Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SKäRPT BESTäLLARANSVAR OCH FöRLäNGD TID FöR KLAMPNING

Skärpt beställaransvar och förlängd tid för klampning

[2018-02-24 13:53 av Charlotta Nilsson]

Regeringen har idag gått ut med ett pressmeddelande där de berättar att de i en lagrådsremiss föreslår högre krav på transportköpare vid beställning av transporter samt att klampning ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar.

Det skärpta beställaransvaret innebär att varuägare, speditörer och andra yrkesmässiga beställare av transporter måste säkerställa att transporten tillståndsmässigt är laglig att utföra.
En uttrycklig undersökningsplikt införs till skillnad från tidigare. Alla som ingår avtal om en viss transport kan hållas ansvariga, även när transporten säljs vidare i flera led.

Att klampningen förlängs till 36 timmar är ett led i att säkerställa att betalning av sanktionsavgift faktiskt sker. Tidsgränsen gäller främst situationer med olaga cabotage. Trafikfarliga fordon har ingen bortre tidsgräns för klampning.

Från Sveriges Åkeriföretags håll är vi positiva till att regeringen nu börjar städa upp den oreda som finns inom transportbranschen. Vi anser dock att det finns mycket kvar att göra innan vi når en acceptabel nivå för en sund åkerinäring.

Fakta
En lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under sista delen av arbetet men en proposition. Regeringen sänder lagrådsremissen till Lagrådet för kontroll av att lagförslaget inte kolliderar eller strider mot grundlagen eller någon annan lag och hur det förhåller sig till kraven på rättsäkerhet.

 

Bli medlem