Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VI UTVECKLAR VåRA VALFRåGOR

Vi utvecklar våra valfrågor

[2018-03-23 14:43 av Charlotta Nilsson]

Våra valfrågor - Kompetensförsörjning, kontroller och hållbarhet/klimat


Nu är det valår. Med mindre än 200 dagar till valet trappas diskussionerna och utspel upp. Även aktiviteterna hos Sveriges Åkeriföretag har tagit fart. Runt om i landet bjuder vi in till politikerträffar. Vi bjuder in och deltar på valdebatter samt genomför personliga möten med strategiskt viktiga politiker.

 

Under valåret har vi valt att fokusera på tre utpekade områden. Dessa är kompetensförsörjning, kontrollfrågan och hållbarhet/klimat. Tre valfrågor som även ligger på den stora opinionens topplista. Tre områden som måste fungera för att våra medlemsföretag ska kunna driva sina företag på ett fungerande, sunt och konkurrensmässigt hållbart sätt. Det finns många åtgärdsförslag inom varje område. Här lyfter vi fram ett urval.

 

Kompetensförsörjning
Tillgång på arbetskraft är avgörande för att kunna driva alla typer av företag. Åkerinäringen har de senaste åren haft svårt att hitta kvalificerad arbetskraft vilket rimmar illa med utvecklingen inom näringen där transporterna spås öka med 50 % fram till 2030. Vi anser att:

 • Föraryrket och branschens attraktivitet måste höjas för att locka fler att söka sig hit. Detta kräver insatser på alla samhällsnivåer, inte minst politiskt. 
 • Förutsättningar måste finnas för att kunna driva välmående företag och vara attraktiva arbetsgivare. Detta kräver långsiktiga politiska spelregler gällande bland annat skatter och avgifter samt ett konkurrensneutralt regelverk för alla som verkar på samma marknad. 
 • Vi vill se en ökad andel anställningsbara förare. Utbildningens innehåll måste hållas aktuellt för att svara upp mot de ökade krav som samhället ställer på föraryrket. 
 • Utbildningsplatserna måste svara upp mot branschens behov och mot söktrycket på transportgymnasierna.

 

Kontrollfrågan
Rättvisa regler samt effektiva kontroller av regelefterlevnaden är en förutsättning för att komma till rätta med den osunda konkurrensen inom transportnäringen. I takt med att den tunga trafiken ökar har antalet trafikpoliser minskat radikalt. En ekvation som inte går ihop.

 • Vi vill se fler utbildade kontrollanter på väg. Fler trafikpoliser utbildade för kontroll av tung trafik men även tjänstemän inom Tullverket och Kustbevakningen bör kunna genomföra kontroller gällande exempelvis cabotage.
 • Vi vill inte se någon bortre tidsgräns när det handlar om klampning. 
 • Kombidirektivet bör avskaffas. Dagens utformning stärker inte svensk åkerinäring. 
 • För ökad kontroll och regelefterlevnad måste en samordning mellan myndigheterna till. Både inom landet och inom EU. Vi förespråkar en gemensam Europeisk kontrollmyndighet. 
 • Vi vill se ett system för övervakning med GPS. Ett effektivt och väl fungerande kontrollsystem är avgörande för att komma till rätta med den osunda konkurrensen. 
 • Vid utstationering ska lön och ersättning betalas ut i nivå med svenska förares.

 

Hållbarhet/Klimat

Hållbarhetsfrågan och vägen mot fossilfrihet blir en allt viktigare fråga. Sveriges Åkeriföretag arbetar aktivt för att de politiska målen och styrmedlen ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt i kombination med att stärkta näringens konkurrenskraft.

 • Vägnätet för 74-tonsfordon måste göras sammanhängande där viktiga noder som hamnar och industrier kan nås. Längre fordon om 34 meter bör tillåtas.
 • Det måste skyndsamt skapas förutsättningar för etablerandet av fler svenska bioraffinaderier. 
 • Politiska beslut som främjar en uppväxling även av andra energislag för transportsystemet, såsom elektricitet och gas måste till. 
 • En eventuell avståndsbaserad skatt måste utformas så att den stärker svensk åkerinärings konkurrenskraft samtidigt som den bidrar till övergången till fossilfrihet. Ett fungerande kontrollsystem som bidrar till ökad regelefterlevnad och rättvis beskattning av alla som verkar på den svenska marknaden är avgörande.

 

I kombination med påverkansarbetet ute i landet kraftsamlar vi även inför tre viktiga arrangemang där våra valfrågor kommer att vara i fokus. Det är Almedalen, Elmia lastbil 2018 samt en transportpolitisk debatt som kommer att genomföras i Stockholm några veckor innan valet.

 

Vid frågor, funderingar eller input. Kontakta oss på Sveriges Åkeriföretag.

Bli medlem