Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VINTERVäGHåLLNING - UPPHANDLING OCH AFFäRSMODELLER MåSTE SES öVER

Vinterväghållning - Upphandling och affärsmodeller måste ses över

[2018-02-21 09:08 av Charlotta Nilsson]

Vinterväghållning. Bara genom att säga ordet tänds en gnista som ligger och pyr hos stora delar av befolkningen. Alla har en åsikt! Denna vinter, med stora snömängder och hastiga temperaturvariationer, har liksom tidigare år lett till problem både gällande framkomlighet och trafiksäkerhet runt om i hela landet.

 

Vinterväghållning är en fråga som vi på Sveriges Åkeriföretag arbetar med, men som vi samtidigt känner stor frustration över. Därför tog vi våren 2017 initiativ till en ny typ av dialog med Trafikverket Region Mitt. Våra medlemmar menar att förutsättningar saknas för att utföra ett bra arbete med vinterväghållningen. Vi instämmer och menar att problemen till stor del grundar sig från upphandling och dagens affärsmodeller. Det är där vi måste få till en förändring!

 

Dialogen är igång och ett andra möte har genomförts. Intresset är skyhögt. Mötet hade samlat regionansvariga på Trafikverket Region Mitt, majoriteten av driftledarna från huvudentreprenörerna, regionens LBC:er samt representanter från industrin.

Det som lyftes fram var bland annat att dagens ersättningsformer gör att många erfarna plogåkerier att inte längre tar på sig plogning utan väljer uppdrag som ger bättre ersättning till mer ordnade former. Trafikverket lyfte upp att LOU gör det svårt att sätta upp vissa upphandlingskriterier. Här finns med andra ord mycket att göra inför kommande upphandlingar. Det diskuterades även om ett närmare samarbete mellan Trafikverket, huvudentreprenör och näringsliv för att kunna göra punktinsatser på lokal nivå vid behov. Även kompetensfrågan lyftes där Trafikverket öppnade en dörr kring förarnas fortbildning.

 

Dialogen kommer att fortsätta via ett för- och ett eftersäsongsmöte samt att vintervägsmöten kommer att genomföras gentemot åkare och övriga intressenter på en mer lokal nivå. Vår förhoppning är att nå förändringar i kommande upphandlingar som gynnar både Trafikverket, huvudentreprenör, kontrakterade åkare samt alla de som vistas på vägarna.

 

Bli medlem