Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

"STöRSTA JäRNVäGSSATSNINGEN I MODERN TID"

"Största järnvägssatsningen i modern tid"

[2018-06-15 12:11 av tove.winiger]

Regeringen har nyligen fattat beslut om den nationella planen för infrastrukturen som gäller åren 2018-2029. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar den ökade budgetsatsningen - från 107,5 miljarder till 622,5 miljarder kronor. Fördelningen syns i diagrammet nedan.

 

 

Större investeringar 

Den nationella planen är den största järnvägssatsningen i modern tid. Cirka 77 procent av de totala medlen till namngivna investeringsobjekt på 193 miljarder kronor går till järnvägen. Åkeriföretagen är järnvägens största kund inom kombinerad godstrafik för längre sträckor. En mer tillförlitlig och mer robust järnväg är ett viktigt steg för mer intermodala transporter och ett mer hållbart transportsystem. 

 

En central fråga i dessa diskussioner är hur snabb utbyggnaden av järnvägen kan ske och hur mycket gods som går att flytta från väg till järnväg. Godstransportbehovet kommer att öka kraftigt fram till såväl 2030 som 2040, enligt Trafikverkets prognoser. Kommer investeringspengen för väg att räcka till för de ökande godstransporterna på väg? 

 

Latbilstransporter är främst kortväga, och idag transporterar lastbilar betydligt mycket mer gods än tåg gör. I Trafikanalys rapport finns fördjupning om förhållandet. Att flytta över ens en bråkdel av det gods som idag transporteras på väg till järnväg innebär en enorm ökning för järnvägen, som den idag knappast har kapacitet för. 


Exempel på större investeringar på det nationella vägnätet är mötessepareringar på flertalet av återstående sträckor på E4:an mellan Hudiksvall och Luleå, samt på E20 mellan Örebro och Göteborg, och även flera delsträckor på bland annat E10 i Norrbotten. 

 

Underhåll av väg 

Anslagen för vidmakthållande av statliga vägar har höjts med 11 miljarder från tidigare plan, vilket är positivt. 16,3 miljarder ska användas för bärighetsåtgärder, vilket bland annat inkluderar åtgärder för att höja delar av vägnätets bärighet till bärighetsklass 4 för tyngre fordon; åtgärder för att vägnätet ska vara tillgänligt året runt samt för anpassning av vägsystemets tillförlitlighet. 

 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar de ökade anslagen som verkligen behövs. Vi behöver inte bara bibehålla dagens vägstandard - standarden måste också bli bättre. Satsningen på BK4-vägnätet är välkommen - ett vägnät som också måste göras större och mer sammanhängande för att möjliggöra effektiva godstransporter på väg, ett viktigt led i arbetet med att minska utsläppen från tung trafik. Utöver de bärighetshöjande åtgärderna för tyngre lastbilar, finns ett hundratal broar som behöver stärkas. Räcker pengen till för denna utbyggnad inom en rimlig tidshorisont? 

 

Sveriges Åkeriföretag förordar en snabb och prioriterad utbyggnad av BK4, men inte på bekostnad av andra bärighetsåtgärder som till exempel tjälsäkring. Vi har fortfarande allt för många BK2-vägar som behöver höjas till BK1 för att minska de stora gapen i vägstandard. Bland de större reinversteringarna och underhållsåtgärder på det statliga vägnätet som presenteras i planen nämns åtgärder på broar, bl.a. väg 137 Ölandsbron, E6.20 Tjörnbron, väg 222 över Skurubroarna i Nacka och bro Kalix älv vid Kalix.


Det är positivt att driftbidragen av enskilda vägar bibehålls, även om det finns ett behov av ökade anslag. 

 

Övrigt

Regeringen har även gett Trafikverket i uppdrag att komma in med en utförligare beskrivning gällande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Trafikverket ska även genomföra informations- och kunskapshöjande insatser om samordning av godstransporter, i enlighet med beskrivning i regeringens kommande godsstrategi.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta är en stor utmaning. Enligt Sveriges Åkeriföretag är det förnybar energi (tillgång och infrastruktur), smartare logistik, effektivare fordon och kvalitetskonkurrens som kommer att ta vår näring till fossilfrihet. Den nationella planen är en viktig pusselbit i denna omställning. Trafikslagen och dess infrastruktur måste få förutsättningar att samverka på ett effektivare sätt vilket kräver fortsatta investeringar. 

 

Läs gärna Sveriges Åkeriföretags remissvar gällande den nationella planen. I det disktuerar vi främst de samhällsekonomiska nyttorna med investeringar i järnväg jämte väg,där nettonuvärdeskvoten visar på de samhällsekonomiska vinsterna med satsningar på väg. 

Bli medlem