NäTVERK - BYGG/ANLäGGNING

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

Bygg- och anläggningsåkerier, cirka 5 500 företag med cirka 9 000 fordon, utgör den största andelen av medlemsåkerierna i Sveriges Åkeriföretag. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler.

 

Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning.

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Vi strävar mot:

 • Ett gott samarbete mellan företagen
 • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
 • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Exempel på diskussionsfrågor:

 • Följa och påverka offentliga beställares policy vid upphandling
 • Förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier

 

SIK – skandinavisk infrastrukturkompetens

 

Detta gäller om Trafikverkets arbetsmiljö- och säkerhetskrav vid vägarbeten och vintervägunderhåll, SIK. SIK har ersatt den gamla ”Arbete på väg och Säkerhet på väg”. Nedan följer en sammanfattning. Läs mer i bilagan under Relaterade filer till höger.

 • Den gäller all personal som ska arbeta i entreprenader eller underentreprenader inom Trafikverkets entreprenader.
 • Kravställd kompetens ska säkerställas genom ett godkänt kunskapsprov på Trafikverkets förarprövarkontor. Nivå 1 är undantagen kunskapsprov.
 • Kraven gäller för de som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt de tekniska krav och råd som omfattar de nya reglerna. Kompetenskraven är uppdelade i fyra nivåer, beroende på vilken roll man har. Nivå 1 – All personal, Nivå 2 – Maskin- och Fordonsförare, Nivå 3A –Utmärkningsansvarig, Nivå 3B – Vakt och Lots, Nivå 4 – Uppdragstagare och Entreprenör. För kompetensnivå 2 och högre ska prov avläggas.
 • Även vid vinterväghållning ställs krav på kompetens hos utföraren. Kunskapskravet gäller på den förare som utför praktisk vinterväghållning i ”Funktionell vägklass” 1-3. Det finns även kunskapskrav på den som styr och leder vinterväghållningen. Dessa kompetenser säkerställs genom prov på Trafikverket. Kravet gäller inte extrapersonal som anlitas t ex i samband med ”särskilt väder” och förare som endast utför vinterväghållning på sidoanläggning.
 • Proven är giltigaför vägarbeten i tre år, och för vinterväghållning i sex år.
 • Det finns inget utbildningskrav på SIK-kompetenserna utan endast ett kompetenskrav. Det vill säga, du behöver inte gå en utbildning. Vi rekommenderar ändå utbildning. För att kunna få provtid på Trafikverket som måste man först beställa ID06. Beställ proven i tid. För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar.

 

Bli medlem