder vid tillbud eller olycka ingå, som till exempel brandbekämpning, första hjälpen och åtgärder vid spill.

 

Prov

Efter genomförd kurs ska deltagarna avlägga ett prov framtaget av MSB.

 

Intyg om förarutbildning

Efter godkänt provresultat får föraren ett intyg om förarutbildning, ett så kallat ADR-intyg, som är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste föraren gå en repetitionsutbildning, alternativt en ny grundutbildning, och klara ett nytt prov innan giltighetstiden har gått ut.

 

Typ av kurs Antal dagar E-learn
hemma+
lärarledd
Antal lektioner

Grundkurs
Klass 1
Klass 7
Tank

Repetition Grundkurs
Repetition Klass 1
Repetition Klass 7
Repetition Tank

3
1
1
2
2
0,5
0,5
1

1+2
-
-
-

1+1
-
-
-

18
8
8
12

12
4
4
8

Klass 1 - explosivt

 

Klass 7 - radioaktivt

     

 

E-learningkurs innebär att deltagaren utför en kursdag på valfri plats framför en dator och därmed sparas en dag i kurslokalen.

Bli medlem