Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SANKTIONSAVGIFTERNA HöJS VID BROTT MOT KöR- OCH VILOTIDER

Sanktionsavgifterna höjs vid brott mot kör- och vilotider

[2017-11-17 16:17 av synnove.adell]

Regeringen har beslutat om höjda sanktionsavgifter vid allvarliga överträdelser av kör- och vilotiderna men också vid trixande med färdskrivaren. Inte minst gäller detta om felaktigheterna upprepas. För mindre förseelser minskas böterna.

Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs nu från 200 000 kronor till 800 000 kronor.

– Branschen har framfört att de företag som begår väldigt allvarliga överträdelser eller medvetet väljer att inte följa reglerna har kunnat komma relativt billigt undan – detta ändrar vi på med dagens förordningsändring, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.

 

Enligt förslaget ska enstaka överträdelser som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydliga utifrån syftet med bestämmelsen kunna medföra att ett transportföretag inte behöver betala en sanktionsavgift eller får den nedsatt.

 

Fortsatt risk för oskäliga avgifter

Sveriges Åkeriföretag anser att det finns stora risker för att åkerier även i fortsättningen kan tvingas betala oskäliga sanktionsavgifter om de bryter mot reglerna kring kör- och vilotider liksom färdskrivare.

– Det finns en risk för det om det inte görs en görs individuell bedömning av proportionalitet och oskälighet. Enbart en gradering mellan överträdelserna kan inte vara tillräckligt för att öka proportionaliteten, kommenterar Petra Åhlström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.


Hon betonar att Transportstyrelsen även i fortsättningen måste ta ställning till olika enskilda omständigheter, vilket kan ge stöd för att sanktionsbeloppet ändå kan visa sig oproportionerligt.

 

Viktigt att korrekta bedömningar görs 

John Woxström, också jurist vid Sveriges Åkeriföretag menar att ändringarna kan öka flexibiliteten och proportionaliteten liksom att regelefterlevnaden bör öka, men att det gäller att göra detta på rätt sätt.


– Det är positivt att man vill göra det enklare att befrias från oskäliga sanktionsavgifter. Men risken finns att en lång rad rättsprocesser måste äga rum för att klargöra gränserna. 


Petra Åhlström inflikar:


– Det fanns redan möjlighet i dagens regelverk – att helt eller delvis befrias från sanktionsavgift om det skulle vara oskäligt. Paragrafen som reglerar nedsättning av avgift var och är inte uttömmande vilket gör att även andra skäl kan tas med i bedömningen, säger hon.


– Här är det dock väldigt viktigt att Transportstyrelsen i bedömningen av om företaget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga överträdelser, tar hänsyn till mängden förare och fordon för att bedömningarna skall bli så likställda som möjligt. Här tycker vi ofta att detta är otillfredsställande.  


Läs mer om vad ändringen i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare innebär  

Bli medlem