Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

REMISSVAR – NY INRIKTNING FöR BESKATTNING AV TUNG TRAFIK

Remissvar – ny inriktning för beskattning av tung trafik

[2018-05-02 15:14 av Charlotta Nilsson]

 

Sveriges Åkeriföretag har skickat in sitt remissvar över en ny inriktning för beskattning av tung trafik.

 

Eftersom föreslagen beskattning endast är ett inriktningsförslag kan Sveriges Åkeriföretag inte ta ställning till om huruvida den kan stärka svensk åkerinäring, inte skada svenskt näringslivs konkurrenskraft och samtidigt främja övergången till fossilfria transporter.

 

En rätt utformad vägskatt kan stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft på ett sådant sätt att arbetet med att minska utsläpp av koldioxid från de tunga transporterna i Sverige fortgår. Samtidigt kan skatten med vissa ändringar också bidra till en bättre regelefterlevnad samt utjämna konkurrensskillnader mellan inhemska och internationella åkeriföretag. Rätt utformning kan också bidra till att internalisera andra kostnader som tung trafik ger upphov till, såsom buller, trängsel och vägslitage.

 

Remissvaret fokuserar därför hur en sådan utformning bör se ut.

 

Sammanfattning och viktigaste punkter

  • Sveriges Åkeriföretag noterar att förslaget på utformning är nära rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring (bilaga 1) i remissvaret.
  • Sveriges Åkeriföretag anser att justeringar av andra trafik- och fordonsrelaterade skatter och avgifter är nödvändiga för helhetssynen på vägskatt. Att promemorian inte innehåller dessa försvårar ett ställningstagande till promemorian som helhet.

  • Sveriges Åkeriföretag avstyrker att införa en vägskatt baserad på 1) antal axlar på fordon eller fordonskombination, 2) om huruvida lastbilen har draganordning samt 3) fordonskombinationens totala vikt. Skatt bör bara avse motorfordon och inte släpvagnar och många axlar bör inte öka nivån på skatt. Vägskatt bör vara differentierad utefter växthusgasutsläpp.

  • Sveriges Åkeriföretag anser att energiskatten kan sänkas för fordon över 7,5 ton i enlighet med energiskattedirektivet. På så sätt kan vägskatt användas för att jämna ut konkurrensförhållandet mellan svenska och utländska åkeriföretag.
  • För att möjliggöra en skatteväxling anser Sveriges Åkeriföretag att hela vägnätet bör omfattas av vägskatt.

  • Sveriges Åkeriföretag anser att skattens nivå bör differentieras utifrån till exempel geografi för att uppnå regionalpolitiska mål. 

  • Om beskattningen ska kunna användas för att uppnå transport-, regional-, miljö och finanspolitiska mål måste det tydligt framgå i syftet med ”Lagen om vägslitageskatt”. Att regelefterlevnad ska kunna förbättras genom samtidiga kontroller av kör- och vilotider och cabotage kräver att det också är ett syfte med lagen.

  •  En differentiering av vägskatt, och differentieringens storlek, måste ta hänsyn till nivån på skatt. 
  • Sveriges Åkeriföretag anser att kontroller måste vara möjliga att genomföra på ett effektivt sätt, och införandet av en vägskatt utan möjlighet att kontrollera uppbärandet är en omöjlighet. 
  • Sveriges Åkeriföretag anser att arbetet med inriktningsproposition bör genomföras i samverkan med åkerinäringen och övriga näringslivet samt kompletteras med en helhetssyn på kostnader för transporter.

Läs gärna remissvaret i sin helhet.

Bli medlem